Winiarska Kazimiera (red.), Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych

Autor fragmentu:

Wstęp

Sektor finansów publicznych stanowi bardzo różnorodną grupę jednostek podlegających obowiązkom sprawozdawczym. Są wśród nich osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Na sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych składają się:

sprawozdawczość finansowa,

sprawozdawczość budżetowa.

Sprawozdawczość finansowa jest regulowana ustawą o rachunkowości lub rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezależnie od formy organizacyjnej jednostki sektora finansów publicznych sporządzają sprawozdawczość budżetową, która jest regulowana odpowiednimi rozporządzeniami. Sprawozdania budżetowe są sporządzane na podstawie danych liczbowych przygotowanych w działach księgowości. Następuje więc sprzężenie sprawozdawczości budżetowej ze sprawozdawczością finansową.

Treść książki została podzielona na cztery rozdziały:

1.

Sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych.

2.

Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych.

3.

Sprawozdawczość budżetowa jednostek podsektora samorządowego.

4.

Sprawozdawczość budżetowa jednostek podsektora rządowego.

W rozdziale pierwszym zaprezentowano organizację sektora finansów publicznych, obowiązki sprawozdawcze jednostek tego sektora oraz formę przekazywania informacji sprawozdawczych, w tym systemy ePUAP, BeSTi@ i TREZOR.

W rozdziale drugim wymieniono jednostki zobowiązane do przestrzegania zapisów ustawy o rachunkowości oraz jednostki stosujące rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, wskazując powiązania sprawozdawczości finansowej z ewidencją księgową.

Sprawozdawczość budżetową omówiono w dwóch oddzielnych rozdziałach. W rozdziale trzecim przedstawiono (z przykładami) sprawozdawczość budżetową podsektora samorządowego, a w rozdziale czwartym – sprawozdawczość budżetową podsektora rządowego.

W załącznikach podano wzory sprawozdań finansowych z ustawy o rachunkowości oraz z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.). Zamieszczono również plany kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego i placówek.

Atutem książki jest połączenie zasad rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych oraz wytycznych w sprawie sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Jednocześnie bardzo obszernie objaśniono organizację sektora finansów publicznych, wymieniając nazwy jednostek funkcjonujących w poszczególnych podsektorach (rządowym, samorządowym i ubezpieczeń społecznych).

Niniejsza publikacja uwzględnia aktualne przepisy prawne oraz zawiera wzory wypełnionych sprawozdań finansowych i budżetowych. Może być przydatna dla praktyków z sektora finansów publicznych oraz dla osób przygotowujących się do pracy w tym sektorze.

Autor fragmentu:

Rozdział1
Sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych

1.1.Organizacja sektora finansów publicznych

Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności :

1)

gromadzenie środków publicznych,

2)

wydatkowanie środków publicznych,

3)

finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,

4)

zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne,

5)

zarządzenie środkami publicznymi,

6)

zarządzanie długiem publicznym,

7)

rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.

Środki traktowane jako środki publiczne zaprezentowano w tabeli 1.1.

Przepisy ustawy o finansach publicznych stosuje się do:

1)

jednostek sektora finansów publicznych,

2)

innych podmiotów, w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.

Jednostkami sektora finansów publicznych są:

1)

organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,

2)

jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,

3)

jednostki budżetowe,

4)

samorządowe zakłady budżetowe,

5)

agencje wykonawcze,

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX