Pytania i odpowiedzi

Od kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zasadne będzie wznowienie postępowania w sprawie na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Ile dni nieobecności ucznia może usprawiedliwić jednorazowo rodzic?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy do oddziału przedszkolnego uczniowie zostają przyjęci na podstawie wniosku rekrutacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy każdą kwotę jaką spółka zainwestuje w środek trwały należy traktować jako podniesienie wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy możliwe jest prowadzenie dwóch odrębnych ewidencji księgowych dla spółki przejmującej i oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy dyrektor może zatrudnić pracownika na umowę cywilno-prawną do prowadzenia dodatkowych zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać odsetki od kredytów po zmianach z 1.01.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielom, którzy nie wyrażą zgody na ograniczenie etatu należy wręczyć wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową remontowanego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy stroje sportowe z logo przedsiębiorstwa można ująć w kosztach jako wydatki na reklamę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić w przypadku nieprawidłowego rozliczenia składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie skorygować koszty, gdy kontrahent błędnie określił wartość należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów uzyskanych w ramach wymiany udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Na jakim druku szkolnym można wydać legitymację szkolną uczniowi klasy VIII szkoły podstawowej specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy środki pochodzące z Pracowniczego Programu Emerytalnego są majątkiem wspólnym - ustawowym ?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy w regulaminie wynagradzania należy wpisać konkretną kwotę indywidualnej nagrody dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy taksówkarz prowadzący również transport musi posiadać kasę fiskalną również dla usług transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste natychmiast po jego wykupie podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu PSZOK nie podlegają już opłacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny za opiekuna stażu należy brać pod uwagę ustalając średnią za okres wakacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Czy w aktach osobowych pracownika należy umieszczać informacje związków zawodowych o szczególnej ochronie stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jaki jest PKWIU dla usług rozbiórki ogrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinna wyglądać faktura dla nabywcy szwajcarskiego za usługę pakowania na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek udokumentowania fakturą sprzedaży nieruchomości zwolnionej z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać operator wozidła o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kiedy może nastąpić "przedawnienie przeniesienia"?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczać dotację finansowaną ze środków UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczać działalność strefową po połączeniu spółek metodą łączenia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy dyrektor może upoważnić sekretarza szkoły do wglądu w akta pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy na zebraniu klasowym rodziców nauczyciel może omawiać wyniki w nauce i w zachowaniu, podając nazwiska uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy pracownik może odmówić podania danych osobowych wymaganych przez organizatora szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły powinien zapoznać nauczyciela z pismem rodzica zawierającym uwagi dotyczące jego pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół można podać do wiadomości publicznej w lokalnej gazecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można przechowywać dane klienta w celu zabezpieczenia dochodzenia zapłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Ile urlopu rodzicielskiego przysługuje pracownicy po urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy w regulaminie wynagradzania można modyfikować wysokość dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Od kiedy cofnąć prawo do stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy do dochodu wliczyć dwa zasiłki rodzinne pobierane na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jaki sposób ustalić czy planowana inwestycja budowy ośmiu budynków pensjonatowych jest zgodna z mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Kto jest zobligowany do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Z jakimi instytucjami szkoła ma obowiązek podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można wydać decyzję zezwalającą na utrzymywanie charta po uzyskaniu przez właściciela zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne