[Inni podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych] - Art. 23za. - Podatek dochodowy od osób... - Dz.U.2021.1128 t.j. - OpenLEX

Art. 23za. - [Inni podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1128 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  23za.  [Inni podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych]
1. 
Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza 100 000 zł. Przepisy art. 23 w ust. 3-5, art. 23x, art. 23zc ust. 1 i art. 23zd stosuje się odpowiednio,
1a. 
Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł. Przepisy art. 23 w ust. 3-5, art. 23x, art. 23zc ust. 1 i art. 23zd stosuje się odpowiednio.
1b) 
Na potrzeby ust. 1a domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji, o których mowa w ust. 1a, dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Przy ustalaniu tych okoliczności podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną są obowiązani do dochowania należytej staranności.
2. 
Wartość transakcji, o której mowa w ust. 1 i 1a, wyrażoną w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.