Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczyć zakup udziałów o wartości nominalnej 79.900 zł za kwotę 1 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Co stanowi podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej nauczycielowi, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób dokonać zabezpieczenia zaległości podatkowych, jeśli w danej gminie podatnik nie posiada już żadnej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może zawrzeć z synem umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość proporcjonalnego obniżenia kwoty wolnej od potrąceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy od kwoty zasądzonego wynagrodzenia należy naliczyć i odprowadzić składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile wynosi czas pracy młodocianego w dzień jego 16 urodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usług związanych z budową na terytorium Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zmiana stanowiska z pomocniczego na urzędnicze wymaga przeprowadzenia naboru konkursowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak prawidłowo uregulować zaległe składki na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Po jakim okresie można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w związku z art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak ustalić czy ubezpieczony przekroczył kwotę rocznej podstawy wymiaru składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są zasady rekompensaty świadczonego przez pracownika dyżuru medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Od kiedy należy traktować pracownika jako niepełnosprawnego przy wypełnianiu DEK-I-a?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy wykonanie dźwigu i szybu w istniejącym budynku wymaga wcześniejszego uzyskania warunków zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy w warsztacie mechanicznym należy wykonać dodatkowe pomiary środowiska pracy na czynniki szkodliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownikowi należy się dzień wolny z tytułu 11 listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import z Chin drogą morską towarów załadowanych w kontenery?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący sklep z alkoholem i napojami może zaliczyć w koszty firmy faktury na butelki kaucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak ująć w księgach kwotę wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować koszty, które poniosła jednostka macierzysta na rzecz zakładu położonego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy małżonek zmarłego pracownika szkoły może korzystać ze świadczeń ZFŚS jakie przysługiwałyby zmarłemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kto odpowiada za wypadek zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy w nowo wydawanych pozwoleniach emisyjnych należy ustalać emisję dopuszczalną dla pyłu PM2,5?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Kto, w przedstawionej sytuacji, ponosi odpowiedzialność za usunięcie drzew nieobjętych zezwoleniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Który organ, w przedstawionym przypadku, jest właściwy do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak powinna być zaksięgowana faktura pierwotna bez możliwości odliczenia VAT-u oraz refaktura z VAT-em należnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy pracownik obsługujący butle ze sprężonym CO(2) musi mieć uprawnienia eksploatacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak należy określić podstawę opodatkowania przy darowiźnie monet na rzecz muzeum?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy opisać refakturę za połączenia telefoniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy usługi montażu sufitów podwieszanych zaliczają się do usług budowlanych i kiedy powstaje dla nich obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić termin wypłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy kobieta ma prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego na dziecko swojej córki, którego jest opiekunem prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej należy zaliczyć pracownikowi czas leczenia szpitalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy pracownika należy uznać za niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę podatnik powinien zastosować do faktury eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę o pracę z pracownicą która przebywa na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy możliwe jest dokonanie podziału oddziału na grupy w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe powstaną w przypadku wykupu samochodu na działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak opodatkować podatkiem dochodowym wynagrodzenie za usługi budowlane świadczone na nieruchomości położonej w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy nauczyciel pracujący w szkole podstawowej może przyprowadzać na zajęcia świetlicowe swoje 5 cioletnie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dieta wypłacona pracownikowi w związku z udziałem w szkoleniach lub targach jest zwolniona od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy windę należy wliczać do kubatury budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Gdzie powinny znajdować się węże pożarnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak często należy przeprowadzać szkolenia pracowników laboratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty i przychody powstałe w związku ze świadczeniem usług gwarancyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wpisowe wpłacone przez stowarzyszenie może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy Urząd Miejski może przeprowadzić wspólne zamówienie z instytucją kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy w przetargu nieograniczonym zamawiający może uzależnić wybór oferty od wcześniejszej prezentacji produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Co może zrobić sprzedający, aby mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od sprzedaży mieszkania nabytego w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią z tytułu przekazania na rzecz muzeum zakupionych monet okazjonalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne