[Udzielanie pomocy finansowej przez podmioty wybrane w drodze konkursu] - Art. 21f. - Niektóre formy wspierania działalności... - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 21f. - [Udzielanie pomocy finansowej przez podmioty wybrane w drodze konkursu] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  21f.  [Udzielanie pomocy finansowej przez podmioty wybrane w drodze konkursu]
1. 
Pomoc finansowa, o której mowa w art. 21b, może być udzielana również przez podmiot działający na rzecz rozwoju innowacyjności, posiadający potencjał kadrowy, techniczny i finansowy do realizacji programów ustanowionych zgodnie z art. 21a oraz doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie innowacyjności.
2. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest wybierany w drodze konkursu organizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
3. 
Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.
4. 
W ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w ust. 2, określa się:
1)
miejsce, formę i termin składania wniosków, który nie może być krótszy niż miesiąc, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie,
2)
tryb przeprowadzenia konkursu,
3)
szczegółowe wymagania, o których mowa w ust. 1,
4)
przedmiot konkursu, w tym zadania przewidziane do realizacji,
5)
kwotę przeznaczoną na finansowanie konkursu

– mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnej organizacji i cele ustanowionych programów zgodnie z art. 21a.

5. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje środki finansowe na organizowanie i finansowanie programów ustanowionych zgodnie z art. 21a.