[Zabezpieczenia dokumentów publicznych przed fałszerstwem] - Art. 7. - Dokumenty publiczne. - Dz.U.2022.1394 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Zabezpieczenia dokumentów publicznych przed fałszerstwem] - Dokumenty publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1394 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2022 r.
Art.  7.  [Zabezpieczenia dokumentów publicznych przed fałszerstwem]
1. 
Dla dokumentów publicznych poszczególnych kategorii ustala się minimalne zabezpieczenia przed fałszerstwem, uwzględniając:
1)
kategorie dokumentów publicznych;
2)
funkcje dokumentów publicznych;
3)
materiały, z których są wykonane dokumenty publiczne;
4)
możliwość weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych.
2. 
Zabezpieczenia dokumentów publicznych przed fałszerstwem stanowią techniki i technologie zastosowane w tych dokumentach oraz elementy integralnie związane z blankietem dokumentu publicznego, mające na celu utrudnienie fałszerstwa dokumentu publicznego.
3. 
Dla dokumentów publicznych kategorii pierwszej określa się dwie grupy minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem, z których pierwszą grupę stosuje się do dokumentów publicznych potwierdzających tożsamość i dokumentów podróży, a drugą grupę - do pozostałych dokumentów publicznych.
4. 
Ustalenie minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem uwzględnia możliwość weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego w następujących stopniach:
1)
pierwszym, przeznaczonym dla osób sprawdzających autentyczność przedkładanych dokumentów publicznych bez użycia sprzętu technicznego;
2)
drugim, przeznaczonym dla pracowników podmiotów publicznych weryfikujących autentyczność przedkładanych dokumentów publicznych z wykorzystaniem ogólnie dostępnych przyrządów powiększających lub emitujących promieniowanie UV;
3)
trzecim, przeznaczonym dla ekspertów wyspecjalizowanych laboratoriów kryminalistycznych;
4)
czwartym, przeznaczonym dla ekspertów podmiotu wyznaczonego przez Ministra.
5. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem wymaganych dla dokumentów publicznych poszczególnych kategorii, uwzględniając kategorie dokumentów publicznych, dla których są ustalone, materiały, z których te dokumenty są wykonane, funkcje, jakie pełnią, oraz możliwość weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych w pierwszym, drugim i trzecim stopniu weryfikacji autentyczności.
6.  11
 (uchylony).
11 Art. 7 ust. 6 uchylony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1415) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 lipca 2022 r.