Questions and answers

Z której gminy OPS jest zobowiązany do przeprowadzenia wywiadu w związku z umieszczeniem w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy wydać decyzję w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego przez ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy żona może ujmować w kosztach ratę leasingu, który zawarł mąż?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak traktować przychody z książki napisanej przed założeniem działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy szpital ma obowiązek prowadzenia rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zysk wypłacony wspólnikom spółki komandytowej po 30.04.2021 r. podlegać będzie opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy odsetki zapłacone pożyczkodawcy z USA podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych strażników gminnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakiej formie odwołujący powinien przekazać zamawiającemu kopię odwołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Do jakiego źródła przychodów klasyfikować odszkodowanie dotyczące zakazu konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możliwe jest niestosowanie ulgi na złe długi w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wnoszenie ZNWU jest objęte wymogiem komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest wznowienie pracy maszyny po wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dotację z PUP otrzymaną w związku z pandemią Covid-19 należy wliczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy konieczne jest wykonywanie oceny ryzyka biologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy udostępnienie oceny pracowniczej w intranecie firmy narusza RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pompę do pompowania wody można sprzedać jako złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy starosta po otrzymaniu uchwały powinien wystąpić z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Za ile dni należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Komu laboratorium powinno przekazać wyniki wykonanych badań?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy rolnik może odbierać osady ściekowe i rozsypywać je na pole bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy nauczyciel posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela chemii w szkołach podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wynagrodzenie osoby prowadzącej niepubliczny punkt przedszkolny może być sfinansowane z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dyrektor przedszkola może odebrać nauczycielowi przydzielone godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zbiorniki klienta powinny być oznakowane etykietą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy czas wykonania transportu jest ‘magazynowaniem’ odpadu i cysterna powinna być obklejona etykietą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jak prawidłowo przygotować ocenę ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy można zwolnić operatorów wózków widłowych z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy wyliczyć średnią urlopową pracownikowi administracji w szkole któremu zmieniła się wysokość premii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy wydać KDR dla ojca i trójki dzieci, które mieszkają z byłą żoną w innej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie czynniki wpływają na wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy decyzję w zakresie wypłaty ekwiwalentu za pranie pracodawca może podjąć bez konsultacji z pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy nauczycielowi można zaliczyć okres pracy na roli do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podmiot zbierający odpady może rozdrobnić w rozdrabniarce odpad o kodzie 17 02 04*?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy dopuszczalne jest przekazanie zatwierdzonego protokołu powypadkowego zakładowej organizacji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy jeśli dodamy do źródeł kocioł elektrodowy, to taka instalacja znajdzie się w systemie EU ETS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy kierownikiem specjalizacji może być lekarz, wspólnik spółki, z którą szpital ma podpisaną umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Czy art. 41 ust. 3 lit. d u.o. dotyczy wyłącznie zezwoleń na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Z jakiego okresu należy obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w podstawie wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Do którego miejsca po przecinku należy obliczyć dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dopuszczalne jest używanie przeterminowanych środków ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy centrum usług wspólnych może prowadzić księgi inwentarzowe w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak zaksięgować hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy z postępowania należy wykluczyć wykonawcę, który był zaangażowany w jego przygotowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne

Czy gmina może udzielić poręczenia wekslowego spółce, w której posiada 100% udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne