Questions and answers

Jak w sposób najbardziej prawidłowy obliczyć roboczogodzinę w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy nauczycielowi należy się odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2010 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Co należy zrobić po bezskutecznej egzekucji komorniczej aby odzyskać dług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2010 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy bilans otwarcia likwidacji spółki akcyjnej musi być zatwierdzony w obecności notariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy do podstawy opodatkowania czynszu za budynki gospodarcze należy doliczyć 22% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty wybudowania wiaty powinny zwiększyć wartość początkową istniejącego placu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2010 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy odsetki za zapłacone po terminie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów firmy można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy sprzedaż otrzymanej w spadku nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w przypadku omyłkowo wystawionej faktury, podatnik powinien nie ujmować jej w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie dokumenty powinna dołączyć do pozwu o zapłatę czynszu wspólnota mieszkaniowa pozywająca jej członka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2010 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Jak należy potraktować refakturę usług transportowych przez firmę niemiecką na rzecz polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę z powodu omyłki zaksięgowaną z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2010 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Jak zaksięgować inwestycję rozpoczętą w środku trwałym, polegającą na ulepszeniu budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować poniesione opłaty za zajęcie części pasa drogowego i trawnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2010 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

W jakiej pozycji RZiS wykazać koszty usługi comiesięcznej polegającej na optymalizacji zużycia energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2010 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

W jaki sposób określić limit nadgodzin w zakładzie pracy, zatrudniającym mniej niż 20 pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy gabinet lekarski, który powstanie w wyniku rozbudowy domu mieszkalnego stanowi środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy odzyskany podatek stanowi podatkowy przychód spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2010 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy osoba zatrudniona w zakładzie, na innego rodzaju prace powinna przejść szkolenie ogólne, stanowiskowe bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy osobie odbywającej karę pozbawienia wolności przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo wystawia faktury za energię i wodę i czy prawidłowo rozpoznaje obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracownik wykonujący pracę w wykopach powyżej 1 metra jest zobowiązany przejść badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zakup protezy ręki dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką odpowiedzialność ponosi pracownik biura rachunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w CIT spowoduje darowanie lub użyczenie przedsiębiorstwa fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki organ jest właściwy do wydania pozwolenia na budowę parkingu częściowo zlokalizowanego w pasie drogi krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2010 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jak należy zaksięgować oraz ująć w bilansie zabezpieczenie właściwego wykonania umowy inwestycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2010 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Kiedy można uznać świadczenie z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może wskazać przychodnię, w której nauczyciel ma odbyć badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy dzierżawcy gruntu są stronami postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek weryfikacji wysokości dotacji obliczonej na podstawie przewidzianych wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy istnieją techniczne sposoby zmniejszenia poziomu hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy materiały powierzone wykorzystane do wykonania usługi, podatnik powinien potraktować jako podlegające WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy na wybudowanie estakady potrzebne jest pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy rolnik, który chce wrócić do zwolnienia, musi skorygować część odliczonego podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy uchwała o pokryciu straty/podziale zysku powinna uwzględniać błąd lat poprzednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy usługowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej wymaga posiadania licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zapłacone odszkodowanie stanowi podatkowo koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Gdzie lekarz może ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Aktualne

Jaką część kosztów związanych z wynajmem podatnik może zaliczyć w koszty działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie miesiące należy uwzględnić przy wyliczeniu wynagrodzenia za urlop w sierpniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są zasady opodatkowania usługi na ruchomym majątku rzeczowym w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozwiązać stosunek pracy z katechetą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Kołowska Urszula | Nieaktualne

Jak należy sklasyfikować dofinansowanie dla pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak opodatkować odszkodowanie otrzymane od Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak sporządzić sprawozdanie Rb-N jeżeli rachunek środków wykazuje liczbę ujemną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

W jakiej wysokości podatnik może wykazać zwrot na rachunek bankowy w terminie 60 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Kaczyński Tomasz | Nieaktualne

W który momencie spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2010 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy dla kredytobiorcy kwota spłaconych odsetek przez gminę stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy firma polska może wysyłać do pracy w Norwegii osoby zatrudnione na umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest wspólne udzielenie zamówienia publicznego przez co najmniej dwa podmioty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2010 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne