Questions and answers

Jak zrekompensować nadgodziny powstałe w wyniku niezachowania 11-godzinnego odpoczynku dobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie wstępne bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy następuje utrata dochodu z zatrudnienia i od jakiego miesiąca przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien ująć w rejestrze VAT fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracownik PUP uzyskuje prawo do dodatku z Funduszu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy przedawnia się prawo do wyższego wymiaru urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy spółka ma zwrócić środki ZFRON do Funduszu po utracie statusu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Którego pracodawcę informuje pracownik przeniesiony do pracy w innej jednostce, jeżeli przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie organ może zażądać zgody współwłaścicieli na legalizację garażu wybudowanego w 1980 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Na jakiej podstawie ustalić wartość początkową nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Od którego miesiąca należy zmienić kwotę zasiłku okresowego jeżeli jeden z członków rodziny uzyskał rentę socjalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jakich przypadkach wliczać dochód z gospodarstwa rolnego za cały rok bazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakiej formie należy przesłać zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki do Prezesa UZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

W jakim momencie powinien być dokonany pierwszy wpis w ewidencji przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób dokonać uzupełnienia wynagrodzenia pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Co jest podstawą do zaksięgowania aportu w nowo powstałej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Co ma zrobić zamawiający, gdy wykonawca podał w ofercie inne rozwiązanie techniczne niż wymagane przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku przekazania na własne potrzeby działki zabudowanej warsztatem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy diety wypłacone zagranicznemu zleceniobiorcy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy do dochodu syna wliczać dochód w postaci zasiłku pielęgnacyjnego, który otrzymuje matka na syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest sporządzanie kopii umów o pracę dla kierowników działów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy o dzieło na wyroby cukiernicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy do usług świadczonych przez instruktora nauki jazdy ma zastosowanie wymóg zatrudnienia na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy edukacją przedszkolną mogą być objęte dzieci w wieku 6 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy główny księgowy, starsza księgowa i samodzielny referent zatrudnieni w szkole podlegają ocenie pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy gmina jest zobowiązana odprowadzić VAT od dotacji unijnych na odnawialne źródła energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy gwarancja materiałowa podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy istnieje powszechny obowiązek ustanawiania tzw. punktów anestezjologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy jako spółdzielnia mamy obowiązek wystawienia faktury zgodnie z żądaniem lokatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy jednostka wojskowa może samodzielnie wystąpić o pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy jest możliwość cesji umów na nowy podmiot w przypadku likwidacji zamawiającego i utworzenia w jego miejsce filii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, aby nauczyciel mógł podjąć zatrudnienie w innej szkole na stanowisku referenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy koszty udziału prezesa zarządu w konferencji branżowej stanowią dla spółki koszty uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy lekarz ma obowiązek złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa aborcji, jeśli pacjentka ujawni to w wywiadzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można domagać się zwrotu dofinansowania „pod gruszą” z powodu przerwania przez chorobę urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy można podzielić zamówienie na części ze względu na rodzaj przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy można wprowadzić do ewidencji środków trwałych samochód zakupiony i zarejestrowany w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy należy przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy na wykonanie prac remontowych na jazie należy uzyskać pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy opłata zmienna za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej będzie płacona co roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy otrzymane faktury na tantiemy powinny zawierać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy panna musi mieć zasądzone alimenty od ojca dziecka w przypadku, kiedy jest żonaty i widnieje w dwóch składach rodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy podwyższenie słupa w dystrybucji linii napowietrznej 110 kV wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy postawienie masztów reklamowych na własnej nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy pracodawca powinien wprowadzić nakaz stosowania kamizelek ochronnych dla wszystkich, którzy wchodzą do magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim może u tego samego pracodawcy podjąć pracę na umowie zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje wypłata ekwiwalentu z jednego miejsca pracy przy jednoczesnym zatrudnieniu w drugim?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne