Questions and answers

Jak liczyć 3-miesięczny okres zatrudnienia zgodnie z ustawą o PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak należy ująć w ewidencji VAT sprzedaż przez sklep bonów za które klienci kupowali towary?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak potraktować faktury z firmy Flixbus za transport pracowników na trasie Szczecin - Berlin?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż auta osobowego wycofanego z działalności w 2014 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak stosować split payment jeżeli kontrahent który wystawia faktury ma zajęcie z urzędu skarbowego lub od komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego dodatek za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak w mechanizmie podzielonej płatności rozumieć transakcję dla umów zawartych na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak zakwalifikować modernizację wprowadzonego wcześniej do ewidencji środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy należy przyjąć że samochód był wykorzystywany do celów mieszanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy polski podatnik ma prawo zastosować stawkę 0% dla eksportu pośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej dokonuje się w arkuszach ocen zapisów dotyczących wydania świadectwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Na podstawie jakiego dokumentu refakturować kontrahentowi poniesione wydatki w związku z wyjazdem do Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Od jakiej daty wyznaczyć termin płatności zaległej należności karnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Od kiedy obowiązują przepisy wprowadzające nowy plik JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim terminie należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy traktować opiekę nauczycieli nad uczniami sprawowaną podczas studniówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób organ prowadzący może skontrolować godziny zajęć świetlicowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób przeliczyć dochód z gospodarstwa rolnego do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób wykonawca powinien złożyć ofertę za pomocą miniPortalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kałużna Milena | Aktualne

W którym momencie dokonać korekty kosztów w związku z uzyskaniem dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy wykazać w deklaracji VAT-7 odwrotne obciążenie zakupu materiałów oraz zakupu usług ?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy czas spędzony przez pracownika na dyżurze nie stanowi dla niego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dla przetwarzanego odpadu o kodzie 16 01 20 (szkło) należy ustanowić zabezpieczenie roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zawarcie porozumienia o zmianie stanowiska pracy w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy dyrektor może zlecić pracownikowi sekretariatu prowadzenie dokumentacji rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy istnieją podstawy do przetwarzania danych pochodzących z zapytań kredytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Bartosiak Jakub | Aktualne

Czy kserokopię pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym można udostępnić każdej osobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy kwotę odszkodowania za szkodę na pojeździe klienta warsztat powinien zarejestrować na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można dodatkowo zatrudnić nauczyciela na umowę zlecenie w zakresie zajęć z terapii logopedycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można nie wyrazić zgody na wystawioną kompensatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy na pokrycie zaległych rachunków za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można wnioskować o zwrot VAT gdy w danym miesiącu nie było sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy należy udostępnić pismo-skargę na sąsiada na wniosek osoby, na którą złożono skargę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy należy ustalić prawo do zasiłku pielęgnacyjnego czy zawiesić postępowanie do czasu rozpatrzenia wniosku przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy utworzyć odpis na towary, które są na stanie magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy nauczyciel może na terenie szkoły prowadzić zajęcia z uczniami za darmo?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który realizuje z uczniem zajęcia indywidualne przysługuje dodatek do wynagrodzenia za warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi przeniesionemu do innej szkoły należy wydać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nauczyciel stażysta z pensum łączonym może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy niepełnoletnia uczennica klasy II liceum może w trakcie roku szkolnego wyjechać na 3-miesięczny wyjazd zagraniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone pracownikowi, na mocy ugody sadowej, podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ojciec może podarować córce zakupioną wcześniej do własnej działalności domenę internetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy okres służby wojskowej po ustaniu zatrudnienia wlicza się pracownikowi obsługi w szkole do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy OPS może wykorzystać jako dowód w sprawie zdjęcie, na którym widoczny jest wizerunek świadczeniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ może wydać zaświadczenie o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy osoba fizyczna może wykupić usługi pobytowe w niepublicznym DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osoba samozatrudniona powinna opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia z karty multisport?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne