Czy organ powinien zwrócić się do WZON z zapytaniem, w jakim dniu orzeczenie stało się ostateczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobierała świadczenie pielęgnacyjne na dziecko legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do 31.10.2023 r.

Dziecko otrzymało nowe orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane w dniu 15.12.2023 r. przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W związku z wejściem w życie (z dniem 30.12.2023 r.) ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności należy zmienić decyzję w zakresie okresu, na jaki przyznano prawo do świadczenia (zgodnie z art. 4).

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Czy organ powinien zwrócić się do WZON z zapytaniem, w jakim dniu orzeczenie stało się ostateczne?

Czy po uzyskaniu odpowiedzi z WZON, np.: orzeczenie stało się ostateczne w dniu 27.01.2024 r., należy zmienić decyzję i przyznać świadczenie do dnia 26.01.2024 r. (czyli, nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX