"Katalog stwierdzanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej poważnych uchybień i naruszeń przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2021.23

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE Nr 8
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 7 kwietnia 2021 r.
w sprawie "Katalogu stwierdzanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej poważnych uchybień i naruszeń przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego"

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) oraz § 83 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 17) ogłasza się "Katalog stwierdzanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej poważnych uchybień i naruszeń przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego", stanowiący załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Katalog stwierdzanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej poważnych uchybień oraz naruszeń przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

lp.Wskazanie poważnego uchybienia/naruszenia przepisówPodstawa prawna
POWAŻNE UCHYBIENIA W ZAKRESIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ

BEZPIECZEŃSTWA W LOTNICTWIE CYWILNYM 1

dotyczy rozdziału 1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998* - ochrona portu lotniczego
1.1.Nie poddano kontroli bezpieczeństwa osób niebędących pasażerami (nie zastosowano metod kontroli bezpieczeństwa).pkt 1.3.1.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
1.2.Nie poddano kontroli bezpieczeństwa przedmiotów lub bagaży przenoszonych przez osoby niebędące pasażerami (nie zastosowano metod kontroli bezpieczeństwa).pkt 1.3.1.4. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
1.3.Osoby niebędące pasażerami poddane kontroli bezpieczeństwa, które tymczasowo opuściły części krytyczne stref zastrzeżonych, zostały zwolnione z ponownej kontroli bezpieczeństwa, mimo że nie znajdowały się pod ciągłą obserwacją osób upoważnionych.pkt 1.3.2.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
1.4.Operator kontroli bezpieczeństwa nie dokonał analizy każdego wyświetlanego obrazu lub nie została dokonana analiza każdego obrazu za pomocą oprogramowania auto clear (ACS) w przypadku zastosowania urządzeń rentgenowskich lub systemów wykrywania materiałów wybuchowych (EDS).pkt 1.3.1.5. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
1.5.Nie ustalono przyczyny alarmu w przypadku sygnału alarmowego bramki do wykrywania metali (WTMD).pkt 1.3.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
1.6.Nie ustalono przyczyny alarmu urządzenia EDS lub RTG w sposób zgodny z przepisami.pkt 1.3.1.5. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
1.7.Nie ustalono przyczyny alarmu urządzenia ETD zgodnie z procedurą podczas kontroli bezpieczeństwa osoby niebędącej pasażerem.pkt 1.3.1.2. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005**
1.8.Nie ustalono przyczyny alarmu urządzenia ETD zgodnie z procedurą podczas kontroli bezpieczeństwa przedmiotów przenoszonych przez osoby niebędące pasażerami.pkt 1.3.1.2. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
1.9.Dopuszczono do wniesienia do strefy zastrzeżonej lotniska, bez stosownego zezwolenia, przedmioty wymienione w dodatku 1-A załącznika do rozporządzenia 2015/1998.dodatek 1-A, pkt 1.6.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
1.10.Nie sprawdzono pojazdów wjeżdżających do części krytycznych.pkt 1.4.1.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
1.11.Nie zachowano wymaganego poziomu procentowości sprawdzenia pojazdów wjeżdżających do strefy zastrzeżonej niebędącej częścią krytyczną.pkt 1.4.2.1. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
1.12.Osoby prowadzące kontrolę bezpieczeństwa osób niebędących pasażerami i przenoszonych przez nie przedmiotów nie są wpisane na listę operatorów kontroli bezpieczeństwa prowadzoną przez Prezesa ULC i nie posiadają stosownego certyfikatu.art. 186b ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970)
1.13.Inne poważne uchybienia w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące ochrony portu lotniczego.
dotyczy rozdziału 4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - pasażerowie i bagaż kabinowy
2.1.Nie poddano kontroli bezpieczeństwa pasażerów (nie zastosowano metod kontroli).pkt 4.1.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
2.2.Nie poddano ponownej kontroli bezpieczeństwa tych pasażerów, którzy mieli kontakt z osobami niepoddanymi kontroli.§ 45 ust. 1 załącznika do KPOLC***
2.3.Nie poddano kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego (nie zastosowano metod kontroli), w tym LAG's podlegających kontroli bezpieczeństwa, czy w przypadku osób niepełnosprawnych - kul, noszy, wózka inwalidzkiego.pkt 4.1.2.2., 4.1.2.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998, pkt 4.1.1.9. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
2.4.Operator kontroli bezpieczeństwa nie dokonał analizy każdego wyświetlanego obrazu lub nie została dokonana analiza każdego obrazu za pomocą oprogramowania auto clear (ACS) w przypadku zastosowania urządzeń rentgenowskich lub systemów wykrywania materiałów wybuchowych (EDS).pkt 4.1.2.5. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
2.5.Nie ustalono przyczyny alarmu w przypadku sygnału alarmowego bramki do wykrywania metali (WTMD).pkt 4.1.1.4. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
2.6.Nie ustalono przyczyny alarmu urządzenia EDS w sposób zgodny z przepisami.pkt 4.1.2.6. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
2.7.Nie ustalono przyczyny alarmu systemów LEDS uruchomionego w trakcie kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli zgodnie z przepisami.pkt 4.1.3.2. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
2.8.Nie ustalono przyczyny alarmu urządzenia ETD podczas kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego.pkt 4.1.2.4. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
2.9.Nie ustalono przyczyny alarmu urządzenia ETD podczas kontroli bezpieczeństwa pasażera.pkt 4.1.1.8. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
2.10.Dopuszczono do wniesienia przedmioty zabronione wymienione w dodatku 4-C załącznika do rozporządzenia 2015/1998.dodatek 4-C załącznika do rozporządzenia 2015/1998, pkt 4.4.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
2.11.Osoby prowadzące kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i bagażu kabinowego nie są wpisane na listę operatorów kontroli bezpieczeństwa prowadzoną przez Prezesa ULC i nie posiadają stosownego certyfikatu.art. 186b ust. 10 ustawy - Prawo lotnicze
2.12.Inne poważne uchybienia w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące pasażerów i bagażu kabinowego.
dotyczy rozdziału 5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - bagaż rejestrowany
3.1.Nie poddano kontroli bezpieczeństwa (nie zastosowano metod kontroli) bagażu rejestrowanego.pkt 5.1.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
3.2.Nie poddano kontroli bezpieczeństwa (nie zastosowano metod kontroli) bagażu rejestrowanego bez właściciela.pkt 5.3.3.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
3.3.Dopuszczono do wniesienia w bagażu rejestrowanym przedmioty, o których mowa w dodatku 5-B załącznika do rozporządzenia 2015/1998.dodatek 5-B, pkt 5.4.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
3.4.Osoby prowadzące kontrolę bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego nie są wpisane na listę operatorów kontroli bezpieczeństwa prowadzoną przez Prezesa ULC i nie posiadają stosownego certyfikatu.art. 186b ust. 10 ustawy - Prawo lotnicze
3.5.Inne poważne uchybienia w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące bagażu rejestrowanego.
dotyczy rozdziału 8 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zaopatrzenie pokładowe
4.1.Zaopatrzenie pokładowe nie zostało poddane kontroli bezpieczeństwa (nie zastosowano metod kontroli) przed wprowadzeniem do strefy zastrzeżonej portu lotniczego.pkt 8.1.1.1., 8.1.1.2. i 8.1.2.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
4.2.Osoby prowadzące kontrolę bezpieczeństwa zaopatrzenia pokładowego nie są wpisane na listę operatorów kontroli bezpieczeństwa prowadzoną przez Prezesa ULC i nie posiadają stosownego certyfikatu.art. 186b ust. 10 ustawy - Prawo lotnicze
4.3.Inne poważne uchybienia w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące zaopatrzenia pokładowego.
dotyczy rozdziału 9 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zaopatrzenie portu lotniczego
5.1.Zaopatrzenie portu lotniczego nie zostało poddane kontroli bezpieczeństwa (nie zastosowano metod kontroli) przed wprowadzeniem do strefy zastrzeżonej portu lotniczego.pkt 9.1.1.1., 9.1.1.3. i 9.1.2.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
5.2.Osoby prowadzące kontrolę bezpieczeństwa zaopatrzenia portu lotniczego nie są wpisane na listę operatorów kontroli bezpieczeństwa prowadzoną przez Prezesa ULC i nie posiadają stosownego certyfikatu.art. 186b ust. 10 ustawy - Prawo lotnicze
5.3.Inne poważne uchybienia w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące zaopatrzenia portu lotniczego.
NARUSZENIA PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ BEZPIECZEŃSTWA W LOTNICTWIE CYWILNYM 2
dotyczy rozdziału 1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - ochrona portu lotniczego
6.1.Zastosowano niezgodne z wymogami metody kontroli osób niebędących pasażerami w celu wykrycia przedmiotów zabronionych.pkt 1.3.1.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
6.2.Zastosowano niezgodne z wymogami metody kontroli przedmiotów przenoszonych przez osoby niebędące pasażerami w celu wykrycia przedmiotów zabronionych.pkt 1.3.1.4. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
6.3.Nie skontrolowano całej zawartości bagażu lub przenoszonych przedmiotów podczas wykonywania kontroli manualnej.pkt 1.3.1.5. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
6.4.Nie osiągnięto wymaganego poziomu procentowego kontroli manualnej przedmiotów przenoszonych przez osoby niebędące pasażerami, zgodnie z załącznikiem do decyzji Komisji C (2015) 8005.pkt 1.3.1.4. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
6.5.Kontrolę manualną przeprowadzono niezgodnie z przepisami oraz wymogami określonymi w załączniku do decyzji Komisji C (2015) 8005 (dodatek 4-A).pkt 1.3.1.1., dodatek 4-A załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005, pkt 1.3.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
6.6.Użyto ręcznego wykrywacza metali (HHMD) jako podstawowego środka kontroli bezpieczeństwa.pkt 1.3.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
6.7.Kontrolę bezpieczeństwa osób niebędących pasażerami z wykorzystaniem ETD w połączeniu z HHMD przeprowadzono niezgodnie z przepisami.pkt 1.3.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998, pkt 1.3.1.2. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
6.8.Do kontroli bezpieczeństwa osób niebędących pasażerami i przenoszonych przez nie przedmiotów z wykorzystaniem urządzenia (ETD) nie pobrano próbek z odpowiednich obszarów.pkt 1.3.1.7. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
6.9.Nie osiągnięto wymaganego poziomu 10%-20% kontroli manualnej osób niebędących pasażerami, które uruchomiły alarm bramki WTMD.pkt 1.3.1.2., 4.1.1.2., 4.1.1.4. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
6.10.Nie osiągnięto wymaganego poziomu 10%-20% kontroli manualnej osób niebędących pasażerami, które nie uruchomiły alarmu bramki WTMD.pkt 1.3.1.3. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
6.11.Żywe zwierzę nie zostało poddane takiej samej kontroli bezpieczeństwa jak pasażer lub bagaż kabinowy.pkt 1.3.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
6.12.Nie przestrzegano czasu pracy przy ocenie obrazów na monitorze urządzenia rentgenowskiego.pkt 1.3.1.5. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
6.13.Zastosowano niezgodne z wymogami metody sprawdzenia pojazdów wjeżdżających do części krytycznej.pkt 1.4.1., 1.4.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998, pkt 1.4.3. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005, pkt 1.4.1.1.załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
6.14.Zastosowano niezgodne z wymogami metody sprawdzenia pojazdów wjeżdżających do strefy zastrzeżonej niebędącej częścią krytyczną.pkt 1.4.2., 1.4.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998,

pkt 1.4.2.2. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

6.15.Nie zastosowano ochrony pojazdu przed bezprawną ingerencją od momentu dokonania sprawdzenia do momentu wjazdu do części krytycznej strefy zastrzeżonej.pkt 1.4.1.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
6.16.Nie opuszczono pojazdu przez znajdujące się w nim osoby podczas jego sprawdzania lub nie zabrano wszystkich rzeczy osobistych do kontroli bezpieczeństwa.pkt 1.4.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
6.17.Nie stosowano wyrywkowości wyboru sprawdzanych obszarów pojazdu.pkt 1.4.1.3., 1.4.2.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
6.18.Inne naruszenia przepisów w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące ochrony portu lotniczego.
dotyczy rozdziału 4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - pasażerowie i bagaż kabinowy
7.1.Zastosowano niezgodne z wymogami metody kontroli pasażerów w celu wykrycia przedmiotów zabronionych.pkt 4.1.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
7.2.Zastosowano niezgodne z wymogami metody kontroli bagażu kabinowego w celu wykrycia przedmiotów zabronionych.pkt 4.1.2.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
7.3.Kontrolę manualną przeprowadzono niezgodnie z przepisami oraz wymogami określonymi w załączniku do decyzji Komisji C (2015) 8005.dodatek 4-A, pkt 4.1.1.1. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005, pkt 4.1.1.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
7.4.Nie przeprowadzono kontroli odzieży wierzchniej, tak jak bagażu kabinowego.pkt 4.1.1.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
7.5.Nie osiągnięto wymaganego poziomu od 10% do 20% kontroli manualnej pasażerów lub innej wybranej metody wzbudzających alarm bramki do wykrywania metali (WTMD).pkt 4.1.1.2. i 4.1.1.4. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
7.6.Nie osiągnięto wymaganego poziomu od 10% do 20% kontroli manualnej/ETD pasażerów niewzbudzających alarmu bramki do wykrywania metali (WTMD).pkt 4.1.1.3. i 4.1.1.4. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
7.7.Użyto ręcznego wykrywacza metali (HHMD) jako podstawowego środka kontroli bezpieczeństwa.pkt 4.1.1.5. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
7.8.Kontrolę bezpieczeństwa pasażerów z wykorzystaniem ETD w połączeniu z HHMD przeprowadzono niezgodnie z przepisami.pkt 4.1.1.7. oraz dodatek 4-A załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005, pkt 4.1.1.11. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
7.9.Żywe zwierzę nie zostało poddane takiej samej kontroli bezpieczeństwa jak pasażer lub bagaż kabinowy.pkt 4.1.1.6. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
7.10.Z bagażu kabinowego przed kontrolą bezpieczeństwa nie wyjęto i/lub nie poddano oddzielnej kontroli bezpieczeństwa przenośnych komputerów oraz innych dużych urządzeń elektrycznych.pkt 4.1.2.1. i 4.1.2.8. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
7.11.Kontroli LAG's dokonano niezgodnie z procedurą.pkt 4.1.2.2., 4.1.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998, pkt 4.1.3.1. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
7.12.Nie skontrolowano całej zawartości bagażu kabinowego podczas wykonywania kontroli manualnej.pkt 4.1.2.4. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
7.13.Do kontroli bezpieczeństwa pasażerów z wykorzystaniem urządzenia (ETD) nie pobrano próbek z odpowiednich obszarów.pkt 4.1.1.6. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
7.14.Do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego z wykorzystaniem urządzenia (ETD) nie pobrano próbek z odpowiednich obszarów.pkt 4.1.2.2. i 4.1.2.3. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
7.15.Nie osiągnięto wymaganego poziomu procentowego kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego z wykorzystaniem odpowiednio: urządzenia ETD lub PWMW lub kontroli manualnej lub EDS zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku do decyzji Komisji C (2015) 8005.pkt 4.1.2.1. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
7.16.Podczas wykonywanej kontroli bezpieczeństwa osób o ograniczonej zdolności ruchowej nie uwzględniono rodzaju niepełnosprawności pasażera.pkt 4.1.1.9. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
7.17.Nie przestrzegano czasu pracy przy ocenie obrazów na monitorze urządzenia rentgenowskiego.pkt 4.1.2.11. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
7.18.Nie przestrzegano przepisów w zakresie liczby operatorów kontroli bezpieczeństwa w punkcie przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa.§ 43 ust. 1 załącznika do KPOLC
7.19.Inne naruszenia przepisów w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące pasażerów i bagażu kabinowego.
dotyczy rozdziału 5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - bagaż rejestrowany
8.1.Zastosowano niezgodne z wymogami metody kontroli bagażu rejestrowanego w celu wykrycia przedmiotów zabronionych.pkt 5.1.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998 oraz pkt 5.1.1. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
8.2.Do kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego z wykorzystaniem urządzenia ETD nie pobrano próbek z odpowiednich obszarów.pkt 5.1.3. i 5.1.4. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005, pkt 5.1.4. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
8.3.Nie skontrolowano całej zawartości bagażu rejestrowanego podczas wykonywania kontroli manualnej.pkt 5.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
8.4.Nie przestrzegano czasu pracy przy ocenie obrazów na monitorze urządzenia rentgenowskiego.pkt 5.1.7. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
8.5.Bagażu rejestrowanego, którego nie zabezpieczono przed bezprawną ingerencją, nie poddano powtórnej kontroli bezpieczeństwa.pkt 5.2.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
8.6.Inne naruszenia przepisów w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące bagażu rejestrowanego.
dotyczy rozdziału 8 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zaopatrzenie pokładowe
9.1.Zastosowano niezgodne z wymogami metody kontroli zaopatrzenia pokładowego w celu wykrycia przedmiotów zabronionych.pkt 8.1.2.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
9.2.Zastosowane środki lub metody nie uwzględniały rodzaju zaopatrzenia i nie zapewniały dostatecznego poziomu bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o wykrycie przedmiotów zabronionych ukrytych w zaopatrzeniu.pkt 8.1.2.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998, pkt 8.1.1, 8.1.2., 8.1.3. oraz 8.1.7. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
9.3.Podczas kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia pokładowego niepochodzącego od zarejestrowanego lub znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego nie zastosowano nieprzewidywalnego sposobu wyboru zaopatrzenia pokładowego do kontroli.pkt 8.1.6. załącznika

do decyzji Komisji C (2015)

8005

9.4.Nie osiągnięto wymaganej wartości procentowej w zakresie kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia pokładowego niepochodzącego od zarejestrowanego lub znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, przed wprowadzeniem do strefy zastrzeżonej lotniska.pkt 8.1.6. załącznika

do decyzji Komisji C (2015)

8005

9.5.Inne naruszenia przepisów w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące zaopatrzenia pokładowego.
dotyczy rozdziału 9 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zaopatrzenie portu lotniczego
10.1.Zastosowano niezgodne z wymogami metody kontroli zaopatrzenia portu lotniczego w celu wykrycia przedmiotów zabronionych.pkt 9.1.2.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998
10.2.Zastosowane środki lub metody nie uwzględniały rodzaju zaopatrzenia i nie zapewniały dostatecznego poziomu bezpieczeństwa, jeśli chodzi o wykrycie przedmiotów zabronionych ukrytych w zaopatrzeniu.pkt 9.1.2.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998, pkt 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. oraz 9.1.7. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005
10.3.Podczas kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia portu lotniczego niepochodzącego od znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego nie zastosowano nieprzewidywalnego sposobu wyboru zaopatrzenia portu lotniczego do kontroli.pkt 9.1.5. załącznika

do decyzji Komisji C (2015)

8005

10.4.Nie osiągnięto wymaganej wartości procentowej w zakresie kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia portu lotniczego niepochodzącego od znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego, przed wprowadzeniem do strefy zastrzeżonej lotniska.pkt 9.1.5. załącznika

do decyzji Komisji C (2015)

8005

10.5.Inne naruszenia przepisów w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące zaopatrzenia portu lotniczego.
* rozporządzenie 2015/1998 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299/1 z 14.11.2015, Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 165 z 23.06.2016, str. 23, Dz. Urz. UE L 122 z 13.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2019, str. 13, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 98, Dz. Urz. UE L 246 z 26.09.2019, str. 15, Dz. Urz. UE L 21 z 27.01.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 208 z 01.07.2020, str. 43).

** decyzja Komisji C (2015) 8005 - decyzja wykonawcza Komisji C (2015) 8005 z dnia 16 listopada 2015 r. ustanawiająca szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego zawierające informacje, o których mowa w art. 18 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 300/2008

*** KPOLC - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 17)

1 zdarzenia, gdy stosowane metody i środki ochrony są niezgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, a jego skutki mogą mieć bezpośredni negatywny wpływ na ochronę lotnictwa cywilnego.
2 zdarzenie, gdy stosowane metody i środki ochrony są nie w pełni zgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, a jego skutki nie mają bezpośredniego wpływu na ochronę lotnictwa cywilnego