[Formy pomocy finansowej] - Art. 21e. - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej. - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 21e. - [Formy pomocy finansowej] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  21e.  [Formy pomocy finansowej]

Pomoc finansowa, o której mowa w art. 21b, jest udzielana w formie:

1)
bezzwrotnego wsparcia finansowego;
2)
pożyczek;
3)
finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej.