Questions and answers

Czy kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone on-line?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można powołać służbę socjalną w celu prowadzenia jednego ZFŚS dla kilku szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można wstrzymać wypłatę świadczenia, gdy o świadczenie wychowawcze na to samo dziecko wnioskuje także matka?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy nadal obowiązuje w szkołach druk MEN-VI/17 "Zawiadomienie o przekazaniu ucznia/ Potwierdzenie przyjęcia ucznia"?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy należy rozpoznać import usług przy organizacji wycieczki dla pracowników do kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy wstrzymać wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego do czasu ustanowienia nowego opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy na terenie budowy placu zabaw pracownicy muszą posiadać na głowie hełmy ochronne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu jako pedagog można przydzielić 2 godziny rewalidacji jako godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia nabywa prawo do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy obciążenie kontrahenta podwyższonym kosztem zakupu zamiennika jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy oczyszczalnia ścieków stanowi integralną część instalacji głównej czy jest odrębną instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy odsetki zapłacone Niemieckiej spółce matce podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podarowanie zakupionego 3 lata wcześniej samochodu ciężarowego małżonkowi obliguje do naliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy położna może pobierać materiał do badań także od mężczyzn?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń starosta ma wysyłać do strony 2 razy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy pracę w soboty należy liczyć pracownikom obsługi jako godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracownik, który otrzymał odprawę emerytalną, może ponownie nabyć do niej prawo?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy pracownik będący emerytem podlega takim samym zasadom rozwiązywania umowy o pracę, jak inni pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik obsługujący suwnicę może odmówić wykonania pracy w okularach ochronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracownikowi odbywającemu szkolenie przysługuje dieta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje dzień wolny za pracę w niedzielę z własnej inicjatywy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przepisy określają dokładną długość, szerokość i wysokość biurka do pracy z monitorem ekranowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy przewiezienie pacjenta do ośrodka o wyższym stopniu referencyjności wymaga wcześniejszych uzgodnień z tym podmiotem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty dyrektor musi zasięgać opinii rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy przysługujący pracownicy urlop może być wykorzystany przez nią w okresie wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie wychowawcze ojcu, gdy ojciec jak i matka sprawują opiekę naprzemienną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy sformułowanie fałszerstwo i przestępstwo muszą być stwierdzone na drodze karnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy skan umowy o pracę jest wiążący?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy szkoła, w której nauczyciel uzupełnia etat powinna wypłacać mu dodatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy usługodawca powinien doliczyć do podstawy opodatkowania VAT kwoty odpowiadające zaliczkom na podatek PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy utrata prawa do dodatku specjalnego w trakcie roku powoduje konieczność wypłaty wyrównania wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy uwzględniając dochód rodziny należy liczyć alimenty zgodnie z wyrokiem do dnia zaprzeczenia ojcostwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wydatki reprezentacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakup szczepionki przeciwko grypie udokumentowany fakturą VAT wystawioną na pracownika pracodawcę do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zamiast paczek mikołajkowych można wypłacać z ZFŚS świadczenia pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zaświadczenie o wypłaconych zasiłkach macierzyńskich z ZUS-u można zaliczyć do dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zlikwidowany budynek można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do kiedy są ważne uprawnienia na urządzenia UTB wydane przed 1 czerwca 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Do której klasy powinno zostać zapisane 9-letnie dziecko powracające do kraju z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Ile diet krajowych i zagranicznych przysługuje pracownikowi w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest możliwość zatrudnienia asystentów w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest podstawa przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego w żłobku niepublicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka stawka VAT obejmuje testy medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak długo należy przechowywać dokumentację medyczną do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Jakie informacje, po zmianach przepisów w 2019 r., powinna zawierać instrukcja eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce, która umarza wartość udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie opłaty związane z nabytym samochodem zaliczyć można do kwoty nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia przysługują nauczycielowi w okresie pobierania zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje odejście wspólnika z dwuosobowej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne