Powołanie członków Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. - OpenLEX

Powołanie członków Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKDNiS.2021.25

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie powołania członków Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się członków Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na trzyletnią kadencję w latach 2021-2024, w następującym składzie:
1)
Janusz Barszcz;
2)
dr Wojciech Borkowski;
3)
Jerzy Brzozowski;
4)
dr Piotr Cywiński;
5)
dr Robert Domżał;
6)
prof. dr. hab. Wojciech Fałkowski;
7)
Anna Fic-Lazor;
8)
Jarosław Gałęza;
9)
dr hab. Łukasz Gaweł;
10)
Paweł Jaskanis;
11)
dr Arkadiusz Jełowicki;
12)
Bogdan Kaczmar;
13)
dr Tomasz Kranz;
14)
dr Katarzyna Mieczkowska;
15)
Aldona Modrzewska;
16)
dr Karol Nawrocki;
17)
dr Michał Niezabitowski;
18)
Piotr Rzeszotarski;
19)
prof. dr hab. Andrzej Szczerski;
20)
Piotr Tarnowski;
21)
dr hab. Zbigniew Wawer.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2021 r.
1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717 oraz z 2021 r. poz. 361).