DR3/502/100/IDM/2010/619 - Prezentacja należności w bilansie samorządowej jednostki budżetowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 maja 2010 r. Ministerstwo Finansów DR3/502/100/IDM/2010/619 Prezentacja należności w bilansie samorządowej jednostki budżetowej.

W związku z pismem znak: RIO-II-071/1/2010 dnia 25 marca 2010 r. w sprawie prezentacji należności w bilansie samorządowej jednostki budżetowej, Departament rachunkowości uprzejmie informuje, co następuje:

Samorządowe jednostki budżetowe zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z uwzględnieniem zasad szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).

Rozporządzenie nie określa szczególnych zasad rachunkowości dotyczących podziału należności na kratko i długoterminowe. W zakresie prezentacji w bilansie należności długo i krótkoterminowych należy kierować się postanowieniami przepisów ustawy o rachunkowości. Zatem Departament Rachunkowości przychyla się do stanowiska zaprezentowanego przez Pana Prezesa w nadesłanym piśmie. Oznacza to, iż część zahipotekowanych należności budżetowych, ujmowanych na koncie 226 - "Długoterminowe należności budżetowe", których termin płatności przypada przed upływem 12 miesięcy od dnia bilansowego powinna być prezentowana w bilansie jako należności krótkoterminowe.

Należy zauważyć, iż samorządowe jednostki budżetowe prowadząc księgi rachunkowe powinny uwzględniać zasady określone w ww. przepisach o rachunkowości, z tym że dochody i wydatki tych jednostek ujmowane są w terminach ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. W księgach rachunkowych powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie wszystkie etapy rozliczeń poprzedzających płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów - także zaangażowanie środków (art. 40 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). W ocenie Departamentu Rachunkowości zapis ten wskazuje na konieczność memoriałowego ujęcia operacji w księgach rachunkowych, czego wyrazem jest m.in. prowadzenie ewidencji należności i zobowiązań.

Opublikowano: www.lublin.rio.gov.pl