Questions and answers

Czy należy odprowadzić akcyzę od zużytej energii na własne potrzeby skoro dostawca ją odprowadził?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła z tytułu należności licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Czy nauczyciel w ciągu jednych zajęć może przyznać uczniowi cztery cząstkowe oceny niedostateczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy niespłacone należności mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy osoba upoważniona przez wójta do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego może podpisywać akty stanu cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Krześnicki Ireneusz | Nieaktualne

Czy podatnik występujący jednocześnie w charakterze nabywcy i dostawcy podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu VAT nieodpłatne przekazanie próbki w zamian za reklamę w gazecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca do tzw. okresu wyczekiwania wlicza również okres pozostawania w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracodawca musi oddawać 8-godzinny dzień wolny za święto w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy projektowany budynek biurowy jest zgodny z decyzją wz wydaną na zabudowę produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy przekazując darowiznę na stowarzyszenie na cele statutowe można odliczyć kwotę darowizny od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy rodzice mają prawo do wyrażania opinii przy układaniu jadłospisu dla dzieci w szkolnej stołówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy rolki po folii stretch mogą mieć status produktu, a nie odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż gruntów rolnych objęta jest zwolnieniem z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodów, które są środkami trwałymi pracownikom można sprzedać po cenie niższej niż rynkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy SP ZOZ powinien dla poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności wyodrębniać zakłady lecznicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Czy stworzenie programu komputerowego na własne potrzeby firmy kwalifikuje się do ulgi badawczo-rozwojowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy udział w przychodach z filmu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy udzielone pełnomocnictwo należy zgłosić w us?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy umorzona pracownikowi część pożyczki z odsetkami podlegała oskładkowaniu ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy usługa budowlana wykonywana na nieruchomości położonej w Niemczech podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wartość polisy ubezpieczeniowej NNW będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy wnioskodawcy, który został osadzony w zakładzie karnym, w dalszym ciągu przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy wspólnik spółki może odpłatnie wykonywać usługi księgowe na jej rzecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wraz z dodatkami można wypłacać na początku miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora są dla ucznia obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka podstawa wymiaru świadczenia za czas choroby obowiązuje w stosunku do pracownika-emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką datę zdarzenia powinno się wpisać do kolumny 2 w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką nazwę szkoły należy wpisać we wzorze arkusza ocen uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie skutki wywołuje przekroczenie progu podatkowego u pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie stawki VAT należy zastosować w przypadku usług świadczonych dla kontrahenta tureckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie zastosować PKWiU oraz jaką stawkę VAT dla orzechów włoskich surowych krojonych w kostkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakimi stawkami opodatkować lokale i związane z nimi grunty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki wymiar urlopu okolicznościowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy obliczyć odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego 9.10.2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż licencji dożywotnich i na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy potraktować osoby zatrudnione na pół etatu w kwestii przyznawania świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak powinno wyglądać rozliczenie między podmiotami uczestniczącymi w programie lojalnościowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż serwera klientowi z Niemiec, który wcześniej był wysłany do Szwajcarii w calach testowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć świadczenie usług na terenie Ukrainy na rzecz ambasady ukraińskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozwiązać wadliwie podpisane porozumienie dotyczące informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak ująć w kosztach polisę ubezpieczeniową do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak wygląda procedura zwrotu opłaty zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE magazynowanie towaru w innym kraju członkowskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usług projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na jakich zasadach nauczyciel będzie mógł przejść na emeryturę, jeżeli nabył do niej prawo w 2008 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne