Pytania i odpowiedzi

Czy można jednym dokumentem OT przyjąć do ewidencji kilka środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy konieczne jest korygowanie podatku naliczonego od kupionych rusztowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracownik może otrzymać dwie odprawy w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jaki jest termin wywozu poza UE w procedurze uszlachetniania w systemie ceł zwrotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy należy amortyzować dla celów bilansowych nabycie nieruchomości gruntowej w parku technologicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość odprawy dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy należy wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć świadczone usługi melioracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe w przypadku otrzymania przedpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż usług budowlanych na rzecz podmiotu z Rosji podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Lelito Ewelina | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć kwotę ZFŚS na jednego zatrudnionego celem przeniesienia środków do innej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak udokumentować przeniesienie majątku z działalności męża do działalności żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy istnieje wzór dokumentu dotyczącego sprzedaży internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zwiększają wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik miał prawo odliczyć VAT od rat leasingowych i paliwa do nabytego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należałoby zastosować dla usługi wynajmu auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć wniesienie przez osobę fizyczną aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kwoty zwrócone bezrobotnym za dojazd na szkolenia współfinansowane ze środków UE, stanowią dla nich przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do kiedy obowiązuje ochrona trwałości stosunku pracy w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak należy interpretować zapis art. 12 ustawy o lasach w odniesieniu do przedstawionej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć emisję niezorganizowaną z procesów malowania i spawania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w SIWZ na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych można określić liczbę osób, które mają sprzątać daną powierzchnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie prawa i obowiązki posiada przedstawiciel pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak amortyzować system sterowania klimatyzatorami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odprowadzać ścieki w przypadku zaniku wody w rzece?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy pracodawca może wyjątkowo powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Kiedy należy dokonać przeliczenia uprzednio ustalonej podstawy wymiaru zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku przekazania kosmetyków konsultantom nieodpłatnie należy naliczyć od ich wartości VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zmiana siedziby firmy wpłynie na wysokość przyznanego ryczałtu samochodowego za jazdy lokalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może podpisać umowę o dzieło z osobą, która za pozyskanie konkretnego klienta otrzyma wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy należności uzyskiwane z tytułu używania przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych podlegają egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy otrzymywanie benefitów przez pracowników od firmy należy opodatkować podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczać różnice kursowe od przychodów otrzymywanych w walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakich maksymalnych odsetek mogę domagać się w tej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Jak mogę odzyskać wyłudzone pieniądze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Do jakiego ministerstwa można wystąpić z prośbą o interpretację art. 29 u.d.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak zamówić dostawę systemu informatycznego w ramach wspólnego zamówienia w trybie licytacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

W jakiej wartości początkowej należy przyjąć do ewidencji środków trwałych przekazany środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy możliwe jest zaliczenie strat związanych z brakami na magazynie do kosztów podatkowych i jak je ująć w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien skorygować błąd na fakturze za usługę transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób wprowadzić do środków trwałych firmy samochód osobowy będący we współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak sklasyfikować w ewidencji środków trwałych pompy membranowe przytwierdzone do posadzki budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak postąpić, jeśli nabywca towaru zginął w wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w PKPiR zakup oprogramowania wykazuje się w kolumnie "zakup towarów handlowych, czy w kolumnie "pozostałe wydatki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy poradnia POZ może sprzedawać pacjentom szczepionki zalecane?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne