Questions and answers

W jakiej formie wykonawca powinien złożyć wyjaśnienia w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Kałuża Małgorzata | Nieaktualne

Co zrobić z wydaną decyzją na zasiłek celowy i decyzją na schronienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dodatek specjalny należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy GOPS musi opublikować swoje sprawozdanie finansowe na swojej stronie BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy jest podstawa prawna do dochodzenia od strony nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kierownik szkolący pracowników może zostać poddany szkoleniu okresowemu dla pracowników służby BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy możliwa jest wypłata zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami bez zastosowania mechanizmu zł za zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można odmówić zasiłku okresowego z powodu pobytu w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne, gdy jest przyznany zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę z uwagi na niezdolność do pracy spowodowaną długotrwałą chorobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy można skierować pracownika na wcześniejsze badania lekarskie w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy można udzielić informacji osobie, na którą wpływają do OPS skargi, o treści tych skarg?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy pobrać opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy przyznać dodatek na kształcenie i rehabilitację na okres zasiłkowy 2017/2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy należy się świadczenie wychowawcze ojcu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy uwzględniać dochód z tytułu służby terytorialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy należy zastosować ciągłość zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy obowiązki informacyjne w zakresie bhp dotyczą pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy organ powinien nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy orzeczenie lekarskie powinno wskazywać datę kolejnego badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy osoba wymagająca opieki ze znacznym stopniem niepełnosprawności może prowadzić działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pieniądze z delegacji stanowią dochód uzyskany w świetle przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy praca nadliczbowa może przypadać między dobami pracowniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownicy delegowani na okres do 30 dni do Polski powinni płacić składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przyznać zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy są przesłanki do wstrzymania wypłaty świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy uchylić decyzję umarzającą postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy uwzględnić dochód z zasiłku macierzyńskiego za czerwiec 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w regulaminie wewnątrzzakładowym można ustalić w jakie dni możliwa jest nieobecność z powodu oddania krwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jakie są wymagania dotyczące wentylacji w budynku biurowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie wymagania powinna spełniać osoba zatrudniona na stanowisku koordynującego w pogotowiu ratunkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jaki jest prawidłowy sposób rozliczenia ze schroniskiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kiedy należy wypełnić II część statystycznej karty GUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Kto zgodnie z przepisami powinien podpisać prowadzoną prze pracodawcę ewidencję czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Od kiedy przyznać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z wyrównaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób i czy należy wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wznowienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób przetwarzać dane na potrzeby ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Za jaki miesiąc uzyskać dochód do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Co należy zrobić z decyzją przenoszącą pozwolenie na budowę, która zawiera błąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy biorąc pod uwagę zmianę r.o.u.i.ś. organ może żądać dowodu wpłaty przed udostępnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy dopuszczalne jest fotografowanie dowodu osobistego kibica sportowego, wpuszczanego na obiekt sportowy, w celu identyfikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy faktura za wyrobienie przepustek otrzymana z Niemiec powinna być rozpoznana jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można odliczać 100% VAT od zakupu samochodu, który został użyczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można osobie z zewnątrz udostępnić do pracy dyplomowej materiały zawierające dane osobowe klientów, dostawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy można ująć w kosztach czynsz oraz amortyzację, gdy nie było wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można wydłużyć termin zakończenia rekultywacji ustalony w decyzji starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można zmienić warunki zatrudnienia nauczycielce przebywającej na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy można zsumować wartość zaplanowanych zamówień na leasing samochodu i urządzenia do rozdrabniania gałęzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nauczycielka zatrudniona na czas określony po urodzeniu dziecka powinna otrzymać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy niekwalifikowanie beczek i palet jako odpad i sprzedawanie ich jest prawidłowym postępowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy nowopowołany dyrektor szkoły może powołać nowego wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy obecnie regulacja rzek, konserwacja rzek to kompetencje Wód Polskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO należy spełnić wobec wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przelane na rachunek bankowy jest zwolnione z egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Hopcia Patryk | Aktualne