Departmental acts

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2018.91 | zarządzenie z dnia 13 września 2018 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2018.51 | zarządzenie z dnia 13 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za sierpień 2018 r.

Dz.Urz.MF.2018.92 | obwieszczenie z dnia 13 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dz.Urz.MIniR.2018.38 | zarządzenie z dnia 13 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2018.69 | zarządzenie z dnia 13 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej.

Dz.Urz.MEN.2018.26 | zarządzenie z dnia 13 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Dz.Urz.GITD.2018.42 | zarządzenie z dnia 12 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Dz.Urz.GITD.2018.42 | zarządzenie z dnia 12 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Dz.Urz.GITD.2018.42 | zarządzenie z dnia 12 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za sierpień 2018 r.

Dz.Urz.MF.2018.93 | obwieszczenie z dnia 12 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana decyzji w sprawie wyznaczenia koordynatora krajowego do spraw nadzoru prewencyjnego.

Dz.Urz.KGP.2018.93 | decyzja z dnia 12 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Dz.Urz.MEN.2018.25 | zarządzenie z dnia 12 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Komitetu ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2018.48 | zarządzenie z dnia 12 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2018.36 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2018.36 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2018.36 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu.

Dz.Urz.PKRUS.2018.26 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat.

Dz.Urz.GITD.2018.41 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat.

Dz.Urz.GITD.2018.41 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2018.88 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2018.89 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Dz.Urz.MZ.2018.71 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Dz.Urz.MZ.2018.72 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2018.73 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Dz.Urz.MZ.2018.90 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2018.91 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2018.74 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2018.76 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Dz.Urz.MZ.2018.77 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2018.78 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Dz.Urz.MZ.2018.79 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Dz.Urz.MZ.2018.81 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Dz.Urz.MZ.2018.83 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MZ.2018.84 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2018.85 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MZ.2018.86 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.83 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2018.93 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

Dz.Urz.MPiT.2018.57 | zarządzenie z dnia 10 września 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Dz.Urz.MNiSW.2018.46 | zarządzenie z dnia 7 września 2018 r. | Akt utracił moc

Utrata mocy decyzji w sprawie kontroli zarządczej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Dz.Urz.CBA.2018.17 | decyzja z dnia 7 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy decyzji w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2018.18 | decyzja z dnia 7 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie karty audytu wewnętrznego.

Dz.Urz.CBA.2018.15 | zarządzenie z dnia 7 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Wydawanie zgody na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2018.141 | decyzja z dnia 7 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.175 | decyzja z dnia 7 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Rady Dyplomacji Historycznej.

Dz.Urz.MSZ.2018.49 | zarządzenie z dnia 7 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2018.16 | zarządzenie z dnia 7 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Biura Nadzoru Wewnętrznego.

Dz.Urz.MSWiA.2018.65 | zarządzenie z dnia 6 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Biura Nadzoru Wewnętrznego.

Dz.Urz.MSWiA.2018.65 | zarządzenie z dnia 6 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Biura Nadzoru Wewnętrznego.

Dz.Urz.MSWiA.2018.65 | zarządzenie z dnia 6 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej.

Dz.Urz.MS.2018.266 | zarządzenie z dnia 6 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej.

Dz.Urz.MS.2018.266 | zarządzenie z dnia 6 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.48 | zarządzenie z dnia 6 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu doradczego do spraw zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.30 | zarządzenie z dnia 5 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

NFZ.2018.91 | zarządzenie z dnia 4 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Karta audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2018.47 | zarządzenie z dnia 3 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Karta audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2018.47 | zarządzenie z dnia 3 września 2018 r. | Akt obowiązujący