[Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych] - Art. 40. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  40.  [Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych]
1. 
Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.
2. 
Plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny uwzględniać, że:
1)
dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą;
2)
ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów - także zaangażowanie środków;
3)
odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału;
4)
wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje się nie później niż na koniec kwartału.
3. 
Szczególne zasady rachunkowości dla jednostek, o których mowa w ust. 2, dotyczą:
1)
ewidencji wykonania budżetu;
2)
ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym;
3)
ewidencji aktywów trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
4)
wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów;
5)
sporządzania sprawozdań finansowych oraz odbiorców tych sprawozdań.
4. 
Minister Finansów określi:
1)
w drodze rozporządzeń:
a)
szczególne zasady rachunkowości, o których mowa w ust. 3, oraz plany kont, o których mowa w ust. 2,
b)
zasady rachunkowości oraz plany kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,
2)
w drodze zarządzenia - zasady rachunkowości oraz plany kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe

- uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów kont oraz charakter działalności prowadzonej przez te jednostki.