Art. 35. - [Przekazanie służbom i ministrowi wzorca dokumentu publicznego] - Dokumenty publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.564 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2024 r.
Art.  35.  [Przekazanie służbom i ministrowi wzorca dokumentu publicznego]

Emitent dokumentu publicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 3, przekazuje wzorzec tego dokumentu Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Ministrowi, najpóźniej w dniu wejścia w życie przepisu określającego wzór tego dokumentu publicznego.