SPS-023-14905/10 - Zasady łączenia przez ZUS renty specjalnej przyznanej przez prezesa Rady Ministrów ze świadczeniem emerytalnym.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 kwietnia 2010 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-14905/10 Zasady łączenia przez ZUS renty specjalnej przyznanej przez prezesa Rady Ministrów ze świadczeniem emerytalnym.

Odpowiadając na interpelację poselską posła Andrzeja Szlachty w sprawie zasad potrąceń komorniczych dokonywanych ze świadczeń emerytalnych nadesłaną przy piśmie Pana Marszałka z dnia 12 marca 2010 r., znak: SPS-023-14905/10, pragnę uprzejmie przedstawić, co następuje.

Zarówno emerytura, jak i renta specjalna są świadczeniami z jednego, powszechnego systemu emerytalnego. Przyznawane są na podstawie art. 27 i art. 82 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

Ustawa ta w zasadzie uniemożliwia pobieranie dwóch świadczeń równocześnie. Zgodnie bowiem z art. 95 ustawy w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

Jedyny wyjątek od tej zasady dotyczy renty specjalnej, o ile upoważniony do przyznania tej renty prezes Rady Ministrów podjął taką decyzję. Jak wynika z interpelacji, prezes Rady Ministrów zdecydował, że zainteresowany ma prawo do pobierania obu świadczeń: emerytury i renty specjalnej.

Zgodnie z art. 139 ustawy ze świadczeń pieniężnych przewidzianych w ustawie dokonuje się potrąceń zobowiązań świadczeniobiorcy (np. zobowiązania komornicze). Kolejność należności do potrąceń została ściśle określona w ustawie. Potrąceń dokonuje się po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem w sytuacji gdy na mocy szczególnego przepisu ubezpieczony pobiera dwa świadczenia, egzekucji komorniczej podlegają oba świadczenia.

W opisanym w interpelacji przypadku zainteresowany ma prawo do pobierania dwóch świadczeń przyznanych na podstawie omawianej ustawy, ale do obu świadczeń stosuje się te same zasady wypłat świadczeń, egzekucji i potrąceń.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl