[Informacja o cenach transferowych przekazywana naczelnikowi urzędu skarbowego] - Art. 23zf. - Podatek dochodowy od osób... - Dz.U.2021.1128 t.j. - OpenLEX

Art. 23zf. - [Informacja o cenach transferowych przekazywana naczelnikowi urzędu skarbowego] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1128 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  23zf.  [Informacja o cenach transferowych przekazywana naczelnikowi urzędu skarbowego]
1.  210
 Podmioty powiązane:
1)
obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem lub
2)
realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 23z pkt 1-2 lub 9-11

- składają naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

1a.  211
 W przypadku spółki niebędącej osobą prawną informacja o cenach transferowych jest składana naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według:
1)
miejsca prowadzenia działalności;
2)
miejsca siedziby - w przypadku prowadzenia działalności w więcej niż jednym miejscu;
3)
miejsca zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwości na podstawie pkt 1 i 2.
1b.  212
 Informacja o cenach transferowych jest składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
2.  213
 Informacja o cenach transferowych zawiera:
1)
wskazanie organu, do którego jest składana, cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana;
2)
dane identyfikacyjne podmiotu;
3)
ogólne informacje finansowe podmiotu;
4)
informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;
5)
informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji;
6)
dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 2-5;
7)
oświadczenie podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
2a.  214
 Informacja o cenach transferowych jest sporządzana na podstawie:
1)
lokalnej dokumentacji cen transferowych - w przypadku gdy podmiot powiązany był obowiązany do sporządzenia tej dokumentacji;
2)
sprawozdania finansowego lub innych dokumentów - w przypadku gdy podmiot powiązany nie był obowiązany do sporządzenia tej dokumentacji.
2b.  215
 Na potrzeby oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, w przypadku otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, lub innych świadczeń w naturze stanowiących przychód, ceny transferowe uważa się za ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, jeżeli przychód ten został dla celów podatkowych wykazany zgodnie z zasadą ceny rynkowej.
3. 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, o których mowa w art. 23za ust. 1 i 1a, w zakresie transakcji wskazanych w tych przepisach. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.  216
 W przypadku transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 23z pkt 1-2 i 9-11, w informacji o cenach transferowych nie uwzględnia się informacji oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5-7.
5.  217
 Informacja o cenach transferowych jest podpisywana przez:
1)
osobę fizyczną - w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
2)
osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale - w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu

- przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

5a.  218
 Wyznaczenie osoby wchodzącej w skład organu wieloosobowego do podpisywania informacji o cenach transferowych nie zwalnia pozostałych osób wchodzących w skład tego organu z odpowiedzialności za niezłożenie tej informacji.
6. 
Informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.
7.  219
 (uchylony).
8.  220
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych i informacji oraz treść oświadczenia zawartych w informacji o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia dokonywania prawidłowej analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.
210 Art. 23zf ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 37 lit. a ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
211 Art. 23zf ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 37 lit. b ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
212 Art. 23zf ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 37 lit. b ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
213 Art. 23zf ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 37 lit. c ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
214 Art. 23zf ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 37 lit. d ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
215 Art. 23zf ust. 2b dodany przez art. 1 pkt 37 lit. d ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
216 Art. 23zf ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 37 lit. e ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
217 Art. 23zf ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 37 lit. e ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
218 Art. 23zf ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 37 lit. f ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
219 Art. 23zf ust. 7 uchylony przez art. 1 pkt 37 lit. g ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
220 Art. 23zf ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 37 lit. h ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.