[Delegacja ustawowa - szczegółowe przeznaczenie i szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej] - Art. 21i. - Niektóre... - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 21i. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe przeznaczenie i szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  21i.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe przeznaczenie i szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej]

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie oraz szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, o której mowa w art. 21b, uwzględniając efektywne i skuteczne jej wykorzystanie oraz zapewnienie przejrzystości jej udzielania, a także cele programów ustanowionych zgodnie z art. 21a.