Questions and answers

Czy pracownik, wobec którego zastosowano karę nagany, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy prowizja od kredytu na zakup samochodu powiększa wartość nabycia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy sprzedając samochód osobowy wykupiony z leasingu, podatnik może zastosować zwolnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy sztandar zakupiony z zysku roku poprzedniego należy ująć w ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy wniesiona raz opłata skarbowa od pełnomocnictwa dotyczy wszystkich czynności wykonywanych przez pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w okresie przebywania przez nauczycielkę na urlopie zdrowotnym można cofnąć jej dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy w przypadku 1% różnicy między proporcją prognozowaną a rzeczywistą trzeba dokonać korekty VAT odliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Ile dni urlopu należy udzielić pracownikowi za styczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w 2012 r. na ubranka niemowlęce?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką informację PIT należy wystawić osobom, które otrzymały zapomogi ponad kwotę 2280 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować udzielanie dzieciom lekcji rysunku i malarstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu należny zastosować w przypadku naprawy krzeseł w sali kinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi cięcia gałęzi rębakiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT wzajemne nieodpłatne świadczenie usług przez instytucje kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT sprzedaż pracownikom usług własnych po obniżonych cenach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy postąpić, aby móc rozksięgować należność niezaakceptowaną przez zleceniodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo dokonywać odliczenia VAT w fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Jak należy zaksięgować zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak opodatkować otrzymane odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa odpisu aktualizującego należności objętych wcześniej cesją?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak powinniśmy zaksięgować różnice kursowe powstałe na koncie 131?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak powinno przebiegać rozliczenie uchwały o przekazaniu zysku na działalność statutową w księgach stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować WB z 2 stycznia dotyczący odsetek kredytowych za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w księgach zakup półfabrykatów, które są również produkowane przez firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować faktury kosztowe na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostawę towaru opodatkowaną w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Jak ująć wartość zakupionych udziałów, za które zapłaciłem walutą obcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych nieruchomość, jeśli nie wiemy jakie będzie jej przeznaczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę, na której błędnie obliczono VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstanie w spółce obowiązek podatkowy dotyczący wystawienia faktury dla nabywców - osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Kto powinien zapłacić za zlecone firmie czynności windykacji pośredniej i bezpośredniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć na gruncie VAT nieodpłatne przekazanie pracownikowi książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie należy zaliczyć do przychodu podatkowego uzyskane odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy istnieje możliwość rozliczenia odpisu na ZFŚS, przekazując środki zgodnie z planem, miesięcznie w równej kwocie - 1/12?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów wierzytelności od firmy, która ogłosiła upadłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy kaucje niezwrócone po okresie najmu mieszkania pracownikom są dla sp. z o.o. kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy koszty usług budowlanych możemy księgować w momencie wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można wykazać przychody ze sprzedaży udziałów w działalności operacyjnej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu dla zawodników biorących udział w imprezie sportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy nabyta aplikacja na portal internetowy stanowi wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy osobą zarządzającą SP ZOZ-em może być dyrektor a nie kierownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik, który podjął naukę w zawodzie Technik BHP może pełnić obowiązki bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy rzeczy otrzymane gratis przy dokonywaniu innych zakupów powinniśmy wykazać w naszym wyposażeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy udzielenie pracownikowi urlopu szkoleniowego wiąże się z zawarciem z pracodawcą umowy szkoleniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy Zarząd wspólnoty mieszkaniowej może podjąć decyzje o umorzeniu należności od dawnych mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy związki zawodowe muszą uzgodnić regulamin organizacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jaki jest termin składania sprawozdania o działalności fundacji do Ministra Zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jakim zapisem wyprowadzić z ewidencji księgowej "inwestycję długoterminową"?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaki przyjąć sposób do rozliczania kosztów produkcji, aby prawidłowo ustalać wynik?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne