Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2515

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 23zf ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwanej dalej "informacją o cenach transferowych", wraz z objaśnieniami co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych.
Informacja o cenach transferowych zawiera:
1)
wskazanie celu złożenia informacji o cenach transferowych poprzez wskazanie, czy jest składana po raz pierwszy, czy stanowi korektę, oraz okresu, za jaki jest składana, poprzez wskazanie roku, którego dotyczy;
2)
dane identyfikacyjne:
a)
podmiotu składającego informację o cenach transferowych obejmujące:
pełną nazwę,
państwo lub terytorium siedziby lub zarządu,
numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
2
 (uchylone),
b)
podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, obejmujące:
pełną nazwę,
numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
kategorię podmiotu powiązanego zgodnie z art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
kod przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
3)
ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową tego podmiotu;
4)
informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, obejmujące:
a) 3
 kategorie transakcji kontrolowanych wraz ze wskazaniem przedmiotu tych transakcji, a w przypadku transakcji kontrolowanych, których przedmiotem jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych - również rodzaje wartości niematerialnych,
b)
wartość transakcji kontrolowanych, a w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia, zarządzania płynnością i depozytu dodatkowo:
kwotę kapitału lub kwotę gwarantowanego lub poręczanego zobowiązania,
rzeczywistą kwotę tych transakcji kontrolowanych,
walutę tych transakcji kontrolowanych,
kwotę odsetek wraz z dodatkowymi prowizjami lub opłatami, jeżeli występują, z tytułu finansowania, lub kwotę wynagrodzenia z tytułu udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia,
c) 4
 państwo lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta, a w przypadku:
kontrahenta mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również informację, czy transakcja kontrolowana jest zwolniona z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
transakcji, o której mowa w art. 23s ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, również dane identyfikacyjne kontrahenta obejmujące pełną nazwę i numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju;
5)
informacje dotyczące metod i cen transferowych obejmujące:
a)
metodę wybraną w celu weryfikacji ceny transferowej,
b)
informacje o stosowanej cenie transferowej obejmujące:
wysokość ceny transferowej,
walutę i miarę, w jakiej została wyrażona cena transferowa - jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,
5
 wskaźnik finansowy wybrany w celu weryfikacji ceny transferowej - jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,
c)
informacje o analizie cen transferowych obejmujące:
sposób weryfikacji cen transferowych, w tym wskazanie źródła danych porównawczych oraz rodzaju dokonanego porównania,
6
 informacje o wyborze strony badanej, kryteriów selekcji danych porównawczych, dokonanych korekt porównywalności oraz wskaźnika finansowego zastosowanego na potrzeby analizy porównawczej - jeżeli wymaga tego wybrana metoda,
informację o wyniku analizy cen transferowych;
6) 7
 dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w pkt 4 i 5, obejmujące informacje o dokonanych korektach cen transferowych, dokonanych kompensatach oraz wyjaśnienia dotyczące wybranych kategorii transakcji kontrolowanych obejmujące:
a)
w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia, zarządzania płynnością i depozytu:
rodzaj oprocentowania oraz jego wysokość, z ewentualnym wskazaniem użytej stopy bazowej stosowanej na międzybankowym rynku finansowym oraz marży,
źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy,
b)
w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych:
sposób kalkulacji ceny transferowej oraz wysokość tej ceny,
źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy,
c) 8
 w przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze:
rodzaj udziału oraz procentowy udział wynikający z tych umów,
wartość wkładów wniesionych przez wspólnika oraz łączną wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników,
d) 9
 w przypadku transakcji dotyczących restrukturyzacji - rodzaj wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji.
Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych określa załącznik do rozporządzenia.
 Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio do informacji o cenach transferowych w zakresie określonym w art. 23za ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK 11  

OBJAŚNIENIA CO DO SPOSOBU SPORZĄDZENIA INFORMACJI O CENACH TRANSFEROWYCH

1.
Cel złożenia informacji o cenach transferowych oraz okres, za jaki jest składana informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 1 rozporządzenia)

W tej części podmiot składający informację o cenach transferowych, zwanej dalej również "Informacją TPR", wskazuje cel złożenia Informacji TPR, wybierając odpowiedni wariant (złożenie/korekta) oraz podaje rok podatkowy, za jaki jest składana Informacja TPR, wskazując datę początkową i końcową.

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną 12 , podmiotem obowiązanym do przekazania Informacji TPR jest wyznaczony wspólnik, który składa Informację TPR za rok obrotowy tej spółki.

2.
Dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację o cenach transferowych oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 2 rozporządzenia)

W tej części podmiot składający Informację TPR podaje wymagane dane identyfikacyjne dotyczące:

1)
podmiotu składającego Informację TPR;
2)
podmiotu, dla którego składana jest Informacja TPR.

W zakresie kodu przeważającego rodzaju działalności podmiotu, dla którego jest składana Informacja TPR, należy wskazać kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) dotyczący tej działalności, wskazany w rejestrze REGON. W przypadku gdy Informacja TPR jest składana dla zagranicznego zakładu, należy wskazać kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) odpowiadający głównemu przedmiotowi działalności prowadzonej przez ten zagraniczny zakład.

W odniesieniu do kategorii podmiotu powiązanego należy wybrać odpowiedni kod z tabeli 1 w odniesieniu do okresu, za jaki jest składana Informacja TPR:

Tabela 1

KodKategoria podmiotu powiązanego zgodnie z art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą"
ZK01Podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, zawierał transakcje kontrolowane niekorzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy (zgodnie z art. 23zf ust. 1 pkt 1 ustawy)
ZK02Podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, zawierał wyłącznie transakcie kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy (zgodnie z art. 23zf ust. 1 pkt 2 ustawy)
3.
Ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 3 rozporządzenia)

Jeżeli wybrano kod "ZK01" (tabela 1), w tej części należy wskazać podstawowe informacje finansowe dotyczące podmiotu, dla którego jest składana Informacja TPR, obejmujące rentowność podmiotu (nie tylko w zakresie transakcji kontrolowanych), wyrażoną za pomocą odpowiednich wskaźników finansowych, skalkulowanych na podstawie danych z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

W przypadku podmiotów innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji należy podać wartość następujących wskaźników:

1)
marża operacyjna,
2)
marża zysku brutto,
3)
rentowność aktywów,
4)
rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 2:

Tabela 2

Nazwa wskaźnikaFormuła wariant porównawczy RZiSFormuła wariant kalkulacyjny RZiS
Marża

operacyjna

Zysk (strata) z działalności operacyjnej * 100%

--------------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - Zmiana stanu produktów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne + Pozostałe przychody operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej * 100%

------------------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów + Pozostałe przychody operacyjne

Marża zysku bruttoZysk (strata) brutto * 100%

-----------------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - Zmiana stanu produktów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowe

Zysk (strata) brutto * 100%

-----------------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowe

Rentowność aktywówZysk (strata) netto * 100%

-----------------------------------------

Aktywa razem

Rentowność kapitału własnegoZysk (strata) netto * 100%

-------------------------------------

Kapitał (fundusz) własny

W przypadku podmiotów, które nie dysponują danymi na potrzeby kalkulacji wskaźników zgodnie z formułami wskazanymi w tabeli 2, należy zastosować formuły (kategorie) możliwie najbardziej zbliżone, obliczone w oparciu o odpowiadające kategorie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF) lub ze wzorem dla jednostek mikro albo jednostek małych.

W przypadku banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych należy podać wartość następujących wskaźników:

1)
marża odsetkowa netto,
2)
koszty/dochody,
3)
rentowność aktywów,
4)
rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 3:

Tabela 3

Nazwa wskaźnikaFormuła
Marża odsetkowa nettoWynik z tytułu odsetek * 100%

---------------------------------------------------------------------------------------------

Średnia wartość aktywów oprocentowanych w roku obrotowym

Koszty/dochodyKoszty działania * 100%

-----------------------------------------

Przychody

Rentowność aktywówZysk (strata) netto * 100%

--------------------------------------

Aktywa razem

Rentowność kapitału własnegoZysk (strata) netto * 100%

-----------------------------------------

Kapitał (fundusz) własny

W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji należy podać wartość następujących wskaźników:

1)
rentowność działalności technicznej,
2)
rentowność sprzedaży,
3)
rentowność aktywów,
4)
rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 4:

Tabela 4

Nazwa wskaźnikaFormuła
Rentowność działalności technicznejWynik techniczny * 100%

----------------------------------------

Składki

Rentowność sprzedażyZysk (strata) netto * 100%

----------------------------------------

Składki przypisane brutto

Rentowność aktywówZysk (strata) netto * 100%

-----------------------------------------

Aktywa razem

Rentowność kapitału własnegoZysk (strata) netto * 100%

-----------------------------------------

Kapitał (fundusz) własny

Jeżeli wybrano kod "ZK02" (tabela 1), to nie wskazuje się informacji w zakresie ogólnych danych finansowych i należy przejść do części 4.

4.
Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych (§ 2 pkt 4 rozporządzenia)

4.1. Kategorie transakcji kontrolowanych (§ 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia)

W polu "Kategorie transakcji kontrolowanych" należy przyporządkować każdą transakcję kontrolowaną do jednej z kategorii transakcji kontrolowanych wskazanych w tabeli 5.

Transakcję kontrolowaną należy identyfikować jako transakcję o charakterze jednorodnym w rozumieniu art. 23 w ust. 4 i 5 ustawy. Podmiot składający Informację TPR może wybrać ten sam kod (kategorię transakcji kontrolowanej) w tabeli kilkukrotnie - jeżeli transakcje takie nie są traktowane jako transakcje o charakterze jednorodnym.

Tabela 5

KodKategorie transakcji kontrolowanych
Transakcje związane z obrotem towarowym - sprzedaż
1001Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach
1002Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach
1003Świadczenie usługi produkcyjnej (toll manufacturing)
1004Sprzedaż towarów handlowych przez centralnego przedsiębiorcę
1005Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach
1006Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach
1007Świadczenie usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów
1008Sprzedaż komisowa towarów lub produktów
1009Sprzedaż surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji
1010Sprzedaż części zamiennych
Transakcje usługowe - sprzedaż
1101Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej
1102Sprzedaż usług badawczo-rozwojowych
1103Sprzedaż usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług
1104Sprzedaż usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami)
1105Sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami
1106Sprzedaż innych usług
1107Sprzedaż usług zarządzania spółką
Transakcje finansowe - sprzedaż
1201Udzielenie finansowania (kredyt, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma finansowania)
1202Zarządzanie płynnością (cash pooling) - pozycje dodatnie
1203Udzielenie gwarancji lub poręczenia
1204Zdeponowanie środków finansowych
1205Sprzedaż usług ubezpieczeniowych, reasekuracji, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
1206Inne transakcje finansowe - sprzedaż (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring)
Transakcje dotyczące aktywów
1301Sprzedaż wartości niematerialnych
1302Wniesienie aportu w postaci wartości niematerialnych
1303Najem, dzierżawa, leasing wartości niematerialnych - sprzedaż
1304Sprzedaż nieruchomości
1305Wniesienie aportu w postaci nieruchomości
1306Najem, dzierżawa, leasing nieruchomości - sprzedaż
1307Wniesienie aportu w postaci aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości
1308Najem, dzierżawa, leasing aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne - sprzedaż
1309Sprzedaż udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach
1310Wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego części
1311Sprzedaż innych aktywów
Udostępnienie wartości niematerialnych
1401Udzielenie licencji na korzystanie lub przekazanie prawa do korzystania ze znaku towarowego, know-how, patentu, lub innego rodzaju wartości niematerialnej
Inne transakcje - sprzedaż
1503Odprzedaż przedmiotu transakcji w cenie nabycia (refakturowanie - sprzedaż)
1504Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej - sprzedaż
Transakcje związane z obrotem towarowym - zakup
2001Zakup wyrobów gotowych od producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach
2002Zakup wyrobów gotowych od producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach
2003Zakup usługi produkcyjnej (toll manufacturing)
2004Zakup towarów handlowych od centralnego przedsiębiorcy
2005Zakup towarów handlowych od dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach
2006Zakup towarów handlowych od dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach
2007Zakup usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów
2008Zakup towarów lub produktów w ramach sprzedaży komisowej
2009Zakup surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji
2010Zakup części zamiennych
Transakcje usługowe - zakup
2101Zakup usług o niskiej wartości dodanej
2102Zakup usług badawczo-rozwojowych
2103Zakup usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług
2104Zakup usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami)
2105Zakup usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami
2106Zakup innych usług
2107Zakup usług zarządzania spółką
Transakcje finansowe - zakup
2201Transakcja związana z uzyskaniem finansowania (kredyt, pożyczka, emisja obligacji lub inna forma finansowania)
2202Transakcje zarządzania płynnością (cash-pooling) - pozycje ujemne
2203Uzyskanie gwarancji lub poręczenia
2204Przyjęcie depozytu środków finansowych
2205Zakup usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia, reasekuracja, pośrednictwo ubezpieczeniowe)
2206Inne transakcje finansowe - zakup (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring)
Transakcje dotyczące aktywów
2301Zakup wartości niematerialnych
2302Otrzymanie aportu w postaci wartości niematerialnych
2303Najem, dzierżawa, leasing wartości niematerialnych - zakup
2304Zakup nieruchomości
2305Otrzymanie aportu w postaci nieruchomości
2306Najem, dzierżawa, leasing nieruchomości - zakup
2307Otrzymanie aportu w postaci aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości
2308Najem, dzierżawa, leasing aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne - zakup
2309Zakup udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach
2310Otrzymanie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego części
2311Zakup innych aktywów
Korzystanie z wartości niematerialnych
2401Otrzymanie licencji na korzystanie lub uzyskanie prawa do korzystania ze znaku towarowego, know-how, patentu lub innego rodzaju wartości niematerialnych
Inne transakcje - zakup
2503Nabycie przedmiotu transakcji w cenie pierwotnego nabycia (refakturowanie)
2504Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej - zakup
Transakcje dotyczące restrukturyzacji
3001Restrukturyzacja - Połączenie
3002Restrukturyzacja - Podział i przejęcie
3003Restrukturyzacja - Wymiana udziałów
3004Restrukturyzacja - Zmiana profilu funkcjonalnego - przejęcie nowych, istotnych funkcji lub zaprzestanie ich wykonywania
3005Restrukturyzacja - Transfer wartości niematerialnych i prawnych oraz praw do wartości niematerialnych i prawnych
3006Restrukturyzacja - Przeniesienie pracowników (grup pracowników) między podmiotami, w tym poprzez rozwiązanie umowy o pracę i zawarcie nowej umowy
3007Restrukturyzacja - Leasing zwrotny i podobne transakcje
3008Restrukturyzacja - Zbycie lub aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa
3009Restrukturyzacja - Przeniesienie działalności gospodarczej generującej straty
3010Restrukturyzacja - Reorganizacja obejmująca istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków
3011Restrukturyzacja - Rozpoczęcie działalności gospodarczej związane z jej zakończeniem przez inny podmiot powiązany
3012Restrukturyzacja - Zakończenie działalności gospodarczej związane z jej rozpoczęciem przez inny podmiot powiązany
3013Inna transakcja dotycząca restrukturyzacji
Inne transakcje
3101Umowa spółki niebędącej osobą prawną, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze

Przyporządkowania transakcji kontrolowanej do jednego z kodów 1504, 2504 lub 3013 należy dokonać w przypadku braku możliwości przyporządkowania tej transakcji kontrolowanej do innego kodu z tabeli 5.

W polu "Przedmiot transakcji kontrolowanej" należy w syntetyczny sposób wskazać przedmiot transakcji kontrolowanej (np. transport - w przypadku świadczenia usług transportowych).

Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych (tj. jako kategorię transakcji wybrano kod 1401 lub 2401), należy dodatkowo wskazać "Rodzaje wartości niematerialnych" poprzez wybranie kodu odpowiadającego rodzajowi wartości niematerialnej będącej przedmiotem transakcji kontrolowanej (tabela 6):

Tabela 6

KodRodzaje wartości niematerialnych
DN01Marka/znak towarowy
DN02Patent
DN03Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie produkcji
DN04Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie innym niż produkcja
DN05Franczyza (pakiet wartości niematerialnych obejmujący w szczególności DN01 oraz DN03 lub DN04)
DN06Oprogramowanie
DN07Inne wartości niematerialne
DN08Zbiór wartości niematerialnych, dla których ustalono jednolitą wspólną cenę transferową

4.2. Wartość transakcji kontrolowanych (§ 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia)

"Wartość transakcji" kontrolowanych należy podać w kwocie netto w tysiącach złotych (bez VAT, bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki jest składana Informacja TPR, zgodnie z art. 23x ust. 1, 2 i 4 ustawy.

Jeżeli dla transakcji kontrolowanej dokonano korekty cen transferowych, wskazuje się wartość transakcji kontrolowanej po dokonanej korekcie cen transferowych.

Jeżeli transakcja kontrolowana podlega opodatkowaniu u źródła, należy podać wartość przed potrąceniem podatku u źródła.

Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest udzielenie lub uzyskanie finansowania, poręczeń lub gwarancji oraz zarządzanie płynnością (cash pooling) i depozyt - tj. jako kategorię transakcji kontrolowanej zaznaczono jeden z kodów 1201, 1202, 1203, 1204, 2201, 2202, 2203, 2204 - należy dodatkowo uzupełnić następujące informacje:

1)
"Kwota kapitału" - należy wskazać łączną kwotę kapitału w walucie zgodnie z zawartą umową dotyczącą finansowania lub depozytu lub kwotę kapitału wynikającą z innych dokumentów, jeżeli umowa nie została zawarta. Jeżeli w umowie przewidziano limit finansowania (np. maksymalną wartość linii kredytowej), należy w tej komórce wskazać ten limit. W przypadku gwarancji lub poręczeń wskazuje się wartość sumy gwarancyjnej. W przypadku cash pooling należy podać wskazany w umowie limit zadłużenia, a w przypadku braku takiego limitu w komórce należy wstawić cyfrę "0". Kwota kapitału powinna zostać zaokrąglona do pełnych tysięcy (bez miejsc po przecinku);
2)
"Wartość zadłużenia" - należy wskazać rzeczywistą kwotę zadłużenia lub kwotę depozytu w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest Informacja TPR. W przypadku gwarancji lub poręczeń uzupełnia się wartość faktycznie poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest Informacja TPR. W przypadku cash pooling uzupełnia się średnią z dziennych sald pozycji ujemnych lub dodatnich w ciągu roku, w zależności od tego, czy podmiot, dla którego jest składana Informacja TPR, występuje odpowiednio jako korzystający ze środków finansowych czy umożliwia korzystanie z własnych środków innym podmiotom w ramach cash pooling;
3)
"Waluta" - należy wskazać walutę dla "kwoty kapitału", zgodnie z kodem walut ISO 4217;
4)
"Kwota odsetek" - należy wpisać w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) łączną kwotę odsetek:
a)
należnych i naliczonych (memoriałowo) za okres, za jaki jest składana Informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami, związanymi z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania, oraz
b)
otrzymanych lub zapłaconych (kasowo) w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami, związanymi z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania.

W przypadku poręczenia lub gwarancji uzupełnia się wartość wynagrodzenia:

a)
należnego i naliczonego (memoriałowo) za udzielenie lub uzyskanie poręczenia lub gwarancji w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, oraz
b)
otrzymanego lub zapłaconego (kasowo) za udzielenie lub uzyskanie poręczenia lub gwarancji w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR.

W przypadku cash pooling uzupełnia się sumę wartości odsetek od pozycji dodatnich albo ujemnych, odpowiednio do pozycji w kolumnie "Wartość zadłużenia".

4.3. Państwo lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta (§ 2 pkt 4 lit. c rozporządzenia)

W polu "Kraj" należy wskazać kod państwa lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta poprzez wskazanie kodu z klasyfikacji ISO 3166 alpha 3 Country Code. Jeżeli dana transakcja kontrolowana jest zawierana z więcej niż jednym kontrahentem, należy wskazać odpowiednie informacje dla każdego z nich.

Dla każdego z kontrahentów, dla którego wybrano Rzeczpospolitą Polską jako państwo miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu, należy również wskazać (tabela 7), czy w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, dokumentacja dla transakcji kontrolowanej z takim kontrahentem korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy (zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych zawieranych z niektórymi podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

Tabela 7

KodCzy transakcja kontrolowana korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy?
ZW01Tak
ZW02Nie

Jeśli transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym jest zawierana równocześnie z podmiotami powiązanymi, spełniającymi warunki do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy, jak i innymi podmiotami powiązanymi (np. kontrahentami zagranicznymi), to tę część transakcji kontrolowanej, która korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy, należy wykazać jako odrębną transakcję kontrolowaną - wyłącznie na potrzeby prezentacji w Informacji TPR.

Jeżeli w tabeli 7 wybrano "ZW01" oraz transakcja kontrolowana jest zawarta wyłącznie z kontrahentem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniającym warunki zwolnienia lub transakcja zwolniona, stanowiąca element transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, została dla celów sprawozdawczych wykazana odrębnie, podmiot składający Informację TPR nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 5 i 6, z wyłączeniem punktu 6.1., 6.3.3. i 6.3.4.

W zakresie transakcji kontrolowanych dotyczących pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, które spełniają warunki wskazane w art. 23s ust. 1 ustawy (tj. transakcji objętych tzw. mechanizmem bezpiecznej przystani), w celu identyfikacji kontrahenta należy dodatkowo wskazać dane identyfikacyjne kontrahenta, zgodnie z kodami z tabeli 8:

Tabela 8

KodDane identyfikacyjne kontrahenta
ID01Podmiot zagraniczny
ID02Podmiot krajowy - NIP
ID03Podmiot krajowy - PESEL

W przypadku wyboru "ID01" należy wybrać z listy odpowiedni rodzaj identyfikatora podmiotu zagranicznego, odpowiedni kraj wydania danego numeru oraz podać odpowiedni numer identyfikacyjny.

W przypadku wyboru "ID02" lub "ID03" należy uzupełnić pole identyfikacyjne odpowiednimi danymi.

Ponadto w odrębnym polu "Wartość transakcji na kontrahenta" podaje się wartość transakcji przypadającą na danego kontrahenta w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).

5.
Informacje dotyczące metod i cen transferowych (§ 2 pkt 5 rozporządzenia)

5.1. Wybór metody weryfikacji ceny transferowej (§ 2 pkt 5 lit. a rozporządzenia)

Dla transakcji kontrolowanych wykazanych w części 4, z wyjątkiem transakcji korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy ("ZW01"), należy wskazać wybraną i zastosowaną metodę weryfikacji rynkowego charakteru ceny transferowej (tj. np. ceny nominalnej, wskaźnika finansowego), wybierając odpowiedni kod zgodnie z tabelą 9. W przypadku gdy do weryfikacji wykorzystano więcej niż jedną metodę, należy wskazać wyłącznie jedną metodę użytą jako podstawową.

W przypadku transakcji kontrolowanych, w których zamiast analizy porównawczej sporządzono analizę zgodności, należy wskazać Inną metodę, oznaczoną kodem "MW06".

Tabela 9

KodMetoda weryfikacji ceny transferowej
MW01Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
MW02Metoda ceny odprzedaży
MW03Metoda koszt plus
MW04Metoda podziału zysku
MW05Metoda marży transakcyjnej netto
MW06Inna metoda

Następnie należy określić, czy dana transakcja kontrolowana spełnia warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla transakcji o niskiej wartości dodanej (art. 23r ustawy) lub pożyczek, kredytów i emisji obligacji (art. 23s ustawy):

Tabela 10

KodZastosowanie tzw. mechanizmu bezpiecznej przystani
SH01Dla transakcji kontrolowanej nie zastosowano mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani
SH02Transakcja spełnia warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla transakcji o niskiej wartości dodanej (art. 23r ustawy)
SH03Transakcja spełnia warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla pożyczek, kredytów lub emisji obligacji (art. 23s ustawy)

Przy wyborze "SH02" lub "SH03" nie uzupełnia się dalszej części Informacji TPR.

5.2. Informacje o stosowanej cenie transferowej (§ 2 pkt 5 lit. b rozporządzenia)

W tej części należy wskazać szczegółowe informacje na temat stosowanej ceny transferowej dla każdej transakcji kontrolowanej - w zależności od wybranej metody oraz kategorii transakcji kontrolowanej, z wyjątkiem transakcji oznaczonych kodami 1201-1204, 2201- 2204, 1401 i 2401, dla których podaje się informacje wskazane w częściach 6.3.1 oraz 6.3.2 objaśnień.

5.2.1. Wybór MW01

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano "MW01" (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej), należy uzupełnić następujące informacje:

1)
"Sposób ujęcia ceny transakcji kontrolowanej" - należy wskazać, czy cena w transakcji kontrolowanej została wyrażona kwotowo czy procentowo, wybierając kod z tabeli 11:

Tabela 11

KodSposób ujęcia ceny
CK01Cena wyrażona kwotowo
CK02Cena wyrażona procentowo

Jeżeli wybrano kod "CK01", należy uzupełnić następujące informacje:

a)
"Cena min" i "Cena max" - należy podać odpowiednio najniższy i najwyższy poziom ceny jednostkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej w okresie, za jaki składana jest Informacja TPR. Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest zróżnicowany asortyment, należy wskazać minimalną oraz maksymalną wartość ceny dla całego asortymentu (jeżeli zróżnicowany asortyment jest przedmiotem transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym). Jeżeli cena była stała przez cały ten okres, w obu kolumnach należy wskazać ten sam poziom ceny. Jeżeli w transakcji kontrolowanej dokonano korekty cen transferowych, należy wskazać poziomy cen po dokonaniu tej korekty;
b)
"Waluta ceny transakcji kontrolowanej" - należy uzupełnić walutę, w której określono ceny jednostkowe w transakcji kontrolowanej, zgodnie z kodem walut ISO 4217;
c)
"Miara" - należy wpisać rodzaj jednostki miary, jakiej dotyczą ceny jednostkowe wskazane w polach "Cena min" i "Cena max" (np. kg, szt., 1, roboczogodzina).

Jeżeli wybrano kod "CK02", należy uzupełnić:

a)
"Procent min" i "Procent max" - należy wypełnić analogicznie jak w przypadku "CK01" dla pól "Cena min" i "Cena max";
b)
"Miara" - należy wskazać, od jakiej podstawy wylicza się wartość procentową (np. wartość sprzedaży do podmiotów niepowiązanych).

5.2.2. Wybór MW02, MW03 lub MW05

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano "MW02" (metoda ceny odprzedaży), "MW03" (metoda koszt plus) lub "MW05" (metoda marży transakcyjnej netto), należy uzupełnić pole "Wynik na transakcji" poprzez podanie informacji o poziomie wskaźnika finansowego zgodnego ze wskaźnikiem finansowym (Tabela 23) zastosowanym w analizie cen transferowych przez podmiot wybrany jako strona badana (tabela 21) i po uwzględnieniu ewentualnej korekty cen transferowych. Wartość wskaźnika finansowego powinna być wyrażona procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.2.3. Wybór MW04

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano "MW04" (metoda podziału zysku), należy wskazać rodzaj zastosowanej metody podziału zysku, wybierając kod z tabeli 12:

Tabela 12

KodRodzaj metody podziału zysku
PZ01Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest podmiot, dla którego jest składana Informacja TPR
PZ02Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest kontrahent (kontrahenci) podmiotu, dla którego jest składana Informacja TPR
PZ03Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest zarówno podmiot, dla którego jest składana Informacja TPR, jak i jego kontrahent (kontrahenci)
PZ04Podział zysku (straty) za pomocą analizy udziału

W dalszej kolejności należy wskazać:

1)
"Zakładany zysk podmiotu" - zakładany procentowy udział w łącznym zysku, jaki w związku z transakcją kontrolowaną osiągnie podmiot powiązany, dla którego składana jest Informacja TPR;
2)
"Zrealizowany zysk podmiotu" - procentowy udział w łącznym zysku, jaki w związku z transakcją kontrolowaną faktycznie osiągnął podmiot powiązany, dla którego składana jest Informacja TPR;
3)
"Strata podmiotu"- pole należy uzupełnić w przypadku faktycznie poniesionej straty w związku z transakcją kontrolowaną poprzez wybór opcji "TAK"/"NIE".

Wartości z punktów 1 i 2 uzupełnia się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uwzględnieniu ewentualnej korekty cen transferowych. W przypadku zrealizowania zysku należy wypełnić dane dla punktów 1 i 2. W przypadku zrealizowania straty należy wypełnić dane dla punktów 1 i 3.

5.2.4. Wybór MW06

W przypadku wyboru "MW06" należy wskazać, przy pomocy jakiej innej metody została zweryfikowana cena transferowa, wybierając kod z tabeli 13:

Tabela 13

KodInna metoda
TW01Metoda dochodowa (DCF)
TW02Metoda dochodowa inna niż DCF
TW03Metoda porównawcza
TW04Metoda majątkowa
TW05Metoda statystyczna
TW06Kombinacja dwu lub więcej metod wskazanych powyżej
TW07Analiza zgodności - w pozostałych przypadkach

W przypadku wyboru "TW01" lub "TW02" należy podać okres prognozy, wybierając kod z tabeli 14:

Tabela 14

KodOkres prognozy
ТB011 dzień (O/N)
TB021 miesiąc (1M)
TB033 miesiące (3M)
TB046 miesięcy (6M)
TB059 miesięcy (9M)
TB061 rok (12M)
TB07Inny

W przypadku wyboru "TW01" lub "TW02" należy dodatkowo podać "Wartość współczynnika dyskontowego".

Gdy analiza zgodności nie została sporządzona w oparciu o techniki wyceny, to należy wybrać "TW07". W przypadku wyborn "TW07" należy wskazać źródło danych (wybór wielokrotny), wybierając kod z tabeli 15:

Tabela 15

KodAnaliza zgodności - źródła danych
AZ01Statystki publiczne
AZ02Dane ofertowe
AZ03Ogólnodostępne raporty z analiz rynkowych lub branżowych
AZ04Raporty z innych analiz (w tym cyklu życia produktu, opcji realistycznie dostępnych, korzyści stron transakcji)
AZ05Notowania giełdowe
AZ06Notowanie pozagiełdowe
AZ07Procedury wewnętrzne (np. metodyki ustalania cen)
AZ08Praktyka rynkowa
AZ09Inne źródła danych, niewymienione powyżej

5.3. Informacje o analizie cen transferowych (§ 2 pkt 5 lit. c rozporządzenia)

W tej części należy wskazać szczegółowe informacje na temat analizy cen transferowych dla każdej wskazanej transakcji kontrolowanej - w zależności od wybranej metody oraz kategorii transakcji kontrolowanej, z wyjątkiem transakcji oznaczonych kodami 1201-1204, 2201- 2204, 1401 i 2401, dla których podaje się informacje wskazane w częściach 6.3.1 oraz 6.3.2 objaśnień.

5.3.1. W przypadku wyboru MW01

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano "MW01" (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej), należy wskazać:

1) "Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny" - wybierając kod z tabeli 16:

Tabela 16

KodSposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny
SW01Porównanie wewnętrzne cen (porównywalny przedmiot transakcji jest sprzedawany jednocześnie do podmiotów powiązanych i niepowiązanych)
SW02Porównanie zewnętrzne cen (istnieją dostępne dane o cenach porównywalnych przedmiotów transakcji, których stronami są podmioty niepowiązane)
SW03Porównanie wewnętrzne cen kontrahenta (kontrahent sprzedaje porównywalny przedmiot transakcji jednocześnie do podatnika i podmiotu niepowiązanego)
SW04Inny sposób weryfikacji rynkowego charakteru ceny

2) "Sposób ujęcia ceny porównywalnej" - wybierając kod z tabeli 17:

Tabela 17

KodSposób ujęcia ceny
CK01Cena wyrażona kwotowo
CK02Cena wyrażona procentowo

Wybór określony w polu "Sposób ujęcia ceny porównywalnej" jest konsekwencją dokonania wyboru "Sposób ujęcia ceny transakcji kontrolowanej" w punkcie 5.2.1.;

3) "Rodzaj przedziału" - wybierając kod z tabeli 18:

Tabela 18

KodRodzaj przedziału
RP01Przedział międzykwartylowy
RP02Przedział pełny
RP03Inny przedział
RP04Jedna wartość

a) Jeżeli wybrano "RP01", "RP02" albo "RP03", w polach "Cena porównywalna min" i "Cena porównywalna max" należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość porównywalnych cen jednostkowych użytych do weryfikacji rynkowego charakteru ceny;

b) Jeżeli wybrano "RP04" (użyto tylko jednej wartości ceny na potrzeby porównania), w polu "Wysokość ceny porównywalnej" należy wpisać jej wartość;

4) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy przeprowadzając analizę cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 19:

Tabela 19

KodKorekta porównywalności
KP01Nie dokonano korekty porównywalności
KP02Dokonano jednej lub większej liczby korekt porównywalności

5.3.2. W przypadku wyboru MW02, MW03 lub MW05

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano "MW02" (metoda ceny odprzedaży), "MW03" (metoda koszt plus) lub "MW05" (metoda marży transakcyjnej netto), należy uzupełnić:

1) "Rodzaj porównania" - czy analiza cen transferowych została przeprowadzona przy użyciu porównania wewnętrznego (tj. poprzez odniesienie do poziomu wskaźników finansowych realizowanych na porównywalnych transakcjach z podmiotami niepowiązanymi), czy porównania zewnętrznego (w oparciu o wskaźniki finansowe podmiotów niepowiązanych), wybierając kod z tabeli 20:

Tabela 20

KodRodzaj porównania
PR01Wewnętrzne
PR02Zewnętrzne
PR03Wewnętrzne przygotowane przez kontrahenta

Jeżeli wybrano "PR01" lub "PR03", nie uzupełnia się pola "Strona badana" i "Kryterium geograficzne";

2) "Strona badana" - strona zaangażowana w transakcję kontrolowaną, która została wybrana jako strona badana dla celów analizy cen transferowych - tj. wskaźnik finansowy której ze stron transakcji kontrolowanej był przedmiotem oceny pod względem rynkowości, wybierając kod z tabeli 21:

Tabela 21

KodStrona badana
PB01Podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych
PB02Kontrahent

3) "Kryterium geograficzne" - podstawowe kryterium selekcji geograficznej podmiotów, wykorzystane w analizie cen transferowych opartej na zewnętrznych danych finansowych dotyczących rentowności podmiotów niepowiązanych, uznanych za porównywalne do zakresu wskazanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 22:

Tabela 22

KodKryterium geograficzne
KG01Polska
KG02Region
KG03Europa
KG04Świat
KG05Inne

4) "Wskaźnik finansowy" - wskaźnik finansowy, który został zastosowany na potrzeby weryfikacji ceny transferowej dla transakcji kontrolowanej. W przypadku stosowania większej liczby wskaźników finansowych należy podać wskaźnik podstawowy (wybór jednokrotny), wybierając kod z tabeli 23:

Tabela 23

Wskaźniki finansowe oparte o przepisy o rachunkowości
KodNazwaFormułaFormuła
wskaźnikawariant porównawczy RZiSwariant kalkulacyjny RZiS
WF01Marża brutto zen. d.Zysk (strata) brutto na sprzedaży * 100%
sprzedażyPrzychody netto ze sprzedaży
WF02Marża brutto z odprzedażyPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (A. IV) - Wartość sprzedanych towarów i materiałów (B.VIII) * 100%

--------------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (A. IV)

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (A. II) - Wartość sprzedanych towarów i materiałów (B.II) * 100%

---------------------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (A. II)

WF03Narzut brutto ze sprzedażyn. d.Zysk (strata) brutto na sprzedaży * 100%

-------------------------------------------------------

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

WF04Marża netto ze sprzedażyZysk (strata) ze sprzedaży * 100%

--------------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - Zmiana stanu produktów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne

Zysk (strata) ze sprzedaży * 100%

--------------------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

WF05Narzut netto ze sprzedażyZysk (strata) ze sprzedaży * 100%

---------------------------------------------------

Koszty działalności operacyjnej - Zmiana stanu produktów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne

Zysk (strata) ze sprzedaży * 100%

-------------------------------------------------------

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów + Koszty sprzedaży + Koszty ogólnego zarządu

WF06Marża

operacyjna

Zysk (strata) z działalności operacyjnej * 100%

--------------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży i zwrónane z nimi - Zmiana stanu produktów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne + Pozostałe przychody operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej * 100%

----------------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów + Pozostałe przychody operacyjne

WF07Narzut operacyjnyZysk (strata) z działalności operacyjnej * 100%

------------------------------------------------

Koszty działalności operacyjnej - Zmiana stanu produktów -

Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne +

Pozostałe koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej * 100%

-----------------------------------------------------

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów + Koszty sprzedaży + Koszty ogólnego zarządu + Pozostałe koszty operacyjne

WF08Marża zysku bruttoZysk (strata) brutto * 100%

----------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - Zmiana stanu produktów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowe

Zysk (strata) brutto * 100%

------------------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowe

WF09Narzut zysku bruttoZysk (strata) brutto * 100%

------------------------------------------------

Koszty działalności operacyjnej - Zmiana stanu produktów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne + Pozostałe koszty operacyjne + Koszty finansowe

Zysk (strata) brutto * 100%

--------------------------------------------------------

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów + Koszty sprzedaży + Koszty ogólnego zarządu + Pozostałe koszty operacyjne + Koszty finansowe

WF10Rentowność aktywówZysk (strata) netto * 100%

---------------------------------------------

Aktywa razem

Zysk (strata) netto * 100%

-------------------------------------------------

Aktywa razem

WF11Rentowność kapitału własnegoZysk (strata) netto * 100%

-------------------------------------------------

Kapitał (fundusz) własny

Zysk (strata) netto * 100%

----------------------------------------------------

Kapitał (fundusz) własny

WF12Wskaźnik Berry'egon. d.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży * 100%

------------------------------------------------------

Koszt sprzedaży +

Koszty ogólnego zarządu

WF13Inny wskaźnik oparty o dane polskien. d.
WF14Narzut EBITEBIT * 100%

--------------------------------------------------

Całkowite przychody operacyjne - EBIT

EBIT * 100%

-----------------------------------------------------

Operating revenue - EBIT

WF15Marża EBITEBIT * 100%

----------------------------------------------

Całkowite przychody operacyjne

EBIT * 100%

--------------------------------------------------------

Operating revenue

WF16Rentowność kapitału własnegoZysk netto * 100%

-------------------------------------------------

Kapitał własny

Net Income * 100%

---------------------------------------------------------

Shareholders funds

WF17Inny wskaźnik oparty o dane międzynarodowen. d.

5) "Korekty porównywalności wyników" - czy przeprowadzając analizę cen transferowych, dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 24:

Tabela 24

KodKorekta porównywalności
KP01Nie dokonano korekty porównywalności
KP02Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

6) "Rodzaj przedziału" - rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 25:

Tabela 25

KodRodzaj przedziału
RP01Przedział międzykwartylowy
RP02Przedział pełny
RP03Inny przedział
RP04Jedna wartość

7) "Wynik analizy cen transferowych" - wynik uzyskany za pomocą wybranej metody weryfikacji cen transferowych:

a) Jeżeli wybrano "RP01", "RP02" albo "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość wskaźnika finansowego użytego do weryfikacji rynkowego charakteru ceny;

b) Jeżeli wybrano "RP04" (użyto tylko jednego wskaźnika finansowego na potrzeby porównania), w polu "Wysokość wskaźnika finansowego" należy wpisać jego wartość.

Wyniki analizy cen transferowych powinny być wyrażone procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.
Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia (§ 2 pkt 6 rozporządzenia)

6.1. Korekty cen transferowych

W polu "Korekta cen transferowych" należy wskazać, czy podmiot, dla którego jest składana Informacja TPR, dokonał korekty cen transferowych za okres, za jaki składana jest ta informacja, wybierając kod z tabeli 26:

Tabela 26

KodKorekta cen transferowych
KC01Podatnik dokonał korekty cen transferowych
KC02Podatnik nie dokonywał korekty cen transferowych

Jeżeli wybrano "KC01", uzupełnia się łączną kwotę (w tysiącach złotych) dokonanej korekty cen transferowych:

1)
bez znaku przed kwotą, jeżeli korekta miała charakter korekty zwiększającej dochód (korekta in plus);
2)
ze znakiem "-" przed kwotą, jeżeli korekta miała charakter korekty zmniejszającej dochód (korekta in minus).

6.2. Kompensaty

W polu "Kompensata" należy wskazać, wybierając kod z tabeli 27, czy:

1)
mniejsze korzyści uzyskane w związku z jedną transakcją kontrolowaną są kompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z inną transakcją kontrolowaną - § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2502 oraz z 2020 r. poz. 73), zwanego dalej "Rozporządzeniem TP", lub

2)
niższy dochód uzyskany w jednym roku obrotowym kompensowany jest wyższym dochodem z tego trzyletniego okresu - § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP.

Tabela 27

KodKompensata
KS01Korzyści podlegały kompensacie na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia TP
KS02Dochód podlegał kompensacie na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP
KS03Brak kompensaty

6.3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wybranych kategorii transakcji kontrolowanych

6.3.1. Transakcje kontrolowane dotyczące udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia, zarządzania płynnością i depozytu

Należy uzupełnić "Rodzaj oprocentowania", wybierając kod z tabeli 28:

Tabela 28

KodRodzaj oprocentowania
OP01Oprocentowanie zmienne
OP02Oprocentowanie stałe
OP03Oprocentowanie stałe podlegające zmianom w okresie sprawozdawczym
OP04Inny sposób kalkulacji oprocentowania
OP05Brak oprocentowania

Kod "OP04" należy wybrać, w przypadku gdy kody "OP01", "OP02", "OP03" i "OP05" nie odpowiadają sposobowi kalkulacji ceny w transakcji kontrolowanej, np.:

* cena w transakcji kontrolowanej kalkulowana jest zarówno na podstawie stałej, jak i zmiennej stopy procentowej (np. niektóre transakcje terminowe),

* cena w transakcji kontrolowanej kalkulowana jest równocześnie w oparciu o prowizję kwotową oraz procentową (np. niektóre poręczenia).

1) w przypadku wyboru "OP01" (oprocentowanie zmienne) należy uzupełnić następujące informacje:

a) "Stopa bazowa" - poprzez wybranie kodów z tabeli 29 i 30:

Tabela 29

KodNazwa stopy bazowej
SB01WIBOR
SB02EURIBOR
SB03LIBOR EUR
SB04LIBOR USD
SB05LIBOR CHF
SB06LIBOR GBP
SB07LIBOR JPY
SB08Inna stopa bazowa

Tabela 30

KodTermin stopy bazowej
ТB011 dzień (O/N)
TB021 miesiąc (IM)
TB033 miesiące (3M)
TB046 miesięcy (6M)
TB059 miesięcy (9M)
TB061 rok (12M)
TB07Inny

W przypadku wyboru "TB07" należy uzupełnić termin stopy bazowej w kolejnej komórce;

b) "Marża" - należy uzupełnić wartość (w punktach procentowych per annum), która jest dodawana lub odejmowana (ze znakiem ujemnym) do stopy bazowej;

2) w przypadku wyboru "OP02" (oprocentowanie stałe) należy uzupełnić wartość zastosowanego oprocentowania stałego (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku ("Poziom oprocentowania"). W przypadku poręczenia lub gwarancji należy wskazać poziom prowizji za udzielone lub uzyskane poręczenie lub udzieloną lub uzyskaną gwarancję w stosunku do wysokości poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku;

3) w przypadku wyboru "OP03" (oprocentowanie stałe podlegające zmianom w okresie sprawozdawczym) należy uzupełnić minimalną i maksymalną wartość zastosowanego oprocentowania stałego (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku ("Poziom oprocentowania - min" i "Poziom oprocentowania - max").

Następnie należy wskazać źródło danych do analizy cen transferowych oraz jej wyniki poprzez uzupełnienie następujących informacji:

1) "Źródło danych do analizy cen transferowych" - należy uzupełnić informację na temat źródła, z którego podatnik pozyskał dane na potrzeby analizy cen transferowych, wybierając kod z tabeli 31 (wybór jednokrotny):

Tabela 31

KodŹródło danych do analizy cen transferowych
ZD01Dane transakcyjne wewnętrzne - porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi
ZD02Dane transakcyjne zewnętrzne - bazy danych transakcyjnych
ZD03Statystyki bankowe
ZD04Oferty otrzymane od instytucji finansowych
ZD05Pozostałe źródła danych

2) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy w procesie przeprowadzania analizy cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 32:

Tabela 32

KodKorekta porównywalności
KP01Nie dokonano korekty porównywalności
KP02Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

3) "Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 33:

Tabela 33

KodRodzaj przedziału
RP01Przedział międzykwartylowy
RP02Przedział pełny
RP03Inny przedział
RP04Jedna wartość

4) "Wynik analizy cen transferowych" - należy wskazać wynik analizy cen transferowych:

a) jeżeli wybrano "RP01", "RP02" albo "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość oprocentowania użytego do weryfikacji jego rynkowego charakteru, w punktach procentowych per annum z czterema miejscami po przecinku;

b) jeżeli wybrano "RP04" (wynikiem analizy cen transferowych jest jeden poziom oprocentowania), należy wpisać jego wysokość ("Oprocentowanie porównywalne") w punktach procentowych per annum z czterema miejscami po przecinku.

Jeżeli jako sposób kalkulacji oprocentowania wybrano "OP01" (oprocentowanie zmienne), jako dolną granicę przedziału oraz górną granicę przedziału lub wartość oprocentowania, gdy wynikiem analizy cen transferowych jest jedna wartość, należy wpisać wysokość marży dodawanej do wskazanej wcześniej bazowej stopy procentowej lub od tej stopy bazowej odejmowanej (wynik wpisuje się ze znakiem ujemnym). Wyniki analizy cen transferowych powinny być podane w procentach.

6.3.2. Transakcje kontrolowane dotyczące udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcje oznaczone kodami 1401 lub 2401 (transakcje kontrolowane związane z udostępnieniem lub korzystaniem z wartości niematerialnych), należy uzupełnić dodatkowo:

1)
"Sposób kalkulacji opłaty" - sposób kalkulacji opłaty na podstawie tabeli 34. Jeżeli sposób kalkulacji opłaty jest kombinacją kilku kodów, należy wybrać "SK06":

Tabela 34

KodSposób kalkulacji opłaty
SK01Procent od sprzedaży do podmiotów niepowiązanych towarów lub produktów, których dotyczy wartość niematerialna
SK02Procent od sprzedaży całkowitej towarów lub produktów, których dotyczy wartość niematerialna
SK03Procent od innej bazy
SK04Kwota w ujęciu rocznym
SK05Kwota na jednostkę towaru lub produktu
SK06Inny sposób kalkulacji opłaty
2)
"Poziom opłaty" - należy wskazać poziom opłaty z tytułu udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (w zależności od wybranego kodu transakcji kontrolowanej), wskazując odpowiednio:
a)
w przypadku gdy wybrano "SK01", "SK02" lub "SK03" - poziom opłaty w procentach odpowiedniej bazy (w zależności od wybranego kodu sposobu kalkulacji opłaty);
b)
w przypadku gdy wybrano kod "SK04", "SK05" lub "SK06" - poziom opłaty wyrażony kwotowo oraz walutę, w jakiej jest naliczana opłata, zgodnie z kodem walut ISO 4217.

Należy wskazać źródło danych do analizy cen transferowych oraz jej wyniki poprzez uzupełnienie poniższych informacji:

1)
"Rodzaj analizy" - należy wskazać, w jaki sposób sporządzono analizę cen transferowych, wybierając kod z tabeli 35 (wybór jednokrotny):

Tabela 35

KodRodzaj analizy
RA01Analiza danych transakcyjnych wewnętrznych - porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi
RA02Analiza danych transakcyjnych zewnętrznych - bazy danych
RA03Wycena za pomocą techniki DCF
RA04Wycena za pomocą podejścia dochodowego innego niż DCF
RA05Wycena za pomocą techniki hipotetycznych opłat licencyjnych (Relief from Royalty)
RA06Wycena z użyciem podejścia porównawczego
RA07Wycena z użyciem podejścia kosztowego
RA08Wycena z użyciem więcej niż jednego podejścia wskazanego powyżej
RA09Inna analiza niż wskazane powyżej
2)
"Sposób wyrażenia ceny" - należy wpisać jednostkę, w jakiej wyrażono wynik analizy cen transferowych dla transakcji kontrolowanej dotyczącej udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (np. %). Jeżeli opłata została wyrażona kwotowo, należy wpisać kod waluty zgodnie z kodem walut ISO 4217;
3)
"Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy w procesie analizy cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 36:

Tabela 36

KodKorekta porównywalności
KP01Nie dokonano korekty porównywalności
KP02Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności
4)
"Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 37:

Tabela 37

KodRodzaj przedziału
RP01Przedział międzykwartylowy
RP02Przedział pełny
RP03Inny przedział
RP04Jedna wartość
5)
"Wynik analizy cen transferowych" - należy wskazać wynik analizy cen transferowych:
a)
Jeżeli wybrano "RP01", "RP02" albo "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość porównywalnych opłat użytych do weryfikacji rynkowego charakteru opłaty;
b)
Jeżeli wybrano "RP04" (użyto tylko jednej wartości opłaty na potrzeby porównania), w polu "Wysokość opłaty porównywalnej" należy wpisać jej wartość.

Wyniki analizy cen transferowych powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.3.3. Umowa spółki niebędącej osobą prawną, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcję oznaczoną kodem 3101 (transakcje kontrolowane związane z umową spółki niebędącej osobą prawną, wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze), należy wskazać dodatkowo rodzaj przeprowadzonej transakcji, wybierając kod z tabeli 38:

Tabela 38

KodRodzaj transakcji
RT01Umowa spółki niebędącej osobą prawną
RT02Umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze

Po wybraniu rodzaju transakcji należy wypełnić pola:

1)
"Udział" - rodzaj udziału wynikający z umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, wybierając kod z tabeli 39 (wybór wielokrotny):

Tabela 39

KodUdział
UD01Udział w zysku
UD02Udział w stracie
UD03Udział w majątku likwidacyjnym
2)
"Procentowy udział" - procentowy udział wspólnika w zysku, stracie lub majątku likwidacyjnym na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, wskazując odpowiednią wartość procentową (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
3)
"Wartość wkładów" - łączną wartość wkładów wniesionych (uwzględniając wartość wkładów zwróconych) przez wspólnika na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku);
4)
"Wartość wkładów ogółem" - łączna wartość wkładów wniesionych (uwzględniając wartość wkładów zwróconych) przez wszystkich wspólników na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).

6.3.4. Restrukturyzacja

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcje oznaczone kodami 3001- 3013, należy uzupełnić dodatkowo pole "Wynagrodzenie za restrukturyzację" dotyczące okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, wybierając kod z tabeli 40 (wybór wielokrotny):

Tabela 40

KodWynagrodzenie za restrukturyzację
RM01Podmiot otrzymał wynagrodzenie pieniężne za przeniesione na rzecz podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa
RM02Podmiot otrzymał wynagrodzenie w formie innej niż pieniężna za przeniesione na rzecz podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa
RM03Podmiot wypłacił wynagrodzenie pieniężne za przejęte od podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa
RM04Podmiot wypłacił wynagrodzenie w formie innej niż pieniężna za przejęte od podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa
RM05Podmiot nie wypłacił ani nie otrzymał wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie w związku z przeniesieniem funkcji, aktywów, ryzyk lub praw
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 § 2 pkt 2 lit. a tiret czwarte uchylone przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
3 § 2 pkt 4 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
4 § 2 pkt 4 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
5 § 2 pkt 5 lit. b tiret trzecie zmienione przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
6 § 2 pkt 5 lit. c tiret drugie zmienione przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
7 § 2 pkt 6 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
8 § 2 pkt 6 lit. c dodana przez § 1 pkt 1 lit. d tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
9 § 2 pkt 6 lit. d dodana przez § 1 pkt 1 lit. d tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
10 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
11 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
12 Spółki niemającej osobowości prawnej - w przypadku gdy Informacja TPR jest składana przez wspólnika za rok obrotowy tej spółki, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.