Czy rzeczoznawca z zakresu szacowania nieruchomości mógł odmówić potwierdzenia aktualności jego operatu szacunkowego ze stycznia 2018 r. z uwagi na zmianę uwarunkowań prawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rzeczoznawca z zakresu szacowania nieruchomości mógł odmówić potwierdzenia aktualności jego operatu szacunkowego ze stycznia 2018 r. z uwagi na zmianę uwarunkowań prawnych (studium na dzień sporządzania opinii wskazywało tereny rolnicze i tereny lasów, studium aktualne na dzień zlecenia aktualizacji operatu wskazuje tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ekstensywnej), mimo że studium nie jest aktem prawa miejscowego?

Czy rzeczywiście doszło do zmiany uwarunkowań prawnych wskutek zmiany samego studium?

Czy ww. zmiana studium nakłada obowiązek przeszacowania wartości nieruchomości utrzymywanej nadal w kulturze rolnej, tj. czy w tym przypadku konieczne są ponowne oględziny i przeszacowanie?

Czy rzeczoznawca w tej sytuacji był zobowiązany przed czynnością zmierzającą do potwierdzeniem ważności operatu szacunkowego sprawdzić, czy sytuacja na rynku, w tym ceny nieruchomości podobnych lub cechy nieruchomości szacowanej nie zmieniły się na tyle, by mogło to mieć wpływ na zmianę wartości oszacowanej przez niego nieruchomości?

Co z aktualizacją operatu, jeżeli cześć terenu w nim szacowana była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który zmianie nie uległ?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access