Questions and answers

Czy dostawa produktów leczniczych do szpitala jest dostawą powtarzającą się okresowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy kopia faktury jest wystarczającym dokumentem, aby zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy księdzu niezdolnemu do pracy z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego przysługuje zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczać 100% VAT od paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może wyrazić zgodę niepełnosprawnemu pracownikowi na odpracowanie prywatnego wyjścia w innym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy spółka komandytowa może skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wiek może uzasadniać różną wysokość dodatkowej rekompensaty wypłacanej pracownikom w ramach Programu Dobrowolnych Odejść?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy wydatki finansowane z ZFRON można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zaświadczenie lekarskie musi zawierać nazwę zakładu pracy, w którym jest zatrudniony pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe po stronie spółki rodzi konwersja pożyczki od wspólnika na kapitał podstawowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak korzystać z ulgi odsetkowej po zawarciu małżeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak kwalifikować wg KŚT wykonanie płotu, tarasów, ławek, koszy i ścieżek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo potrącić zajęcie komornicze z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak ująć w przychodach odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób obciążyć kontrahenta kosztami hotelu dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Co należy zapisać w planie urlopów pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy amortyzacja nieużywanych przez spółkę z o.o. środków trwałych stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od biletu PKP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek stały osobie posiadającej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można wliczać w koszty diety podczas pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nagroda jubileuszowa wypłacona po 4 latach od nagrody wypłaconej za 20 lat pracy podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy nagrody uzyskiwane przez zawodników i sztab szkoleniowy mogą korzystać ze zwolnienia składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy należy dokonać korekty w związku z uzyskaniem rabatu na części do remontu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy opłata pobrana za materiały przetargowe podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

czy opłata za studia może być kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Mięsok Anna | Nieaktualne

Czy pracodawca może odwołać się od wydanego orzeczenia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy raty leasingowe mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, jeśli przedmiot leasingu zostanie wynajęty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż może korzystać ze stawki VAT 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki na catering podczas szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w gimnazjum dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym można łączyć klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Serafin Teresa | Aktualne

Czy władający lasem powinni być poinformowani o wyłożeniu uproszczonego planu urządzenia lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zgodnie z przepisami można czyścić i konserwować włączoną maszynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Gdzie należy przechowywać zbiór arkuszy ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką wartość narażenia na hałas w miejscu pracy wpisać w skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie kryteria oceny ofert można zastosować w przetargu na usługi cateringowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Jakie są zasady wypowiadania porozumień zbiorowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jak należy obliczyć podstawę opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy, jeżeli w trakcie roku zmienia się wymiar etatu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Kiedy istnieje możliwość zastosowania naliczania kwadransowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać otrzymaną fakturę korygującą, zwiększającą wartość usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne