Departmental acts

Realizacja w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną.

B.I.LP.2018.8/9.138 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Dz.Urz.GUM.2018.15 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

System stałego dyżuru.

Dz.Urz.MI.2018.30 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

System stałego dyżuru.

Dz.Urz.MI.2018.30 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dz.Urz.MI.2018.29 | decyzja z dnia 7 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2018.45 | ogłoszenie z dnia 7 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.21 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.46 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za lipiec 2018 r.

Dz.Urz.MF.2018.84 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za lipiec 2018 r.

Dz.Urz.MF.2018.83 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Określenie szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne.

NFZ.2018.77 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Organizacja szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich.

B.I.LP.2018.8/9.136 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2018.8/9.137 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ochrony informacji niejawnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2018.8/9.135 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.34 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego.

Dz.Urz.GITD.2018.34 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego.

Dz.Urz.GITD.2018.34 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego.

Dz.Urz.GITD.2018.34 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu komitetu audytu.

Dz.Urz.MIniR.2018.33 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu komitetu audytu.

Dz.Urz.MIniR.2018.33 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Studiu Filmów Rysunkowych.

Dz.Urz.MKiDN.2018.53 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Studiu Miniatur Filmowych.

Dz.Urz.MKiDN.2018.52 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Grupy Wysokiego Szczebla do spraw Inwestycji Kolejowych.

Dz.Urz.MIniR.2018.34 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MIniR.2018.35 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Biuru Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Dz.Urz.MPiT.2018.47 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2018.51 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Drzewnego.

Dz.Urz.MPiT.2018.48 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem "MAGISTER 2018".

Dz.Urz.MNiSW.2018.40 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2018.28 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2018.28 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2018.28 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

NFZ.2018.74 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

NFZ.2018.74 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

NFZ.2018.74 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

NFZ.2018.74 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

NFZ.2018.74 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) i realizacja celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.29 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2018 r. | Akt utracił moc