Departmental acts

Kontrola zarządcza w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.59 | zarządzenie z dnia 3 października 2018 r. | Akt utracił moc

Kontrola zarządcza w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.59 | zarządzenie z dnia 3 października 2018 r. | Akt utracił moc

Prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2019 r.

B.I.LP.2018.11.161 | zarządzenie z dnia 3 października 2018 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - gospodarka.

Dz.Urz.MPiT.2018.60 | komunikat z dnia 3 października 2018 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2018.11.167 | decyzja z dnia 3 października 2018 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2018.11.166 | decyzja z dnia 3 października 2018 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2018.11.168 | decyzja z dnia 3 października 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.53 | zarządzenie z dnia 3 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Raport Roczny z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Dz.Urz.MI.2018.41 | obwieszczenie z dnia 2 października 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.39 | zarządzenie z dnia 2 października 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody ministra dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.38 | zarządzenie z dnia 1 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2018.19 | zarządzenie z dnia 1 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2018.19 | zarządzenie z dnia 1 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2018.19 | zarządzenie z dnia 1 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2018.3 | zarządzenie z dnia 1 października 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

Dz.Urz.MON.2018.158 | decyzja z dnia 1 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Dz.Urz.CBA.2018.20 | zarządzenie z dnia 1 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUM.2018.23 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar we Wrocławiu.

Dz.Urz.GUM.2018.24 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Gdańsku.

Dz.Urz.GUM.2018.28 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Katowicach.

Dz.Urz.GUM.2018.26 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Krakowie.

Dz.Urz.GUM.2018.29 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Łodzi.

Dz.Urz.GUM.2018.25 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Poznaniu.

Dz.Urz.GUM.2018.22 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Szczecinie.

Dz.Urz.GUM.2018.21 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Szczecinie.

Dz.Urz.GUM.2018.21 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Warszawie.

Dz.Urz.GUM.2018.27 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.

Dz.Urz.MKiDN.2018.66 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2017 r."

Dz.Urz.PUTK.2018.33 | obwieszczenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 24- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2018.67 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Dz.Urz.GUM.2018.17 | obwieszczenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus.

Dz.Urz.MKiDN.2018.65 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.45 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2018.51 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Lista obszarów badawczych i lista badań na rzecz rolnictwa ekologicznego na 2019 r.

Dz.Urz.MRiRW.2018.22 | ogłoszenie z dnia 27 września 2018 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2017 r.

Dz.Urz.NBP.2018.15 | obwieszczenie z dnia 27 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie oficerów w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.36 | zarządzenie z dnia 27 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie oficerów w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.36 | zarządzenie z dnia 27 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2018.52 | zarządzenie z dnia 27 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.190 | zarządzenie z dnia 27 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zasady rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2018.21 | decyzja z dnia 26 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.156 | decyzja z dnia 26 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Gospodarowanie uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.101 | zarządzenie z dnia 25 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Gospodarowanie uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.101 | zarządzenie z dnia 25 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego - część szczególna.

Dz.Urz.KGP.2018.99 | decyzja z dnia 25 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego - część szczególna.

Dz.Urz.KGP.2018.99 | decyzja z dnia 25 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego - część szczególna.

Dz.Urz.KGP.2018.99 | decyzja z dnia 25 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana wytycznych w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi

Dz.Urz.KGP.2018.100 | wytyczne z dnia 25 września 2018 r. | Akt jednorazowy