Pławucka Helena, Wiek emerytalny - wyrok z dnia 7 maja 2014 r., K 43/12, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Wiek emerytalny - wyrok z dnia 7 maja 2014 r., K 43/12, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

1. W omawianej tu sprawie wnioskodawcy zaskarżyli niektóre znowelizowane przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – dalej: ustawa emerytalna – oraz innych ustaw , w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – dalej: ustawa nowelizująca. Ostatecznie, po szczegółowej analizie treści poszczególnych wniosków i rekonstrukcji przedmiotu kontroli, Trybunał ustalił, iż przedmiotem merytorycznego rozpoznania będą zarzuty dotyczące zgodności art. 24 ust. 1a i 1b ustawy emerytalnej z art. 2 Konstytucji (z wyrażonymi w tym przepisie zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw nabytych) oraz z art. 32 i 33 Konstytucji, a także zarzut niezgodności art. 24 ust. 1a pkt 62–85 i art. 24 ust. 1b ustawy emerytalnej (przepisy dotyczące określenia wieku emerytalnego – ponad 65 lat) oraz art. 27tej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX