Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MS.2018.273 | zarządzenie z dnia 24 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.87 | zarządzenie z dnia 24 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.33 | zarządzenie z dnia 21 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.31 | zarządzenie z dnia 21 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.32 | zarządzenie z dnia 21 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Wytyczne do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2019.

Dz.Urz.MKiDN.2018.64 | zarządzenie z dnia 21 września 2018 r. | Akt utracił moc

Wytyczne do programu "Ochrona zabytków" na rok 2019.

Dz.Urz.MKiDN.2018.63 | zarządzenie z dnia 21 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.149 | decyzja z dnia 20 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.149 | decyzja z dnia 20 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.149 | decyzja z dnia 20 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.ME.2018.20 | zarządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.ME.2018.20 | zarządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.ME.2018.20 | zarządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.ME.2018.20 | zarządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Przemysłów Energochłonnych.

Dz.Urz.MPiT.2018.58 | zarządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt utracił moc

Wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

NFZ.2018.95 | zarządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt utracił moc

Wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

NFZ.2018.95 | zarządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt utracił moc

Wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

NFZ.2018.95 | zarządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt utracił moc

Wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

NFZ.2018.95 | zarządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia.

Dz.Urz.MON.2018.151 | decyzja z dnia 20 września 2018 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2018.96 | obwieszczenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2018.97 | obwieszczenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2018.99 | obwieszczenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.152 | decyzja z dnia 20 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie systemu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.153 | decyzja z dnia 20 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu przy Ministrze Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2018.66 | zarządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Opatiji (Republika Chorwacji).

Dz.Urz.MSZ.2018.50 | decyzja z dnia 19 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018-2022.

Dz.Urz.MEN.2018.28 | zarządzenie z dnia 19 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018-2022.

Dz.Urz.MEN.2018.28 | zarządzenie z dnia 19 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018-2022.

Dz.Urz.MEN.2018.28 | zarządzenie z dnia 19 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018-2022.

Dz.Urz.MEN.2018.28 | zarządzenie z dnia 19 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki.

Dz.Urz.MS.2018.271 | zarządzenie z dnia 19 września 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2018.27 | zarządzenie z dnia 19 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Konkurs na opracowanie publikacji "Ustawa o ochronie zwierząt - informator prawny dla praktyków".

Dz.Urz.MS.2018.269 | zarządzenie z dnia 18 września 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku KĄKOLEWO.

Dz.Urz.ULC.2018.51 | ogłoszenie z dnia 18 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.43 | zarządzenie z dnia 18 września 2018 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.44 | komunikat z dnia 18 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.43 | obwieszczenie z dnia 18 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie systemu stałych dyżurów w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2018.62 | zarządzenie z dnia 18 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zasady planowania, prowadzenia i dokumentowania kontroli wykonywanych przez pracowników Biura Nadzoru Inspekcyjnego.

Dz.Urz.GITD.2018.44 | zarządzenie z dnia 18 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.148 | decyzja z dnia 17 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2018.144 | decyzja z dnia 17 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.143 | zarządzenie z dnia 17 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2018.68 | postanowienie z dnia 14 września 2018 r. | Akt indywidualny

Organizacja wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.GUS.2018.42 | zarządzenie z dnia 14 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Organizacja wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.GUS.2018.42 | zarządzenie z dnia 14 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Realizacja projektu rozwojowego pod nazwą "Leśne Gospodarstwa Węglowe".

B.I.LP.2018.10.152 | zarządzenie z dnia 14 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad rachunkowości dysponenta części 26 i 39 w Ministerstwie Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2018.37 | zarządzenie z dnia 14 września 2018 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2018.91 | zarządzenie z dnia 13 września 2018 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2018.51 | zarządzenie z dnia 13 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za sierpień 2018 r.

Dz.Urz.MF.2018.92 | obwieszczenie z dnia 13 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dz.Urz.MIniR.2018.38 | zarządzenie z dnia 13 września 2018 r. | Akt obowiązujący