[Uchwała w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych] - Art. 10. - Diagnostyka... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Uchwała w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  10.  [Uchwała w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych]
1. 
Na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 7, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podejmuje, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów, uchwałę w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych oraz wydaje dokument "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego".
2. 
Do uchwał, o których mowa w ust. 1, art. 10a ust. 2 1 , art. 12 oraz art. 15, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. 
Na uchwały, o których mowa w ust. 2, służy skarga do sądu administracyjnego.
3a. 
Minister właściwy do spraw zdrowia może upoważnić Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych do wykonania w jego imieniu zadań określonych w art. 14, art. 18, art. 34 ust. 2 i 3, art. 35, art. 36 ust. 1 i art. 37-39 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1394 i 1415).
3b. 
Dokument "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego" potwierdzający przyznanie prawa, o którym mowa w art. 9, zawiera:
1)
nazwę dokumentu - "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego" i nazwę dokumentu w języku angielskim;
2)
imię (imiona) i nazwisko diagnosty laboratoryjnego;
3)
tytuł zawodowy;
4)
numer prawa wykonywania zawodu;
5)
wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu;
6)
datę uzyskania prawa wykonywania zawodu i termin jego ważności;
7)
wizerunek twarzy diagnosty laboratoryjnego, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671);
8)
numer seryjny dokumentu;
9)
adnotację o treści: "Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej";
10)
wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
11)
elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem i sfałszowaniem uwzględniające minimalne zabezpieczenia dla dokumentów publicznych kategorii drugiej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.
4. 
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego" oraz szczegółowe rodzaje zabezpieczenia go przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych oraz sposobem użytkowania dokumentu.
1 Obecnie art. 10a nie zawiera ust. 2.