Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.53 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 października 2020 r.
Art.  27.  [Okres składkowy i nieskładkowy oraz wiek emerytalny dla urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.]

Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:

1) osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn;
2) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 27a.