§ 2. - Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2515

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
§  2. 
Informacja o cenach transferowych zawiera:
1)
wskazanie celu złożenia informacji o cenach transferowych poprzez wskazanie, czy jest składana po raz pierwszy, czy stanowi korektę, oraz okresu, za jaki jest składana, poprzez wskazanie roku, którego dotyczy;
2)
dane identyfikacyjne:
a)
podmiotu składającego informację o cenach transferowych obejmujące:
pełną nazwę,
państwo lub terytorium siedziby lub zarządu,
numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
2
 (uchylone),
b)
podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, obejmujące:
pełną nazwę,
numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
kategorię podmiotu powiązanego zgodnie z art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
kod przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
3)
ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową tego podmiotu;
4)
informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, obejmujące:
a) 3
 kategorie transakcji kontrolowanych wraz ze wskazaniem przedmiotu tych transakcji, a w przypadku transakcji kontrolowanych, których przedmiotem jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych - również rodzaje wartości niematerialnych,
b)
wartość transakcji kontrolowanych, a w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia, zarządzania płynnością i depozytu dodatkowo:
kwotę kapitału lub kwotę gwarantowanego lub poręczanego zobowiązania,
rzeczywistą kwotę tych transakcji kontrolowanych,
walutę tych transakcji kontrolowanych,
kwotę odsetek wraz z dodatkowymi prowizjami lub opłatami, jeżeli występują, z tytułu finansowania, lub kwotę wynagrodzenia z tytułu udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia,
c) 4
 państwo lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta, a w przypadku:
kontrahenta mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również informację, czy transakcja kontrolowana jest zwolniona z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
transakcji, o której mowa w art. 23s ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, również dane identyfikacyjne kontrahenta obejmujące pełną nazwę i numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju;
5)
informacje dotyczące metod i cen transferowych obejmujące:
a)
metodę wybraną w celu weryfikacji ceny transferowej,
b)
informacje o stosowanej cenie transferowej obejmujące:
wysokość ceny transferowej,
walutę i miarę, w jakiej została wyrażona cena transferowa - jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,
5
 wskaźnik finansowy wybrany w celu weryfikacji ceny transferowej - jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,
c)
informacje o analizie cen transferowych obejmujące:
sposób weryfikacji cen transferowych, w tym wskazanie źródła danych porównawczych oraz rodzaju dokonanego porównania,
6
 informacje o wyborze strony badanej, kryteriów selekcji danych porównawczych, dokonanych korekt porównywalności oraz wskaźnika finansowego zastosowanego na potrzeby analizy porównawczej - jeżeli wymaga tego wybrana metoda,
informację o wyniku analizy cen transferowych;
6) 7
 dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w pkt 4 i 5, obejmujące informacje o dokonanych korektach cen transferowych, dokonanych kompensatach oraz wyjaśnienia dotyczące wybranych kategorii transakcji kontrolowanych obejmujące:
a)
w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia, zarządzania płynnością i depozytu:
rodzaj oprocentowania oraz jego wysokość, z ewentualnym wskazaniem użytej stopy bazowej stosowanej na międzybankowym rynku finansowym oraz marży,
źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy,
b)
w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych:
sposób kalkulacji ceny transferowej oraz wysokość tej ceny,
źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy,
c) 8
 w przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze:
rodzaj udziału oraz procentowy udział wynikający z tych umów,
wartość wkładów wniesionych przez wspólnika oraz łączną wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników,
d) 9
 w przypadku transakcji dotyczących restrukturyzacji - rodzaj wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji.
2 § 2 pkt 2 lit. a tiret czwarte uchylone przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
3 § 2 pkt 4 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
4 § 2 pkt 4 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
5 § 2 pkt 5 lit. b tiret trzecie zmienione przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
6 § 2 pkt 5 lit. c tiret drugie zmienione przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
7 § 2 pkt 6 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
8 § 2 pkt 6 lit. c dodana przez § 1 pkt 1 lit. d tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
9 § 2 pkt 6 lit. d dodana przez § 1 pkt 1 lit. d tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.