Art. 36. - [Przekazanie wzorca dokumentu publicznego na żądanie Ministra; przekazywanie przez Ministra wzorca dokumentu publicznego innym podmiotom] - Dokumenty publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.564 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2024 r.
Art.  36.  [Przekazanie wzorca dokumentu publicznego na żądanie Ministra; przekazywanie przez Ministra wzorca dokumentu publicznego innym podmiotom]
1. 
Emitent dokumentu publicznego przekazuje wzorzec dokumentu publicznego także na żądanie Ministra.
2. 
Minister, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, może przekazać wzorzec dokumentu publicznego, z wyłączeniem wzorców dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 32, na wniosek, placówkom dyplomatycznym lub służbom państw trzecich, a także użyczyć wzorca dokumentu publicznego podmiotom mającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w działalności eksperckiej i edukacyjnej w obszarze dokumentów publicznych.
3. 
Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie udostępniają wzorców dokumentów publicznych, z wyłączeniem wykorzystania ich jako materiał porównawczy w badaniach kryminalistycznych realizowanych przez uprawnione podmioty lub jako materiał dydaktyczny w celach szkoleniowych.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do blankietów dokumentów publicznych, które mogą być udostępniane pod warunkiem, że będą zawierały naniesione w sposób trwały oznaczenie "WZÓR".