Questions and answers

Czy osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej może kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły gimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z wydatków poniesionych przed dniem rejestracji dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy po odbiorze inwestycji obligatoryjny jest termin 1 miesiąca na przyjęcie inwestycji w środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy sklep, w którym przedsiębiorca chce zakupić nowy komputer, ma obowiązek przyjąć od niego zużyty komputer?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w regulaminie pracy można zawrzeć zapis, że wnioski urlopowe pracowników podpisuje kierownik działu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zapasy wyrobów stalowych należy sprzedać aż do wyczerpania zapasów z 23% VAT, czy stosować odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy zapłata z konta walutowego za fakturę wystawioną w złotówkach generuje różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy zawężanie przez zamawiającego obszaru dostaw tylko do krajów Unii Europejskiej stanowi naruszenie art. 7 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zbytnie wydłużenie terminu płatności skutkuje koniecznością korekty kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy złożenie korekty deklaracji VAT-7 spowoduje, że termin zwrotu VAT w ciągu 180 dni biegnie od nowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zmiana miejsca zamieszkania i zameldowania pracownika skutkuje koniecznością zmiany tych danych w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jaki organ jest uprawniony do przeliczenia i podania liczebności bobra europejskiego na terenie danej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy liczyć dni do odliczenia VAT z faktury VAT RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "urządzenie do poboru wody"?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak opodatkować odpłatne zbycie nieruchomości otrzymanej w spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody oraz koszty podatkowe związane z udzieleniem pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczać wynagrodzenie prezesa spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczać wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT obciążenie czeskiego kontrahenta częścią kosztów dot. naprawy maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć usługę wykonaną w Polsce na rzecz kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć notę księgową, która została wystawiona w ramach samodzielnej wymiany wadliwego wyrobu przed odbiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalić przychód pracownika, któremu udzielono pożyczki ze środków obrotowych pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak w praktyce powinna wyglądać inwentaryzacja produkcji w toku na 31 grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Komu należy wypłacić wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent i odprawę za zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy interpretować § 261 ust. 1 pkt 3 r.w.t., który mówi o liczbie siedzeń w rzędzie przyściennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

W jaki sposób ustalić kwotę wolną od potrąceń, jeżeli pracownik przez część miesiąca pracował na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W którym państwie należy odprowadzic podatek w przypadku umów cywilnoprawnych realizowanych do 183 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Z jaką datą należy wprowadzić środek trwały zakupiony za gotówkę w sierpniu a rozliczony we wrześniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy całą wartość netto zbywanego majątku w wartości godziwej należy ująć w kosztach w rachunku zysków i strat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy Dyrektor Zespołu Szkół jest kierownikiem zamawiającego w rozumieniu przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy hydraulikowi można powierzyć prace związane z wymianą opraw i żarówek na słupach oświetleniowych na terenie wewnętrznym firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy można dokonać przeniesienia kosztów podatku od nieruchomości na najemcę za pośrednictwem not księgowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można wyrejestrować się z VAT, jeśli limit 150.000 zł z tytułu wynajmu mieszkań nie został osiągnięty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nagroda w konkursie na hasło reklamowe może korzystać ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy na jednej fakturze można umieścić towary/usługi sprzedawane w systemie odwrotnego obciążenia i w trybie normalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy na karcie wędkarskiej powinno się umieszczać informację o wniesieniu opłaty za jej wydanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy należy naliczyć VAT od nieodpłatnych usług szkoleniowy dla zatrudnionych u nas osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pomoc udzieloną na zakup środków trwałych należy księgować do przychodów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może nakazać pracownikowi wykonanie badań lekarskich w czasie wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przy zastosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert, zamawiający ma obowiązek dopuścić składanie oferty wariantowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy sprzedaż praw autorskich do wzorów monet podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zwierzyna przeznaczona na potrzeby koła łowieckiego podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować handel tytoniem nieprzetworzonym i liśćmi tytoniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować refakturę od podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Ciepłucha Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży zielonki z kukurydzy przeznaczonej do zakiszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie odsetki powinno naliczać Starostwo od zaległości w spłacie kar pieniężnych nałożonych decyzją administracyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Jakie uprawnienia należy posiadać, aby wykonać roczny przegląd i konserwację głównego wyłącznika prądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jak prawidłowo prowadzić rejestr VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty wynajmu amochodu zastępczego w okresie remontu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć zaliczone na poczet zobowiązań przyszłych okresów składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej PSP rekompensaty za przedłużony czas służby?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne