Questions and answers

Na jakich zasadach dyrektorowi przysługują płatne zastępstwa za nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób dokonać potrącenia z wynagrodzenia w przypadku zbiegu tytułów wykonawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej naleny dokonać opłaty za e-znaki sądowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Z jakiego przepisu prawa wynika obowiązek poświadczania ostateczności decyzji o warunkach zabudowy/celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Co się zmieniło w prawie pracy w 2019 r., a należy umieścić w regulaminie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy bank miał podstawy do odmowy udzielenia informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy emerytura podlega egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy można w arkuszu organizacyjnym dać przydział nauczycielowi przed podpisaniem z nim umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy ojcu dzieci przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy organ ma podstawy do ustalenia nienależnie pobranych świadczeń w związku z niezamieszkiwaniem strony na terenie RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy osobie osadzonej należy udostępnić kartę medycznych czynności ratunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy podlega zaliczeniu do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca – dyrektor szkoły może nie dokonać potrącenia wynagrodzenia nauczycielom za okres strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony u różnych pracodawców powinien przechodzić badania okresowe u każdego z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie rodzicielskie uczennicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sp zoz może posiadać profil na facebook-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy spzoz może wystąpić do sądu z powództwem o zapłatę kwoty potrąconej przez NFZ tytułem kary umownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy synowa może złożyć wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy na teściową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy świadczenia są nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy umowa sprzedaży samochodu przez gminę jest zamówieniem publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy wentylację mechaniczną można włączać tylko na czas pobytu ludzi w danym obiekcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w korytarzu bez okien pracodawca może zainstalować oświetlenie działające na czujnik ruchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy zniszczenie dokumentu z propozycją podwyżki może stanowić podstawę do ukarania pracownika karą porządkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jaka jest procedura zaliczenia drogi wewnętrznej do dróg gminnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką powierzchnię powinna mieć hala sportowa, na której jednocześnie ćwiczy 300 uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jaki organ właściwy jest do zawarcia porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak obliczyć wysokość wydatku energetycznego dla zmian trwających 12 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy nauczyciel może złożyć wniosek o przedłużenie urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy zamawiający może wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne, poprzez zawarcie aneksu, roboty dodatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Na jakim etapie postępowania należy poinformować wykonawcę o odrzuceniu jego oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Od kiedy przyznać świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jakich kwotach przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakiej formie można wypłacić wynagrodzenie nauczycielom uczestniczącym w strajku za okres strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakiej wysokości pracownik odpowiada za szkodę w powierzonych środkach ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jakim terminie wykonawcy powinni wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły powinien upoważnić do przetwarzania danych osobowych członków komisji egzaminacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy komisja etyki w urzędzie marszałkowskim może nagrywać wyjaśnienia składane przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można w drodze ustawy o egzekucji w administracji obciążyć hipoteką gospodarstwo rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osiągając dochód z najmu można pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy powinien nastąpić zwrot z ZUS nadpłaconego zasiłku stałego za miesiąc marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy są podstawy do wstrzymania wypłaty świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy strona spełnia przesłanki ustawowe do umorzenia nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wypłacone stronie przy emeryturze rozliczenie roku podatkowego stanowi jednorazowy dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Ile dni w miesiącu dziecko powinno przebywać w przedszkolu, aby nie trzeba było zwracać dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Ile wynosi pensum nauczyciela zatrudnionego wyłącznie do rewalidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne