[Umowa o przekazanie środków finansowych podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju innowacyjności] - Art. 21g. - Niektóre formy... - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 21g. - [Umowa o przekazanie środków finansowych podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju innowacyjności] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  21g.  [Umowa o przekazanie środków finansowych podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju innowacyjności]
1. 
Środki finansowe przeznaczone na organizowanie i finansowanie programów ustanowionych zgodnie z art. 21a są przekazywane podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju innowacyjności, o którym mowa w art. 21f ust. 1, na podstawie umowy.
2. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jakie środki finansowe zostały przyznane, i termin wykonania zadania;
2)
wysokość przekazanych środków finansowych i tryb płatności;
3)
warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych;
4)
zobowiązanie do poddania się kontroli;
5)
zobowiązanie do zwrotu niewykorzystanej części środków.