Wejście w życie Umowy wielostronnej M333 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2021.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 9 lutego 2021 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M333 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Niniejszym podaje się do wiadomości, że na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 769) w dniu 9 lutego 2021 r. została podpisana i weszła w życie Umowa wielostronna M333.
Tekst Umowy wielostronnej M333 określa załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że właściwe władze następujących państw podpisały Umowę wielostronną M333 w podanych niżej datach:

Republika Federalna Niemiec 25 stycznia 2021 r.

Republika Grecka 26 stycznia 2021 r.

Republika Czeska 26 stycznia 2021 r.

Republika San Marino 26 stycznia 2021 r.

Republika Irlandii 27 stycznia 2021 r.

Królestwo Norwegii 29 stycznia 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

UMOWA WIELOSTRONNA M333

zawarta na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 ADR, dotycząca zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR
(1)
W drodze odstępstwa od przepisów 8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR wszystkie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r., zachowują ważność do 30 września 2021 r. Zaświadczenia te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zda egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 października 2021 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcia dokumentu, który ma zostać przedłużony.
(2)
Niniejsza umowa obowiązuje do 1 października 2021 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR - sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały.

Warszawa, dnia 9 lutego 2021 r.

Właściwa władza Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ADR

Minister Infrastruktury

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).