Czy art. 35 ust. 5 pkt 1 pr. bud. nie powinien wyłączać stosowania art. 79a k.p.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ II instancji uchylił decyzję o pozwoleniu na budowę i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W swej decyzji organ II instancji wskazał m.in. że rozpatrujący sprawę organ I instancji wysyłając inwestorowi, przed wydaniem decyzji, zawiadomienie na podstawie art. 10 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a., nie wskazał inwestorowi (zgodnie z art. 79a k.p.a.) przesłanek zależnych od niego, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem inwestora i nie poinformował inwestora, że w terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, inwestor może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia przesłanek. Zgodnie z art. 35 ust. 3 i ust. 5 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud., w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 pr. bud. organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a w razie niewykonania postanowienia w wyznaczonym terminie organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno- budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dyspozycja zawarta w art. 35 ust. 5 pkt 1 pr. bud. wydaje się być oczywista - nieusunięcie nieprawidłowości w terminie równa się odmowie pozwolenia na budowę.

Czy zatem mając na uwadze relację "lex specialis derogat legi generali" (a przecież przepisy pr. bud. są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów k.p.a.) art. 35 ust. 5 pkt 1 pr. bud. nie powinien wyłączać stosowania art. 79a k.p.a. (zgodnie z którym inwestor dostaje niejako dodatkowy - nie wynikający z pr. bud. - czas na usunięcie nieprawidłowości w przedłożonej dokumentacji)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access