Pytania i odpowiedzi

Jak zarejestrować spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie stawki ryczałtu powinien zastosować przedsiębiorca do usług wytwarzania i montażu mebli opisanych w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy w budynkach mogą znajdować się dwukondygnacyjne łazienki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zaciągnięcie zobowiązania wieloletniego może nastąpić na podstawie wieloletniej prognozy finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Do kogo należy zwrócić się do przesłanie arkusza ocen ucznia zmieniającego szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy za niewypełnienie obowiązku stosowania standardu rachunku kosztów grożą kary?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy uzasadnieniem spadku obrotów związku może być również choroba przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować dla wywozu nieczystości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracownik może jednocześnie złożyć oświadczenie o wypłacie wynagrodzenia w gotówce oraz na konto bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy spółka powinna określić obowiązek podatkowy w faktycznej dacie sprzedaży zarówno dla czynszu jak i energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać gdy na mocy wyroku sądu dojdzie do zwiększenia wypłaconego odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Co należy uwzględnić obliczając środki przeznaczane w roku budżetowym na realizację zadań w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Czy dokumentacja pracownicza może być prowadzona tylko w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy od wszystkich umów zleceń należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy montaż drzwi i okien podlega MPP i należy ją oznaczać kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż przez powiat w przetargu drogi lokalnej należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak interpretować od 1 lipca 2021 r. art. 3 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy wójt może udzielić sekretarzowi gminy pełnomocnictwa ogólnego do czynności zwykłego zarządu gminą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Na jaki rachunek powinna zostać przekazana opłata cukrowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakiej formie należy wydać pracownikowi świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy usługi diagnostyczne - laboratoryjne mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy armatura elektroniczna jest sprzętem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik może na stałe pracować w godzinach 14.00 - 22.00?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy niezapłacone faktury za usługi księgowe wystawione w okresie 08.-12.2020 r. należy ująć w PKPiR w 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zastąpienie dziennika budowy protokołami dokumentującymi przebieg robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy dokumenty dotyczące PPK mogą być podpisane przez pracowników poprzez Adobe Sign?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy trener prowadzący zajęcia z piłki nożnej w UKS może opodatkować przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy w umowie o współodpowiedzialności materialnej trzeba wpisywać adresy zamieszkania pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy projekt budowlany powinien składać się z czterech lub pięciu tomów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy ręczne odcinanie dolotów i wyprasek jest procesem przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pełnomocnictwo jest koniecznym elementem do zatwierdzenia sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy karta szkolenia po instruktażu ogólnym i stanowiskowym powinna być złożona do akt osobowych w oryginale?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość zaliczki na podatek CIT po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy prawidłowym postępowaniem jest wliczanie do dochodu uprawniającego do świadczeń z ZFŚS świadczenia 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dodatek wychowawczy 500+ dla rodziny zastępczej spokrewnionej przysługuje za 18 dni czy 17 dni sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto ma wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego i pielęgnacyjnego dla osoby w DPS w stanie wegetatywnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przekazane doposażenia w ramach umowy sprzedaży autobusów powinno być opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne