Questions and answers

Czy zwolnienie lekarskie "przerywa" urlop wychowawczy, na którym przebywa nauczycielka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy żywice są podstawowym produktem lub półproduktem chemii organicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jaka jest kwota wolna od potrąceń w wymiarze czasu pracy na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do sprzedaży usługi koparko-ładowarką dla głównego podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi zagospodarowania terenów zielonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jaką stawką VAT będą objęte wyroby rękodzieła artystycznego wykonywane z papieru?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie konsekwencje będą się wiązały z błędnym wykazaniem w deklaracji VAT kwoty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować częściowy zwrot zasiłku na zagospodarowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę jeśli data pierwotnej faktury, dostawy, zapłaty i duplikatu faktury są różne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakupioną przez spółkę usługę szkoleniową z zakresu prawo ruchu drogowego i BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak opodatkowana jest sprzedaż jaj ślimaków i ślimaków przetworzonych, gotowych do spożycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę otrzymaną od podatnika z Holandii z tytułu naprawy gwarancyjnej sprzętu handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową środków trwałych nabytych w ramach dziedziczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie nauczycielom, których czas pracy został błędnie wyliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy można przyznać nagrodę pracownikom z okazji święta danej branży?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy należy wprowadzić rejestr magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy starosta może zatwierdzić uproszczony plan urządzenia lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakim trybie ZOL może dochodzić od pacjenta kosztów zakwaterowania i wyżywienia za połowę dnia pobytu w placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób bank powinien prowadzić dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien wykazać fakturę wystawioną przez podatnika z UK, jeśli na fakturze podano NIP DE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dochód z emerytury należy wliczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy doliczyć do dochodu wysokość zasądzonych alimentów od męża na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy dziecku przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy fakturę korygującą należy skorygować w kwocie brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty związane ze zniesieniem współwłasności podlegają ujęciu w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można ustalić prawo do świadczenia Dobry Start?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy wydać decyzję w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za miesiąc czerwiec 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy zmienić decyzję, gdy zmienia się wysokość opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielowi likwidowanego gimnazjum można wypłacić nagrodę jubileuszową z rocznym wyprzedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy ojcu dziecka należy się prawo do świadczenia „Dobry Start”?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy organ jest związany pierwszą decyzją organu odwoławczego nakazującą wydać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy organ prowadzący może wyrazić zgodę na utworzenie trzyletniego liceum od 1 września 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy organ prowadzący wyraża zgodę na przekazanie majątku wygaszanego gimnazjum szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osoba zajmująca się sprawami kadrowymi może być inspektorem ochrony danych w jednostce publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek ewidencjonować sprzedaż wysyłkową na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z tytułu usług noclegów i udziału w seminarium, które zostały nabyte w Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownika budowlanego można zaliczyć do pracowników mobilnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku z wygaśnięciem umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracownik z którym jednostka samorządowa rozwiązała umowę w kwietniu 2018 roku nabywa prawo do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przedszkole może prowadzić listy obecności rodziców, którzy w danym dniu przyprowadzają dziecko do przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przyznanie dodatku do wynagrodzenia wymaga sporządzenia aneksu do umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy spółka może jednocześnie posiadać dwa systemy finansowo - księgowe od dwóch różnych dostawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa powoduje konieczność korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy świadczenia niepieniężne podlegają egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Hopcia Patryk | Aktualne

Czy świadczenie z FA za miesiąc wrzesień jest nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy tymczasowe zameldowanie w internacie jest jedną z przesłanek warunkujących uzyskanie prawa do dodatku do zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy uchylić decyzję odmawiającą prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne