Questions and answers

Czy podlega opodatkowaniu wypłata byłemu członkowi spółdzielni zwaloryzowanego udziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy prawidłowe jest ujmowanie przychodów i kosztów z tytułu usług "na bieżąco" w miesiącu wystawienia faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółka może skorzystać ze zwolnienia umowy pożyczki od podatku od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługa polegająca na zamontowaniu bramy może być uznana za robotę budowlano-montażową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2005 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką ustalić wartość początkową kasy fiskalnej jeżeli przy jej zakupie skorzystano z ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki jest prawidłowy sposób rozliczenia się z kontrahentem z zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy postąpić z przeterminowanym towarem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaewidencjonować w PKPiR zakup know-how?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak zaksięgować nadwyżkę powstałą przy wzajemnym potrąceniu należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Sprzedaż produktów leczniczych po wygaśnięciu pozwolenia na obrót – stawka VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2005 r., Wędrychowska Edyta | Nieaktualne

W którym miesiącu powinnam skorygować podatek należny, a w którym naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jakiej ulgi mogę skorzystać przy zakupie mieszkania lokatorskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy fakturowanie otrzymanych zaliczek ma wpływ na termin zwrotu podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty zabezpieczenia spłaty pożyczki zwiększają wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy otrzymanie przedpłaty na towar w wysokości 100% wartości towaru, powoduje obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy podatek od nieruchomości zapłacony od gruntów, które nie są użytkowane, stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy rekompensata za przejęcie kontrahenta może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki jest rodzaj urlopu dla księdza wykonującego w godzinach lekcyjnych obowiązki wynikające z posługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2005 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy księgować wypłaty dla pracowników jeżeli przez jakiś czas nie opłacałam za nich składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak opodatkować usługę pośrednictwa w negocjacjach handlowych udzieloną przez kontrahenta z Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki poniesione na konsumpcję z dyrektorami niższego szczebla?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić fakturę dla Instytutu przenoszącą koszty za remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług tłumaczeń przysięgłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Według jakiej wartości należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych pojazd, który był już wcześniej z niej wycofany?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Co należy zrobić gdy przysługuje prawo do odpraw z dwóch tytułów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy kwota wypłacona członkom spółdzielni tytułem udziału w jej zyskach podlega odliczeniu od dochodu spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nakłady poniesione w wydzierżawionych pomieszczeniach należy traktować jako inwestycję w obcych środkach trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy napiwek stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy niezamortyzowana część inwestycji stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy od nagrody przyznanej pracownikowi należy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy odsprzedaż nowemu najemcy nie umorzonych nakładów jest czynnością opodatkowaną VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy wniesienie przedsiębiorstwa w zamian za udziały powoduje u osoby fizycznej powstanie przychodu do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wynajęcie mieszkania pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicą stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego przez Spółdzielnię podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi umowa sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje nienależnie pobranej odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Odmowa zapłacenia faktury za c.o. i c.w.u. w takiej wysokości jakiej żąda właściciel kotłowni przez wspólnotę mieszkaniową

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

W jakim terminie spółka z Austrii może ubiegać się o zwrot VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób księgować usługi o charakterze ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wynajęcie mieszkania pracownikowi spółki jawnej przez jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jakich zwolnień może skorzystać osoba zakładająca w bieżącym roku działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można skorzystać z ulgi odsetkowej w przypadku nabycia rozpoczętej budowy domu jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy powstanie przychód dla pracowników w przypadku nieodpłatnego przekazania przez pracodawcę lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przysługują pracownikowi oddelegowanemu do pracy na Ukrainie diety z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie należy zastosować koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o pracę nakładczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym rodzi przekształcenie działalności na imię obojga małżonków w spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy rolnik-podatnik VAT powinien prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy ustalić przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, jeżeli nie istnieje cena rynkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy obciążenie klienta kosztem rozładunku zamówionego towaru podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownik może świadczyć usługi na rzecz swojej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2005 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne