§ 1. - Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2515

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwanej dalej "informacją o cenach transferowych", wraz z objaśnieniami co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych.