Questions and answers

Czy koszt najmu biura będzie mógł być zaksięgowany w koszty spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy US może odmówić rejestracji spółce z siedzibą w Republice Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy spółka z o.o. zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Dąbrowska Dorota | Aktualne

Czy zmiany umowy spółki z o.o. mogą zostać zgłoszone w trakcie jednej rejestracji w KRS-ie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak ustalić prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy można uznać, że ziemia z przesiewania nie będzie stanowiła odpadu, a będzie "ziemią ogrodową" ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł być zatrudniony w oddziale przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może wykluczyć ponownie wykonawcę, którego wcześniej wykluczył w innym postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zamawiający może zmienić termin wykonania zamówienia, jeśli nie przewidział takiej możliwości w ogłoszeniu lub SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy fakt zawieszenia działalności wpływa na możliwość korzystania z preferencyjnych składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy zaksięgować korekty VAT za lata ubiegłe i za rok bieżący?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy przechowywanie zabezpieczenia na rachunku bankowym z oprocentowaniem 0,00% jest zgodne z p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy można, w celu rozliczenia udziałowców nieprowadzących działalności gospodarczej, wystawiać faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakiej wysokości odprawa przysługuje nauczycielce, która za porozumieniem stron przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować oświetlenie uliczne gminne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy budowa 50 budynków rekreacji indywidualnej może zostać zrealizowana na podstawie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy wnuczce można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy za opiekę nad babcią?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy informacje dotyczące ceny mogą być zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy za czas wakacyjny pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w przypadku braku uregulowania wierzytelności można skorygować podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak udzielać zleceniobiorcy dni wolnych od świadczenia zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy można przyjąć do wartości początkowej środka trwałego całą wartość netto wynikającą z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób rada gminy powinna zmienić organizację dotychczasowego punktu przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do nienaliczania kwoty wolnej na wniosek pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób powinniśmy naliczać i potrącać kwoty na Fundusz Promocji Ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy od wynagrodzenia z umowy zlecenia należy się tylko składka zdrowotna czy również ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wykreślenie podatnika z CEIDG ma wpływ na jego status jako podatnika podatku VAT i wymaga złożenia VAT-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki wpływ na plan kont spółki ma nowe rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy opłaty rezerwacyjne wpłacane na poczet przyszłej transakcji zakupu lokalu podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka inwestycja stanowi niezbędny remont w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy opiekun musi zamieszkiwać z osobą na którą chce pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy szpital może przekazywać Bankowi Komórek komórki i składniki tkanek pozyskiwane z odpadów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy mur oporowy o wysokości 4 m jest elementem zabudowy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop pracownika niepedagogicznego zatrudnionego w szkole na podstawie dwóch umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zakup materiałów przygotowujących do egzaminu będzie podlegał pod podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sekretarz szkoły może zastępować dyrektora szkoły podczas jego nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak ewidencjonować wpłaty gotówkowe i przelewowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie są skutki w VAT sprzedaży towarów do Irlandii dla podatnika zwolnionego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu pobytu rehabilitacyjnego w przypadku, w którym pobyt ten się przedłuży?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu ewidencjonowanego zastosować do usług świadczonych ładowarką do piasku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik, który użytkował samochód prywatny podczas delegacji służbowej musi przedstawiać paragon?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne