Questions and answers

Kiedy podatnik traci prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny od pracy po oddaniu krwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto chowa zmarłego, jeśli zmarł na terenie innej gminy i czy przysługuje zwrot?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Na kogo PINB ma nałożyć mandat za naruszenie wymogów ustawy Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek stały, od stycznia czy od lutego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Pod jaką datą zaksięgować w KPiR ubezpieczenie OC adwokata w przypadku opisanym w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Po jakim kursie powinny zostać przeliczone kwoty do zwrotu z tytułu delegacji zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakich przypadkach należy zwrócić pracownikowi pobrane z wynagrodzenia wpłaty do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

W jakiej kwocie powinien być przyznany zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakim miesiącu 2021 roku należy naliczyć nowe stawki dotacji dla szkół niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakim okresie należy ująć faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób gmina ma wyliczyć prawidłowo osiągnięty poziom uzyskany w roku 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W którym momencie ujmować w przychodach przedawnione zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W odniesieniu do jakich sytuacji zamawiający pod rządami nowego PZP nie może zastrzec kar umownych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zapłacić należność za wykonanie projektu kosztorysowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Co powinien zrobić organ, jeżeli podmiot nie przedłożył w wyznaczonym terminie operatu przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy artysta malarz i jego córka, która sprzedaje malowane przez ojca obrazy, mogą opodatkować przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy bank może zaprzestać odnawiania lokat?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy budowa dwóch budynków gospodarczych wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy decyzję przyznającą zasiłek stały można wygasić z powodu śmierci strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dodatek stażowy wypłacony obok świadczenia rehabilitacyjnego będzie stanowił podstawę do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy do kalkulacji podatku odroczonego należy brać pod uwagę całą wartość niezapłaconych składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wysłanie sprawozdania opatrzonego adnotacją podpis zaufany przez email?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy dyrektorowi szkoły należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy estońska spółka powinna założyć rachunek bankowy w Polsce i dodać konto na białą listę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy firma odbierająca słusznie żąda umieszczenia etykiet na pojemnikach pod groźbą nieodebrania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy gmina może udzielać z budżetu nieoprocentowane pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy grzywna w celu przymuszenia wygasa z mocy prawa w przypadku śmierci zobowiązanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą drogi planowanej rozbiórki linii napowietrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy istnieje możliwość złożenia deklaracji "zerującej" po ustawowym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy kadencje rady pracowniczej dotychczasowej i nowo wybranej mogą się na siebie nachodzić?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy komandytariusz może świadczyć usługi na rzecz spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy kontynuacja programu "Wspieraj Seniora" na 2021 r. musi być wprowadzona uchwałą rady miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kryzowe porozumienia płacowe mogą być zawierane dla grupy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy możliwe jest wybudowanie drogi na terenie oznaczonym w mpzp jako Ls?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy można ująć w kosztach przedawnione zaległości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można w jednym roku zawiesić lub zmniejszyć wysokość tworzonej rezerwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można wnioskować o nadanie statusu produktu ubocznego dla odpadu wysyłanego na Białoruś?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy można wypłacić dotację za efekt kształcenia, jeżeli organ złożył wniosek na błędnym druku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należą do kodu GTU 03 smar do połączeń elektronicznych oraz smar litowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy opłacić PCC od poszczególnych świadczeń opisanych pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy przyjąć korektę uczniów za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy zgłosić zamiar postawienia toy toy w miejscu publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy nauczycielce, która przechodzi na urlop dla poratowania zdrowia, należy zawiesić dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel powinien dostać osobna umowę na czas zastępstwa, jeśli realizuje w szkole dodatkowe godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy nowe zasady powierzenia funkcji dyrektora obowiązują także szkoły artystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy obowiązkowe jest zawiadamianie URE o wdrożonym systemie 50001:2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne