Zlikwidowanie zaległości w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe wykonywane w okresie planu 6-letniego.

Monitor Polski

M.P.1957.9.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1957 r.

UCHWAŁA NR 35
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 stycznia 1957 r.
w sprawie zlikwidowania zaległości w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe wykonywane w okresie planu 6-letniego.

W celu zlikwidowania zaległości w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe wykonywane w okresie planu 6-letniego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Zezwala się na przeprowadzenie uproszczonych rozliczeń za roboty budowlano-montażowe pomiędzy przedsiębiorstwami wykonawstwa inwestycyjnego a zleceniodawcami państwowymi.
Uproszczonymi rozliczeniami mogą być objęte roboty budowlano-montażowe rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1955 r., a dotychczas nie rozliczone.
Uproszczone rozliczenia dzielą się na:
1)
uproszczone rozliczenia całkowite,
2)
uproszczone rozliczenia częściowe.
1.
Uproszczone rozliczenia całkowite dotyczą obiektów, których budowę rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 1955 r. i zakończono całkowicie do dnia 31 grudnia 1955 r.
2.
Uproszczone rozliczenia częściowe dotyczą elementów konstrukcyjnych lub robót budowlano-montażowych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1955 r. i zakończonych do dnia 31 grudnia 1955 r. w obiektach, których budowa jest kontynuowana po dniu 31 grudnia 1955 r.
Uproszczone rozliczenia całkowite przeprowadza się:
1)
uznając ostatnią fakturę przejściową zaakceptowaną przez zamawiającego przed dniem wejścia w życie uchwały, w granicach sumy objętej akceptem za uproszczoną fakturę ostateczną,
2)
do uproszczonej faktury całkowitej załącza się odpis protokołu odbioru robót.
Uproszczone rozliczenia częściowe przeprowadza się jak następuje:
1)
wartość elementów konstrukcyjnych i robót zakończonych do dnia 31 grudnia 1955 r. ustaloną w ostatniej fakturze przejściowej za ten okres uznaje się za ostateczną,
2)
elementy konstrukcyjne i roboty budowlano-montażowe kontynuowane po dniu 31 grudnia 1955 r. powinny być rozliczane według zasad fakturowania miesięcznego.
1.
Postanowienia uchwały nie stanowią przeszkody do rozliczenia robót fakturami ostatecznymi w przypadkach złożenia takich faktur przez wykonawców do banku finansującego w terminie do dnia 31 grudnia 1956 r., o ile należności objęte fakturami ostatecznymi nie uległy prekluzji.
2.
Generalni wykonawcy robót, którzy posiadają faktury ostateczne tylko od części podwykonawców, mogą rozliczać całość robót objętych generalnym wykonawstwem częściowo w oparciu o faktury ostateczne podwykonawców, a częściowo o faktury uproszczone.
Tryb i sposób przeprowadzenia rozliczeń ustali Minister Budownictwa w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.