Utrata mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów, Prezydium Rządu, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Komitetu Ministrów do Spraw Kultury, ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1972.58.311

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1972 r.

UCHWAŁA Nr 304
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 grudnia 1972 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów, Prezydium Rządu, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Komitetu Ministrów do Spraw Kultury, ogłoszonych w Monitorze Polskim.

W celu uporządkowania aktów prawnych Rady Ministrów i jej organów, wydanych w latach 1945-1971, zwłaszcza w celu zapewnienia niezbędnej jasności co do mocy obowiązującej tych aktów, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uznaje się, że utraciły moc obowiązującą uchwały Rady Ministrów, Prezydium Rządu, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów oraz Komitetu Ministrów do Spraw Kultury wydane w latach 1945-1971, a objęte załącznikiem do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

Wykaz uchwał Rady Ministrów, Prezydium Rządu, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów oraz Komitetu Ministrów do Spraw Kultury, które utraciły moc.

(Użyte w wykazie skróty oznaczają: KERM - Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, KMdSK - Komitet Ministrów do Spraw Kultury, PRz - Prezydium Rządu, RM - Rada Ministrów)
Lp.Nr uchwałyDataTytułOgłoszona (rok nr poz. Monitora Polskiego i późnniejsze zmiany)
12345
1-

RM

6.VI.1945 r.1945 r.

w sprawie utworzenie w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" Dyrekcji Odbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego

Nr 7, poz. 30
2-

RM

12.VI.1945 r.o zatwierdzeniu statutu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Opieki SpołecznejNr 37, poz. 88
3-

RM

12.VI.1945 r.w sprawie zatwierdzenia statutu Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn RolniczychNr 40, poz. 100
4-

RM

24.VIII.1945 r.o połączeniu spółdzielczych związków rewizyjnychNr 51, poz. 117
5-

RM

24.VIII.1945 r.o połączeniu spółdzielniNr 51, poz. 116
6-

RM

12.IX.1945 r.o powołaniu Delegata Rządu dla spraw wybrzeżaNr 35, poz. 84
7-

RM

5.X.1945 r.o zatwierdzeniu statutu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w PuławachNr 50, poz. 115
8-

RM

18.X.1945 r.o pozostawieniu Departamentu Dróg Wodnych Śródlądowych w Ministerstwie KomunikacjiNr 52, poz. 118
9-

RM

15.XI.1945 r.w sprawie utworzenia Nadzwyczajnej Komisji dla spraw kolejowychNr 52, poz. 119
10-

RM

6.XII.1945 r.o likwidacji przedsiębiorstwa "Śląskie Zakłady Kredytowe" SA w Bielskuz 1946 r. Nr 7, poz. 10
1946 r.
11-

RM

28.II.1946 r.o połączeniu spółdzielni kredytowej Bank Spółdzielczy "Społem" z Bankiem Gospodarstwa SpółdzielczegoNr 49, poz. 95
12-

RM

4.IV.1946 r.w sprawie likwidacji niektórych prywatnych przedsiębiorstw bankowychNr 52, poz.91
13-

RM

29.V.1946 r.o zatwierdzeniu zmian w statucie organizacyjnym Ministerstwa Skarbuz 1947 r. Nr 47, poz. 323
14-

RM

13.VI.1946 r.o utworzeniu w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" Centralnego Biura Węglowego KPK w KatowicachNr 59, poz. 109
15-

RM

27.VI.1946 r.w sprawie utworzenia Komisji Rewizyjnej Skarbu PaństwaNr 84, poz. 157
16-

RM

8.VIII.1946 r.o zatwierdzeniu statutu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT"Nr 92, poz. 173,

z 1948 r. Nr 50, poz. 285

17-

RM

8.VIII.1946 r.o zatwierdzeniu statutu organizacyjnego Polskiej Agencji Prasowej PAPNr 84, poz. 156
18-

RM

5.IX.1946 r.o nadaniu statutu organizacyjnego przedsiębiorstwu państwowemu Polskie Biuro Podróży "Orbis"Nr 133, poz. 246,

z 1948 r. Nr 66, poz. 486

19-

RM

26.IX.1946 r.w sprawie odebrania koncesji i likwidacji Warszawskiego Towarzystwa Pożyczkowego na Zastaw Ruchomości SANr 145, poz. 274
1947 r.
20-

RM

10.IV.1947 r.o przyjmowaniu przez państwową służbę archiwalną archiwów i akt poniemieckich na Ziemiach Odzyskanych i obszarze b. W. M. GdańskaNr 69, poz. 466
21-

RM

28.V.1947 r.w sprawie statutu Komitetu Hydrologiczno-MeterologicznegoNr 87, poz. 599
22-

RM

28.V.1947 r.w sprawie statutu organizacyjnego Państwowego Instytutu Hydrologicznego-MeterologicznegoNr 87, poz. 598, z 1950 r. Nr A-14, poz. 147
23-

RM

14.VII.1947 r.w sprawie pozbawienia koncesji i likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowychNr 109, poz. 714
24-

RM

21.VIII.1947 r.w sprawie zasad systemu finansowegoNr 120, poz. 762,

z 1950 r. Nr 55, poz. 630

25-

RM

20.XII.1947 r.w sprawie ogłaszania zarządzeń, obwieszczeń i ogłoszeń urzędowychz 1948 r. Nr 1, poz. 1
1948 r.
26-

RM

20.III.1948 r.w sprawie zasad i trybu wyłączania przedmiotów i innych praw majątkowych od zbycia i dzierżawy na podstawie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o zbywaniu i dzierżawie oraz o przekazywaniu na własność związków samorządu terytorialnego niektórych kategorii mienia państwowegoNr 33, poz. 141
27-

RM

6.IV.1948 r.o likwidacji towarzystw kredytowychNr A-66, poz. 483
28-

RM

26.IV.1948 r.w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych oraz o jej współpracy z kontrolą państwową i społecznąNr 51, poz. 292
29-

RM

26.IV.1948 r.o zmianie statutu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT"Nr 50, poz. 285
30-

RM

9.VI.1948 r.w sprawie powołania pierwszej Naczelnej Rady SpółdzielczejNr 57, poz. 340, Nr A-85, poz. 946,

z 1949 r. Nr A-49, poz. 683,

z 1950 r. Nr A-41, poz. 470, Nr A-118, poz. 1462

31-

RM

9.VI.1948 r.w sprawie nadania statutu Centralnemu Związkowi SpółdzielczemuNr 57, poz. 339
32-

RM

24.VII.1948 r.w sprawie odebrania koncesji i likwidacji przedsiębiorstwa "Bank Akceptacyjny Spółka Akcyjna w Warszawie"Nr A-66, poz. 485
33-

RM

24.VII.1948 r.w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa bankowego The British and Polish Trade Bank Ltd w GdańskuNr A-66, poz. 484
34-

RM

29.IX.1948 r.w sprawie zasad i wysokości zaopatrzenia i odszkodowania dla osób zatrudnionych stale przy zwalczaniu chorób zakaźnych lub powołanych do ich zwalczania oraz dla rodzin pozostałych po tych osobachNr A-73, poz. 635
35-

RM

29.IX.1948 r.w sprawie pomocy zimowej w 1948/49Nr A-73, poz. 633
36-

RM

29.IX.1948 r.w sprawie zorganizowania doraźnej pomocy leczniczej oraz akcji przetaczania i konserwacji krwiNr A-73, poz.637
37-

RM

29.IX.1948 r.w sprawie powołania Komisji Organizacji Administracji Publicznej przy Prezesie Rady MinistrówNr A-73, poz. 634
38-

RM

29.IX.1948 r.w sprawie zniesienia przydziałów chleba i mąki w zaopatrzeniu reglamentowanymNr A-73, poz. 636
39-

RM

11.XII.1948 r.w sprawie zmiany składu pierwszej Naczelnej Rady SpółdzielczejNr A-85, poz. 946
40-

RM

11.XII.1948 r.w sprawie powołania Komisji Farmakopei PolskiejNr A-85, poz. 947
41-

RM

11.XII.1948 r.w sprawie powołania Komitetu Ministrów do Spraw Społecznychz 1949 r. Nr A-26, poz. 410
1949 r.
42-

RM

28.I.1949 r.w sprawie podniesienia produkcji hodowlanejNr A-5, poz. 57
43-

KERM

12.II.1949 r.w sprawie remontów generalnych samochodów typowych i ich zespołówNr A-59, poz. 797, uchylona uchw. 462/59
44-

KERM

12.II.1949 r.w sprawie skupu i regeneracji zużytego ogumienia samochodowego oraz sprzedaży ogumienia naprawionegoNr A-59, poz. 796; uchylona w zakresie uregul. uchw. 775/51 (Nr A-97, poz. 1375)
45-

RM

19.II.1949 r.w sprawie zużytkowania istniejącej powierzchni mieszkalnejNr A-10, poz. 121
46-

RM

19.II.1949 r.o dodatku specjalnym dla pracowników administracyjnych w niektórych klinikach, zakładach i pracowniach przy wydziałach lekarskich uniwersytetów oraz akademiach lekarskichNr A-13, poz. 154
47-

RM

19.II.1949 r.w sprawie nagród pieniężnych za pracę w godzinach nadliczbowych dla niektórych pracowników samorządowychNr A-13, poz. 155
48-

RM

19.II.1949 r.w sprawie ustalania spisu uspołecznionych przedsiębiorstw działających w dziedzinie handlu wewnętrznegoNr A-14, poz. 161, Nr A-83, poz. 1017,

z 1950 r. Nr A-17, poz. 179, Nr A-42, poz. 482

49-

RM

19.II.1949 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Handlu WewnętrznegoNr A-12, poz. 132, Nr A-100, poz. 1173, uchylona uchw. 374/53
50-

RM

19.II.1949 r.w sprawie powołania młodzieży do wykonywania powszechnego obowiązku przysposobienia zawodowego w 1949 r.Nr A-11, poz. 126
51-

RM

19.II.1949 r.o wprowadzeniu planowanego systemu oszczędzania w gospodarce narodowej i zadaniach oszczędnościowych na 1949 r.Nr A-11, poz. 127
52-

RM

8.III.1949 r.w sprawie ustalania spisu przedsiębiorstw handlowych, podlegających Ministrowi Handlu ZagranicznegoNr A-19, poz. 280

z 1950 r. Nr A-17, poz. 179

53-

RM

8.III.1949 r.w sprawie zwiększenia połowów rybołówstwa morskiego i pomocy dla rybaków morskichNr A-18, poz. 230
54-

RM

18.III.1949 r.w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu "Polskie Koleje Państwowe"Nr A-19, poz. 282,

z 1950 r. Nr A-40, poz. 461, Nr A-81, poz. 966

55-

RM

4.IV.1949 r.w sprawie ustalania spisu przedsiębiorstw podlegających Ministrowi Przemysłu LekkiegoNr A-24, poz. 376,

z 1950 r. Nr A-102, poz. 1286

56-

KERM

12.IV.1949 r.o sposobie szkolenia kierowców samochodowych dla potrzeb PaństwaNr A-59, poz. 798
57-

RM

22.IV.1949 r.w sprawie ustalania spisu przedsiębiorstw podlegających Ministrowi Przemysłu CiężkiegoNr A-28, poz. 439,

z 1950 r. Nr A-42, poz. 483

58-

RM

22.IV.1949 r.w sprawie ustalania spisu przedsiębiorstw podlegających Ministrowi Górnictwa i EnergetykiNr A-28, poz. 437,

z 1950 r. Nr A-44, poz. 503

59-

RM

22.IV.1949 r.Regulamin Komitetu Ekonomicznego Rady MinistrówNr A-28, poz. 433
60-

RM

12.V.1949 r.w sprawie etatów osobowychNr A-32, poz. 460
61-

RM

12.V.1949 r.w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa BudownictwaNr A-32, poz. 457, z 1950 r. Nr A-1, poz. 1 Nr A-46, poz. 520
62-

RM

12.V.1949 r.w sprawie ustalenia spisu przedsiębiorstw państwowych, podlegających Ministrowi BudownictwaNr A-32, poz. 458, Nr A-54, poz. 73
63-

KERM

13.V.1949 r.w sprawie podkomitetów i komisji powołanych przez Komitet Ekonomiczny Rady MinistrówNr A-59, poz. 799
64-

RM

30.V.1949 r.w sprawie likwidacji Funduszu Kwaterunku Wojskowego jako osoby prawnejNr A-36, poz. 512
65-

RM

21.VI.1949 r.o dostarczaniu mieszkań zastępczych w przypadkach związanych z realizacją planu inwestycyjnegoNr A-43, poz. 585
66-

RM

21.VI.1949 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa SkarbuNr A-43, poz. 583
67-

RM

21.VI.1949 r.w sprawie zmian w organizacji Ministerstwa OświatyNr A-43, poz. 584
68-

KERM

21.VI.1949 r.w sprawie wypłat premii za usprawnienia techniczne i wynalazki pracownicze w przemyśle państwowymNr A-62, poz. 839
69-

KERM

21.VI.1949 r.w sprawie wysokości opłat za lokale mieszkalne i wysokości czynszów za lokale użytkowe w domach Zakładu Osiedli Robotniczychz 1950 r. Nr A-10, poz. 95
70-

KERM

12.VII.1949 r.w sprawie wykonania uchwał Komitetu Ekonomicznego Rady MinistrówNr A-48, poz. 651
71-

RM

20.VII.1949 r.w sprawie tymczasowej organizacji Centralnego Urzędu Szkolenia ZawodowegoNr A-49, poz. 682,

z 1951 r. Nr A-70, poz. 905; uchylona uchw. 608/55

72-

RM

20.VII.1949 r.w sprawie zmiany składu pierwszej Naczelnej Rady SpółdzielczejNr A-49, poz. 683
73-

RM

20.VII.1949 r.w sprawie powołania Komisji Głównej dla spraw dzieckaNr A-49, poz. 681, Komisja zniesiona stosownie do uchw. 307/51 (Nr A-39, poz. 468)
74-

RM

20.VII.1949 r.w sprawie norm zatrudnienia w samorządzie terytorialnym na rok 1950Nr A-50, poz. 699
75-

RM

20.VII.1949 r.w sprawie planowania kasowegoNr A-51, poz. 710
76-

KMdSK

29.VII.1949 r.w sprawie koordynacji prac nad planem wydawniczymNr A-54, poz. 729
77-

KERM

9.VIII.1949 r.w sprawie sposobu ogłaszania i rozpowszechniania uprawnień pracowniczychNr A-62, poz. 838
78-

RM

10.VIII.1949 r.w sprawie prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r.Nr A-55, poz. 745,

z 1950 r. Nr A-86, poz.1062

79-

KERM

8.IX.1949 r.w sprawie gospodarki łożyskami tocznymiz 1950 r. Nr A-2, poz. 19
80-

RM

9.IX.1949 r.w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w Centralnym Urzędzie Szkolenia Zawodowego i niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w WarszawieNr A-66, poz. 863,

z 1950 r. Nr A-43, poz. 496, Nr A-67, poz. 790, Nr A-91, poz. 1129, Nr A-98, poz. 1228, Nr A-113, poz. 1418, Nr A-135, poz. 1752,

z 1951 r. Nr A-1, poz. 4, Nr A-33, poz. 441, Nr A-39, poz. 467, Nr A-79, poz. 1095, Nr A-85, poz. 1167, Nr A-91, poz. 1253,

z 1952 r. Nr A-63, poz. 954, Nr A-68, poz. 1027, Nr A-85, poz. 1335, Nr A-99, poz. 1514, 270/53; uchylona w zakresie uregul. uchw. 925/52 (Nr A-97, poz. 1486)

81-

RM

9.IX.1949 r.w sprawie stałego dodatku do uposażeń dla pracowników Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wyższego Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i okręgowych urzędów górniczych, uzasadnionego szczególnymi warunkami pracyNr A-66, poz. 862,

z 1953 r. Nr A-4, poz. 38; uchylona w zakresie uregul. uchw. 614/54

82-

RM

24.X.1949 r.w sprawie odciążenia gminNr A-83, poz. 1015
83-

RM

24.X.1949 r.w sprawie powiększenia etatów pojazdów mechanicznych w Ministerstwie Kultury i Sztuki na 1949 r.Nr A-83, poz. 1018
84-

RM

24.X.1949 r.w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy zostali odwołani z placówek za granicą do Centrali nie otrzymawszy mieszkań w WarszawieNr A-83, poz. 1016
85-

RM

30.XI.1949 r.w sprawie nadania statutu Bankowi KomunalnemuNr A-100, poz. 1178
86-

RM

22.XII.1949 r.w sprawie włączenia do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych Biura Budownictwa Wiejskiego, podległego Ministrowi Budownictwaz 1950 r. Nr A-1, poz. 1
87-

RM

22.XII.1949 r.w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom Ministerstwa Handlu Zagranicznego, którzy zostali odwołani z placówek za granicą do Centrali, nie otrzymawszy mieszkań w Warszawiez 1950 r. Nr 2, poz. 11
88-

RM

22.XII.1949 r.w sprawie wyników wykonania uchwały Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. o wprowadzeniu planowego systemu oszczędzania w gospodarce narodowej i zadaniach oszczędnościowych na 1949 r.z 1950 r. Nr A-15, poz. 158
89-

RM

31.XII.1949 r.w sprawie państwowego planu stypendialnego na okres od 1.I.1950 r. do 31.VII.1950 r.z 1950 r. Nr A-4, poz. 37
90-

RM

31.XII.1949 r.w sprawie specjalnych stypendiów naukowych dla studentówz 1950 r. Nr A-4, poz. 39
91-

RM

31.XII.1949 r.w sprawie państwowych stypendiów dla młodzieży szkół wyższychz 1950 r. Nr A-4, poz. 38, Nr A-109 poz. 1367
1950 r.
92-

RM

20.I.1950 r.w sprawie przejściowego dodatku do uposażenia dla pracowników Głównego Urzędu Statystycznego, zatrudnionych przy Narodowym Spisie Powszechnym 1950 r.Nr A-14, poz. 148,

z 1951 r. Nr A-20, poz. 250

93-

RM

20.I.1950 r.w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na Fundusz SocjalnyNr A-17, poz. 178
94-

RM

20.I.1950 r.w sprawie utworzenia Państwowej Komisji Etatów Gospodarki UspołecznionejNr A-14, poz. 150
95-

RM

3.II.1950 r.w sprawie skreślenia przedsiębiorstwa "C.Hartwig-Spedytorzy" Spółka Akcyjna w Warszawie ze spisu uspołecznionych przedsiębiorstw działających w dziedzinie handlu wewnętrznego i umieszczenia go w spisie przedsiębiorstw działających w dziedzinie handlu zagranicznegoNr A-17, poz. 179
96-

RM

3.III.1950 r.w sprawie Narodowego Planu Gospodarczego na rok 1950Nr A-28, poz. 334
97-

KERM

10.II.1950 r.o programie prac statystycznych na r.1950Nr A-34, poz. 397
98-

KERM

17.II.1950 r.w sprawie tymczasowego ustalenia i podziału funduszu współzawodnictwa pracy na rok 1950Nr A-42, poz. 484
99-

RM

1.IV.1950 r.w sprawie państwowego planu stypendialnego dla młodzieży wyższych szkół artystycznych na okres od 1 stycznia 1950 r. do 31 lipca 1950 r.Nr A-41, poz. 472
100-

RM

1.IV.1950 r.w sprawie specjalnych stypendiów artystycznych dla studentówNr A-43, poz. 495
101-

RM

1.IV.1950 r.w sprawie przyznawania nagród pieniężnych pracownikom związków samorządu terytorialnego zatrudnionym przy wymiarzem, poborze i egzekucji niektórych danin komunalnychNr A-56, poz. 644
102-

RM

1.IV.1950 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Centralnego Urzędu Drobnej WytwórczościNr A-42, poz. 479, Nr A-121, poz. 1478
103-

RM

1.IV.1950 r.w sprawie rozciągnięcia na pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w WarszawieNr A-43, poz. 496
104-

RM

1.IV.1950 r.w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu postępowania Naczelnej Rady Odbudowy m.st. WarszawyNr A-41, poz. 468

z 1951 r. Nr A-73, poz. 960

105-

RM

1.IV.1950 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa GórnictwaNr A-42, poz. 478,

z 1951 r. Nr A-9, poz. 138, Nr A-70, poz. 904

106-

KERM

7.IV.1950 r.w sprawie wykonania niektórych postanowień uchwał Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. oraz z dnia 22 grudnia 1949 r. o wprowadzeniu planowanego systemu oszczędzania w gospodarce narodowej i zadaniach oszczędnościowych na 1949 r.Nr A-55, poz. 632
107-

RM

17.IV.1950 r.Instrukcja nr 1 w sprawie pierwszej sesji rad narodowychNr A-57, poz. 653
108-

RM

17.IV.1950 r.Instrukcja nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowychNr A-57, poz. 654, Nr A-121, poz. 1479,

z 1951 r. Nr A-5, poz. 61, Nr A-9, poz. 135, Nr A-17, poz. 231, Nr A-28, poz. 356, Nr A-28, poz. 359, Nr A-43, poz. 545, Nr A-56, poz. 738, Nr A-72, poz. 930, Nr A-79, poz. 1094 Nr A-79, poz. 1096, Nr A-93, poz. 1282, Nr A-93, poz. 1284, Nr A-94, poz. 1302,

z 1952 r. Nr A-20, poz. 243, Nr A-26, poz. 340, Nr A-26, poz. 345, Nr A-63, poz. 950,

z 1953 r. Nr A-11, poz. 151, Nr A-11, poz. 157, Nr A-66, poz. 790, Nr A-115, poz. 1496,

z 1954 r. Nr A-55, poz. 752, Nr A-78, poz. 918, Nr A-88, poz. 984, Nr A-128 poz. 1665, Nr A-123, poz. 1776,

z 1955 r. Nr 16, poz. 164

z 1956 r. Nr 25, poz. 357, Nr 29 poz. 956; uchylona w zakresie uregul. uchw. 101/54 (Nr A-48, poz. 661) 4/55 (Nr 5, poz. 63), 92/55 (Nr 16 , poz. 163), 147/55 (Nr 19, poz. 192), 187/55 (Nr 25, poz. 252), 271/55 (Nr 33,poz. 311), 463/55 (Nr 69, poz. 873),539/55 (Nr 73, poz. 904), 695/55, 696/55

109-

RM

17.IV.1950 r.w sprawie stałego dodatku dla niektórych pracowników Ministerstwa Spraw ZagranicznychNr A-45, poz. 513,

z 1953 r. Nr A-4, poz. 38

110-

RM

17.IV.1950 r.w sprawie zasad organizacji finansowej i systemu finansowego przedsiębiorstw państwowych objętych budżetem centralnymNr A-55, poz. 630; uchylona w zakresie uregul. uchw. 98/51 (Nr A-17, poz. 225), 99/51, (Nr A-17, poz. 226), 205/52 (Nr A-29, poz. 422), 387/52 (Nr A-43, poz. 613), 244/53 (Nr A-36, poz. 451), 460/57 (Nr 94, poz. 550), 28/58 (Nr 36, poz. 199)
111-

RM

17.IV.1950 r.Instrukcja nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowychNr A-57, poz. 655, Nr A-93, poz. 1161, Nr A-106, poz. 1334, Nr A-121, poz. 1480,

z 1951 r. Nr A-5, poz. 62, Nr A-9, poz. 136, Nr A-28, poz. 355, Nr A-43 poz. 546, Nr A-77, poz. 1064, Nr A-90, poz. 1283, Nr A-94, poz. 1302,

z 1952 r. Nr A-2, poz. 35, Nr A-20, poz. 242, Nr A-22, poz. 279, Nr A-26, poz. 343, Nr A-26, poz. 344, Nr A-63, poz. 951, Nr A-92, poz. 1421,

z 1953 r. Nr A-11, poz. 152, Nr A-11, poz. 157, Nr A-75, poz. 896,

z 1954 r. Nr A-49, poz. 671, Nr A-55, poz. 752,

z 1955 r. Nr 16, poz. 164; uchylona w zakresie uregul. uchw. 101/54 (Nr A-48, poz. 661), 523/54 (Nr A-78, poz. 918), 681/54 (Nr A-123, poz. 1776), 4/55 (Nr 5, poz. 63), 92/55 (Nr 16, poz. 163), 147/55 (Nr 19, poz. 192) 187/55 (Nr 25, poz. 252), 271/55 (Nr 33, poz. 311), 463/55 (Nr 69, poz. 873), 695/55, 696/55 243/56 (Nr 50, poz. 567), 73/57 (Nr 18, poz. 134)

112-

RM

17.IV.1950 r.Instrukcja nr 4 w sprawie uposażenia przewodniczących, zastępców przewodniczących i sekretarzy prezydiów rad narodowychNr A-57, poz. 656, Nr A-80, poz. 941,

z 1952 r. Nr A-61, poz. 924

z 1953 r. Nr A-4, poz. 38; uchylona w zakresie uregul. uchw. 133/55

113-

RM

17.IV.1950 r.Instrukcja nr 5 w sprawie finansów i budżetów terenowychNr A-57, poz. 657
114-

RM

17.IV.1950 r.w sprawie wstępnych wytycznych do zasad Budżetu Państwa na rok 1951Nr A-55, poz. 631
115-

RM

17.IV.1950 r.w sprawie rozwiązania Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego (TURiL)Nr A-46, poz. 522
116-

RM

5.V.1950 r.w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa KomunikacjiNr A-67, poz. 786, Nr A-109, poz. 1369
117-

RM

5.V.1950 r.w przedmiocie określenia przypadków usprawiedliwiających nieobecność w pracy oraz warunków i trybu usprawiedliwienia nieobecnościNr A-51, poz. 584, Nr A-62, poz. 719, Nr A-86, poz. 1060,

z 1951 r. Nr A-27, poz. 334,

z 1955 r. Nr 20, poz. 198

118-

PRz

19.V.1950 r.W przedmiocie ilości członków wojewódzkich rad narodowych oraz rad narodowych m.st. Warszawy i m. ŁodziNr A-58, poz. 674
119-

RM

31.V.1950 r.Instrukcja nr 7 w sprawie zakresu spraw objętych terenowymi planami gospodarczymi oraz trybu składania projektów tych planówNr A-70, poz. 813,

z 1951 r. Nr A-66, poz. 864,

z 1952 r. Nr A-20, poz. 244, Nr A-51, poz. 686, Nr A-97, poz. 1485

120-

RM

31.V.1950 r.w sprawie przejęcia Wzorcowni Urządzeń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przez Centralny Instytut Ochrony PracyNr A-67, poz. 795
121-

RM

31.V.1950 r.w sprawie rozciągnięcia na pracowników Urzędu Drobnej Wytwórczości oraz Państwowej Komisji Etatów Gospodarki Uspołecznionej uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w WarszawieNr A-67, poz. 790
122-

RM

31.V.1950 r.w sprawie nadania statutu Państwowej Radzie TelekomunikacyjnejNr A-67, poz. 788,

z 1951 r. Nr A-85, poz. 1166

123-

RM

3.VI.1950 r.w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa Gospodarki KomunalnejNr A-68, poz. 803
124-

RM

3.VI.1950 r.w sprawie akcji żniwnej i omłotowejNr A-68, poz. 805
125-

PRz

3.VI.1950 r.w sprawie wykonania postanowień o 12-dniowych urlopach wypoczynkowych dla pracowników fizycznychNr A-66, poz. 773
126-

RM

10.VI.1950 r.Instrukcja nr 4 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowychz 1952 r. Nr A-8, poz. 76, Nr A-11, poz. 106, Nr A-21, poz. 252, Nr A-22, poz. 280, Nr A-26, poz. 342, Nr A-26, poz. 346, Nr A-35, poz. 510, Nr A-63, poz. 952, Nr A-63, poz. 956, Nr A-65, poz. 997, Nr A-68, poz. 1029, Nr A-92, poz. 1422,

z 1953 r. Nr A-11, poz. 153, Nr A-11, poz. 157, Nr A-11, poz. 158, Nr A-75, poz. 897, Nr A-115, poz. 1496,

z 1954 r. Nr A-24, poz. 391, Nr A-43, poz. 627, Nr A-49, poz. 671, Nr A-78, poz. 918, Nr A-123, poz. 1776,

z 1955 r. Nr 1, poz. 2, Nr 17, poz. 174, Nr 16, poz. 164; uchylona w zakresie uregul. uchw. 101/54 (Nr A-48, poz. 661), 4/55 (Nr 5, poz. 63), 187/55 (Nr 25, poz. 252), 92/55 (Nr 16, poz. 163), 147/55 (Nr 19, poz. 192), 271/55 (Nr 33, poz. 311), 463/55 (Nr 69, poz. 873), 695/55, 696/55, 243/56 (Nr 50, poz. 567)

127-

PRz

10.VI.1950 r.w sprawie podziału jednostek i zadań finansowych z budżetu państwowego między budżet centralny i budżety terenoweNr A-68, poz. 804
128-

RM

21.VI.1950 r.Instrukcja nr 9 w sprawie trybu układania projektów budżetów rad narodowychNr A-77, poz. 890
129-

RM

21.VI.1950 r.w sprawie czynszów za lokale użytkowe, wynajmowane przez jednostki administracji państwowej oraz instytucje i przedsiębiorstwa uspołecznioneNr A-77, poz. 889,

z 1952 r. Nr A-61, poz. 930

130-

RM

21.VI.1950 r.w sprawie objęcia Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza w Warszawie ustawą z dnia 7 marca 1950 r. o planowanym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższychNr A-77, poz. 887
131-

RM

21.VI.1950 r.w sprawie określenia przerw w zatrudnieniu oraz zmian zakładu pracy, które nie mają skutków, pozbawiających lub ograniczających prawa pracownika do korzystania z urlopuNr A-77, poz. 888
132-

PRz

24.VI.1950 r.w sprawie przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r.Nr A-78, poz. 908
133-

RM

24.VI.1950 r.w sprawie poddania absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższychNr A-77, poz. 892
134-

RM

28.VI.1950 r.w sprawie dodatków do uposażenia dla pracowników zatrudnionych w dziale administracji Państwowego Funduszu ZiemiNr A-78, poz. 907
135-

PRz

28.VI.1950 r.o utworzeniu Biura do Spraw PapieruNr A-78, poz. 912
136-

PRz

28.VI.1950 r.w sprawie zniesienia 2% Funduszu Nagród i Płac Zleconych w państwowych przedsiębiorstwacvh przemysłowychNr A-83, poz. 988
137-

RM

3.VII.1950 r.w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedliNr A-80, poz. 942
138-

RM

5.VII.1950 r.Instrukcja nr 10 w sprawie zaszeregowania kierowników wydziałów (oddziałów, referatów) w prezydiach rad narodowychNr A-81, poz. 949, Nr A-97, poz. 1219, Nr A-121, poz. 1482,

z 1951 r. Nr A-97, poz. 1370,

z 1955 r. Nr 16, poz. 164; uchylona w zakresie uregul. uchw. 73/57 Nr 18, poz. 164)

139-

PRz

18.VII.1950 r.w sprawie przesuwania inżynierów i techników do produkcjiNr A-82, poz. 969
140-

KERM

21.VII.1950 r.w sprawie ustalania części zysków przeznaczonych na utworzenie Funduszu Zakładowego w r. 1950Nr A-88, poz. 1104
141-

PRz

26.VII.1950 r.w sprawie organizacji skupu ziemiopłodów ze zbiorów w roku 1950Nr A-89, poz. 1115
142-

PRz

26.VII.1950 r.w sprawie ograniczenia działalności Państwowego Urzędu RepatriacyjnegoNr A-86, poz. 1063
143-

RM

26.VII.1950 r.w sprawie stałego dodatku do uposażeń dla pracowników Kolegium Rzeczników Patentowych, uzasadnionego szczególnymi warunkami pracyNr A-86, poz. 1061

z 1953 r. Nr A-4, poz. 38

144-

PRz

26.VII.1950 r.o akcji siewnej jesień 1950 r. i wiosna 1951 r.Nr A-91, poz. 1132, Nr A-102, poz. 1237
145-

RM

29.VII.1950 r.w sprawie rozciągnięcia na pracowników Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w Centralnym Urzędzie Szkolenia Zawodowego i niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w WarszawieNr A-91, poz. 1129
146-

PRz

29.VII.1950 r.w sprawie oszczędności w zużywaniu papieruNr A-89, poz. 1116, Nr A-115, 1437
147-

RM

29.VII.1950 r.w sprawie zatwierdzenia szczegółowego 6-letniego planu rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955Nr A-94, poz. 1187
148-

RM

5.VIII.1950 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Szkół Wyższych i NaukiNr A-92, poz. 1138,

z 1951 r. Nr A-39, poz. 466; uchylona uchw. 487/55

149-

RM

11.VIII.1950 r.w sprawie etatów osobowych administracji państwowej w budżecie na rok 1950Nr A-93, poz. 1162
150-

RM

11.VIII.1950 r.w sprawie etatów osobowych administracji państwowej w budżecie na rok 1950Nr A-93, poz. 1163
151-

RM

11.VIII.1950 r.w sprawie etatów osobowych administracji państwowej w budżecie na rok 1950Nr A-93, poz. 1164
152-

RM

11.VIII.1950 r.w sprawie powiększenia etatów osobowych administracji państwowej w budżecie na rok 1950Nr A-93, poz. 1165
153-

RM

11.VIII.1950 r.Instrukcja nr 12 w sprawie unormowania stosunku służbowego pracowników samorządowych, którzy przeszli do służby w wydziałach prezydiów rad narodowychNr A-97, poz. 1221

z 1951 r. Nr A-60, poz. 806

154-

RM

6.IX.1950 r.w sprawie dopuszczalności przedłużenia terminu pobierania dodatku przejściowego, przewidzianego uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r.Nr A-98, poz. 1228
155-

RM

6.IX.1950 r.w sprawie zasad organizacji finansowej i systemu finansowego państwowych przedsiębiorstw podlegających władzom terenowymNr A-102, poz. 1284

z 1954 r. Nr A-45, poz. 637; uchylona w zakresie uregul. uchw. 246/51 (Nr A-31, poz. 388), 308/51 (Nr A-39, poz. 469), Nr A-71, poz. 921, 206/52 (Nr A-29, poz. 423), 244/53 (Nr A-36, poz. 451), 28/58 (Nr 36, poz. 199), 150/59 (Nr 42, poz. 192) 232/60 (Nr 65, poz. 307), 281/60 (z 1964 r. Nr 46, poz. 224)

156-

RM

13.IX.1950 r.w sprawie ustalenia spisu przedsiębiorstw podległych Centralnemu Urzędowi Drobnej WytwórczościNr A-102, poz. 1286, Nr A-129, poz. 1609
157-

RM

13.IX.1950 r.w sprawie ustalenia spisu przedsiębiorstw podległych Państwowej Komisji Planowania GospodarczegoNr A-102, poz. 1285
158-

PRz

27.IX.1950 r.w sprawie opracowania nowych kodeksów Polski Ludowej - karnego i cywilnegoNr A-106, poz. 1339
159-

PRz

27.IX.1950 r.w sprawie rejestru nieruchomości państwowychNr A-106, poz. 1338
160-

PRz

27.IX.1950 r.w sprawie likwidacji jednostek organizacyjnych ogólnego zarządu nieruchomości państwowychNr A-106, poz. 1336
161-

PRz

27.IX.1950 r.w sprawie rozdysponowania mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. W.M. Gdańska na cele publiczneNr A-106, poz. 1337,

z 1951 r. Nr A-91, poz. 1253

162-

PRz

27.IX.1950 r.w sprawie zasad obowiązujących przy przekazywaniu domków jedno- i dwurodzinnych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. W.M. GdańskaNr A-110, poz. 1379
163-

RM

27.IX.1950 r.w sprawie przyznania pracownikom Biura Komitetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą dodatków do uposażeń za znajomość języków obcychNr A-109, poz. 1368

z 1956 r. Nr A-33, poz. 410

164-

PRz

27.IX.1950 r.w sprawie usprawnienia zaopatrzenia ludności w opał oraz dodatkowego pozyskania w 1950 roku w lasach państwowych 600.000 m2 drewna opałowegoNr A-103, poz. 1291
165-

PRz

4.X.1950 r.w sprawie rozbudowy m. TychyNr A-109, poz. 1372,

z 1952 r. Nr A-28, poz. 409

166-

RM

14.X.1950 r.w sprawie zwolnienia od handlowego podatku obrotowego niektórych obrotów rolniczych spółdzielni "Samopomoc Chłopska"Nr A-112, poz. 1407
167-

PRz

14.X.1950 r.o przekazaniu zarządu społecznych osiedli i domów pracowniczych właściwym radom narodowymNr A-112, poz. 1405
168-

RM

14.X.1950 r.w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1950 r. w brzmieniu ustalonym zarządzeniami Ministra Finansów z dnia 5 lipca oraz 22 września 1950 r. w sprawie poboru w r. 1950 podatku obrotowego od przedsiębiorstw państwowych i państwowo-spółdzielczych, objętych zasadami systemu finansowegoNr A-113, poz. 1417

z 1951 r. Nr A-4, poz. 46

169-

RM

21.X.1950 r.w sprawie dziennika urzędowego wojewódzkich rad narodowychNr A-124, poz. 1535
170-

PRz

21.X.1950 r.w sprawie trybu zaopatrzenia i rozdzielnictwa wytworów hutniczych na rok 1951Nr A-119, poz. 1471
171-

PRz

21.X.1950 r.w sprawie likwidacji Komisji do spraw papieru drukowanego oraz importu książek i czasopism przy Prezydium Rady MinistrówNr A-115, poz. 1436
172-

PRz

21.X.1950 r.w sprawie zasad organizacji terenowego przemysłu materiałów budowlanychNr A-121, poz. 1488,

z 1951 r. Nr A-9, poz. 141

173-

RM

28.X.1950 r.Instrukcja Rady Ministrów w sprawie wypłat rent, emerytur, zaopatrzeń i stypendiów w związku ze zmianą systemu pieniężnegoNr A-116, poz. 1447, Nr A-117, poz. 1454
174-

RM

28.X.1950 r.Instrukcja Rady Ministrów o przeliczaniu cen, taryf i opłat w związku ze zmianą systemu pieniężnegoNr A-117, poz. 1452
175-

RM

28.X.1950 r.Instrukcja Ministrów w sprawie wypłat w nowym pieniądzu wynagrodzeń za pracęNr A-117, poz. 1451
176-

RM

28.X.1950 r.Instrukcja Rady Ministrów w sprawie trybu sprzedaży towarów i świadczenia usług w związku ze zmianą systemu pieniężnegoNr A-117, poz. 1453
177-

RM

28.X.1950 r.w sprawie cen spirytusu konsumpcyjnego, wódek, likierów i innych wyrobów wódczanychNr A-117, poz. 1457
178-

RM

30.X.1950 r.w sprawie państwowego planu stypendialnego dla młodzieży szkół wyższych podległych Ministrom: Szkół Wyższych i Nauki, Oświaty oraz Zdrowia na okres od dnia 1.X.1950 r. do dnia 31 grudnia 1950 r.Nr A-124, poz. 1536
179-

PRz

2.XI.1950 r.w sprawie wypuszczenia w obieg monet (bilonu) wartości 5 grNr A-117, poz. 1455
180-

PRz

3.XI.1950 r.w sprawie przerachowania na nowy pieniądz wkładów S.F.O. niektórych kategorii rzemieślnikówNr A-119, poz. 1467
181-

PRz

8.XI.1950 r.w sprawie zadań prezydiów rad narodowych, dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r., oraz w sprawie udziału w akcji spisowej innych urzędów, przedsiębiorstw uspołecznionych, instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz osób i przedsiębiorstw prywatnychNr A-122, poz. 1508
183-

PRz

8.XI.1950 r.w sprawie zlecenia Państwowym Gospodarstwom Rolnym zagospodarowania gruntów prywatnych pozostających bez uprawyNr A-123, poz. 1525
184-

PRz

8.XI.1950 r.w sprawie oszczędności węgla w gospodarce narodowejNr A-123, poz. 1526
185-

PRz

8.XI.1950 r.w sprawie usprawnienia gospodarki uspołecznionej w dziedzinie żywienia zbiorowegoNr A-123, poz. 1527
186-

RM

8.XI.1950 r.w sprawie etatów osobowych administracji państwowej w budżecie na r. 1950Nr A-123, poz. 1516
187-

RM

15.XI.1950 r.w sprawie stałego dodatku do uposażeń dla pracowników Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie i podległych mu okręgowych urzędów górniczych uzasadnionego szczególnymi warunkami pracyNr A-125, poz. 1542,

z 1953 r. Nr A-4, poz. 38

188-

RM

15.XI.1950 r.w sprawie państwowego planu stypendialnego dla młodzieży Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza na okres od 1 października 1950 r. do 31 grudnia 1950 r.Nr A-125, poz. 1544
189-

RM

15.XI.1950 r.w sprawie państwowych stypendiów dla młodzieży Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora DuraczaNr A-125, poz. 1543
190-

RM

29.XI.1950 r.w sprawie zmiany podporządkowania Centrali Produktów Naftowych oraz zmiany spisu przedsiębiorstw podległych Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrowi Handlu WewnętrznegoNr A-129, poz. 1609
191-

RM

29.XI.1950 r.w sprawie rejestracji i statystyki szkół i instytucji oświatowychNr A-129, poz. 1607
192-

RM

29.XI.1950 r.w sprawie dodatków przejściowych za rozłąkę i brak mieszkania dla członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych i pracowników na stanowiskach kierowniczych Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych w Koszalinie, Opolu i Zielonej GórzeNr A-129, poz. 1604,

z 1951 r. Nr A-67, poz. 879

193-

RM

29.XI.1950 r.w sprawie zlecenia Państwowej Komisji Etatów prowadzenia spraw etatów osobowych uspołecznionych jednostek gospodarczychNr A-129, poz. 1608
194-

PRz

29.XI.1950 r.w sprawie przejęcia przez Zakład Lecznictwa Pracowniczego zakładów leczniczych, prowadzonych dla swoich pracowników przez urzędy oraz instytucje i zakłady państwoweNr A-129, poz. 1611
195-

RM

29.XI.1950 r.w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom, którzy przeszli do pracy w Urzędzie Rezerw Państwowych nie otrzymawszy mieszkań w WarszawieNr A-129, poz. 1605
196-

PRz

6.XII.1950 r.w sprawie ustalenia przynależności oraz uporządkowania gospodarki finansowej gospodarstw rolnych władania publicznego nie należących do przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwa RolneNr A-130, poz. 1627
197-

RM

6.XII.1950 r.w sprawie dodatków dla pracowników Prokuratorii Generalnej Rz.P. za udział w rozprawach sądowychNr A-130, poz. 1622,

z 1953 r. Nr A-4, poz. 38

198-

RM

6.XII.1950 r.Instrukcja nr 13 w sprawie zasad i trybu przekazywania radom narodowym niektórych przedsiębiorstw, zakładów i instytucji spośród podległych dotąd ministrom i innym urzędom centralnymNr A-130, poz. 1623
199-

RM

14.XII.1950 r.w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkolnictwem Gospodarczym, którzy nie otrzymali mieszkań po przeniesieniu do pracy w innej miejscowościNr A-133, poz. 1697
200-

RP i RM

14.XII.1950 r.w sprawie rozpatrywania i załatwiania odwołań, listów i zażaleń ludności oraz krytyki prasowejz 1951 r. Nr A-1, poz. 1
201-

PRz

14.XII.1950 r.w sprawie sfinansowania inwestycji w roku 1951Nr A-133, poz. 1701
202-

PRz

23.XII.1950 r.w sprawie budownictwa zimowegoz 1951 r. Nr A-1, poz. 9
203-

RM

23.XII.1950 r.o rozciągnięciu na pracowników Ministerstwa Komunikacji uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w Warszawiez 1951 r. Nr A-1, poz. 4
204-

PRz

23.XII.1950 r.w sprawie włączenia w skład ministerstw centralnych zarządówz 1951 r. Nr A-5, poz. 63
205-

RM

23.XII.1950 r.w sprawie dodatku do uposażeń pracowników placówek dyplomatycznych, konsularnych i handlowych za granicąz 1951 r. Nr A-1, poz. 3,

z 1953 r. Nr A-28, poz. 328; uchylona uchw. 12/69

206-

RM

30.XII.1950 r.w sprawie obniżki cen niektórych artykułów powszechnego użytkuz 1951 r. Nr A-1, poz. 5
207-

RM

30.XII.1950 r.w sprawie obniżki cen artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnychz 1951 r. Nr A-1, poz. 6
208-

RM

30.XII.1950 r.o rozciągnięciu przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach, nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie - na pracowników Ministerstwa Przemysłu ChemicznegoNr A-135, poz. 1752
1951 r.
2092

PRz

3.I.1951 r.w sprawie kontynuowania akcji robót rozbiórkowych w 1951 r.Nr A-4, poz. 48
2103

RM

3.I.1951 r.o Planie Inwestycyjnym na 1951 r.Nr A-4, poz. 42
2114

PRz

3.I.1951 r.w sprawie planowanego i sprawnego przygotowania realizacji inwestycji w 1951 r.Nr A-4, poz. 49, Nr A-15, poz. 210, Nr A-17, poz. 230
2125

RM

3.I.1951 r.w sprawie określenia rozdziału właściwości i zasad współdziałania Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości i Centralnego Związku SpółdzielniczegoNr A-4, poz. 43
2137

RM

3.I.1951 r.w sprawie zasad systemu finansowego banków państwowychNr A-4, poz. 44,

z 1953 r. Nr A-1, poz. 14,

z 1961 r. Nr 9, poz. 48, Nr 9, poz. 50, Nr 9, poz. 52, uchylona w zakresie uregul. uchw. 442/59

2148

RM

3.I.1951 r.zatwierdzająca zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie opodatkowania w r. 1950 dochodów (zysków bilansowych) przedsiębiorstw państwowych i państwowo-spółdzielczych, objętych zasadami systemu finansowegoNr A-4, poz. 45
2159

RM

3.I.1951 r.w sprawie zmiany zarządzania Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1950 r. w sprawie poboru w roku 1950 podatku obrotowego od przedsiębiorstw państwowych i państwowo-spółdzielczych, objętych zasadami systemu finansowegoNr A-4, poz. 46
21615

PRz

10.I.1951 r.w sprawie wysokości świadczeń emerytalnych dla górników, zatrudnionych pod ziemiąNr A-5, poz. 64, Nr A-69, poz. 895, Nr A-102, poz. 1484,

z 1952 r. Nr A-73, poz. 1164,

z 1954 r. Nr 102, poz. 1278, uchylona w zakresie uregul. uchw. 75/53 (Nr A-10, poz. 142)

21730

PRz

24.I.1951 r.w sprawie przekazania radom narodowym Budowlanych Przedsiębiorstw PowiatowychNr A-8, poz. 126
21850

RM

26.II.1951 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa KoleiNr A-22, poz. 267,

z 1952 r. Nr A-9, poz. 79, Nr A-16, poz. 186, Nr A-44, poz. 620, Nr A-80, poz. 1290, Nr A-92, poz. 1420, 529/53, 687/53, uchylona uchw. 351/55

21951

PRz

24.I.1951 r.w sprawie udziału przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych na niektórych sesjach wojewódzkich rad narodowych oraz posiedzeniach prezydiów wojewódzkich rad narodowychNr A-9, poz. 142
22060

PRz

30.I.1951 r.w sprawie zmian uchwały Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 2.I.1950 r. w sprawie systemu sfinansowania inwestycji w r. 1950Nr A-8, poz. 127
22161

PRz

31.I.1951 r.w sprawie ulg podatkowych dla duchownych pełniących funkcje duszpasterskie na obszarze Ziem OdzyskanychNr A-10, poz. 152
22278

RM

22.III.1951 r.w sprawie wykonywania ustawy o zniesieniu Państwowego Urzędu RepatriacyjnegoNr A-27, poz. 335,

z 1953 r. Nr A-117, poz. 1519

22381

RM

3.II.1951 r.w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu Państwa na rok 1951Nr A-21, poz. 261, Nr A-58, poz. 759
22482

PRz

3.II.1951 r.w sprawie przejścia niektórych czynności lekarzy powiatowych na zakłady społeczne służby zdrowiaNr A-17, poz. 228
225-

RP i RM

22.II.1951 r.o trybie uchwalania i rozpatrywania budżetów terenowych na rok 1951Nr A-21, poz. 260
22687

PRz

3.II.1951 r.w sprawie tabeli stanowisk we władzach administracji szkolnej, na które mogą być powoływani nauczycieleNr A-30, poz. 380
22792

PRz

10.II.1951 r.zawieszająca pkt 16 uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1948 r. w sprawie finansowania inwestycji i rozliczeń z tytułu dostaw i robót inwestycyjnych przedsiębiorstw objętych systemem finansowym oraz zniesienia zaliczkowania przedsiębiorstw budowlanych i montażowychNr A-15, poz. 209
228110

PRz

21.II.1951 r.w sprawie opracowania jednolitych normatywów kosztorysówNr A-16, poz. 221,

z 1952 r. Nr A-7, poz. 64, 88/52 uchylona uchw. 412/52

229111

PRz

21.II.1951 r.o roli, zadaniach i uprawnieniach majstra w uspołecznionych przemysłowych zakładach pracyNr A-18, poz. 236, Nr A-102, poz. 1480
230131

RM

28.II.1951 r.w sprawie programu prac statystyczno-sprawozdawczych na rok 1951Nr A-19, poz. 244
231136

RM

28.II.1951 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Budownictwa Miast i OsiedliNr A-21, poz. 262,

z 1953 r. Nr A-24, poz. 284, uchw. 760/53; uchylona uchw. 405/55

232145

PRz

28.II.1951 r.w sprawie obowiązków prezydiów rad narodowych w zakresie wykonywania budżetów terenowychNr A-47, poz. 620
233146

RM

28.II.1951 r.w sprawie powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Wczasów dla Dzieci i MłodzieżyNr A-30, poz. 379
234178

PRz

10.III.1951 r.w sprawie wiosennej akcji sanitarno-porządkowej w 1951 r.Nr A-22, poz. 268,

z 1952 r. Nr A-24, poz. 306

235180

RM

10.III.1951 r.w sprawie dodatków specjalnych do uposażeń dla pracowników terenowych organów Państwowej Inspekcji HandlowejNr A-23, poz. 289,

z 1953 r. Nr A-4, poz. 38,

z 1957 r. Nr 80, poz. 480

236195

RM

17.III.1951 r.Instrukcja nr 15 w sprawie podziału większych miast na dzielnice oraz zakresu działania dzielnicowych rad narodowych i ich organówNr A-43, poz. 543, uchylona w zakresie uregul. uchw. 796/54 (Nr A-118, poz. 1664)
237201

PRz

17.III.1951 r.w sprawie terminów złożenia bilansów za lata 1949 i 1950 przez Państwowe Gospodarstwa Rolne i niektóre jednostki podległe Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych oraz w sprawie zastosowania wyjątkowych zasad bilansowania w odniesieniu do tych jednostekNr A-27, poz. 336
236221

RM

17.III.1951 r.w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki KomunalnejNr A-29, poz. 371, Nr A-103, poz. 1498,

z 1952 r. Nr A-92, poz. 1423, 327/54; uchylona uchw. 490/55

239226

PRz

24.III.1951 r.w sprawie usprawnienia systemu rachunkowości uspołecznionych przedsiębiorstw umożliwiającego pogłębienie rozrachunku gospodarczego i planowania kosztów własnychNr A-28, poz. 360, Nr A-103, poz. 1502
240234

PRz

24.III.1951 r.w sprawie ustalania części zysków przeznaczonych na utworzenie Funduszu Zakładowego w roku 1951Nr A-28, poz. 361,

z 1952 r. Nr A-38, poz. 554

241244

PRz

31.III.1951 r.w sprawie utworzenia w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego Państwowej Inspekcji EnergetycznejNr A-30, poz. 381
242258

RM

7.IV.1951 r.o rozciągnięciu na pracowników Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w WarszawieNr A-33, poz. 411
243259

PRz

7.IV.1951 r.w sprawie utworzenia wojewódzkich zarządów budowlanych przedsiębiorstw powiatowychNr A-33, poz. 412,

z 1953 r. Nr A-36, poz. 454

244263

RM

7.IV.1951 r.w sprawie państwowego planu stypendialnego dla młodzieży szkół wyższych podległych Ministrom: Szkół Wyższych i Nauki, Oświaty i Zdrowia oraz Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej na okres od 1 stycznia 1951 r. do dnia 31 grudnia 1951 r.Nr A-34, poz. 425, Nr A-77, poz. 1066
245267

RM

14.IV.1951 r.w sprawie organizacji służb inwesycyjnych w terenowych organach jednolitej władzy państwowejNr A-34, poz. 426
246276

PRz

14.IV.1951 r.w sprawie utworzenia Zarządu Cegielni Wapienno-Piaskowych w Ministerstwie Przemysłu LekkiegoNr A-35, poz. 436
247278

PRz

14.IV.1951 r.w sprawie utworzenia w Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości zarządów przemysłuNr A-35, poz. 437
248294

PRz

28.IV.1951 r.w sprawie utworzenia w niektórych ministerstwach wydziałów planowego rozdziału absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych i referatów przydziału pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższychNr A-37, poz. 449, uchylona w zakresie uregul. uchw. 487/55
249304

PRz

28.IV.1951 r.w sprawie trybu zatwierdzania ceny na artykuły produkcji spółdzielczejNr A-39, poz. 470, Nr A-66, poz. 866,

z 1952 r. Nr A-64, poz. 990

250305

PRz

28.IV.1951 r.w sprawie planowania uzyskiwania złomu i innych odpadów użytkowych metali nieżelaznych i ich stopówNr A-39, poz. 471; uchylona uchw. 108/53
251306

RM

28.IV.1951 r.o rozciągnięciu na pracowników Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach, nie otrzymawszy mieszkań w WarszawieNr A-39, poz. 467
252310

PRz

28.IV.1951 r.w sprawie ochrony kraju przed stonką ziemniaczaną w 1951 r.Nr A-40, poz. 500
253318

RM

28.IV.1951 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Handlu ZagranicznegoNr A-41, poz. 519,

z 1952 r. Nr A-20, poz. 240, Nr A-85, poz. 1336; uchylona uchw. 176/55

254320

PRz

28.IV.1951 r.w sprawie zapewniania środków do przeprowadzania badań w zakresie statystyki produkcji rolnej w 1951 r.Nr A-37, poz. 450
255322

RM

28.IV.1951 r.w sprawie rejestracji oraz kontroli przestrzegania dyscypliny finansowej w zakresie etatów, stawek, funduszu płac i wydatków administracyjno-gospodarczychNr A-59, poz. 773, uchylona w zakresie uregul. uchw. 69/58 (Nr 19, poz. 122)
256341

RM

5.V.1951 r.w sprawie nadzoru i uprawnień budowlanych na terenie powiatu warszawskiegoNr A-46, poz. 598
257344

RM

5.V.1951 r.w sprawie struktury organizacyjnej Państwowej Komisji Planowania GospodarczegoNr A-43, poz. 548, Nr A-97, poz. 1372,

z 1952 r. Nr A-62, poz. 936, Nr A-38, poz. 553

z 1953 r. Nr A-12, poz. 171, 296/53, 460/53; uchylona uchw. 885/54

258345

RM

5.V.1951 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Żeglugiz 1953 r. Nr A-19, poz. 266; uchylona uchw. 519/55
259347

RM

5.V.1951 r.w sprawie państwowego planu stypendialnego dla młodzieży Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza na okres od dnia 1 stycznia 1951 r. do 31 lipca 1951 r.Nr A-50, poz. 664
260348

PRz

19.V.1951 r.w sprawie dalszego rozwoju pogłowia trzody chlewnej w gospodarstwach indywidualnychNr A-46, poz. 599
261354

RM

18.VI.1951 r.o rozciągnięciu na pracowników Ministerstwa Kolei uchwały RM z dnia 24.I.1951 r. w sprawie przyznania niektórym kategoriom pracowników państwowych dodatków uzasadnionych specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służbyNr A-56, poz. 733
262358

RM

26.V.1951 r.w sprawie premii dla pracowników Głównego Urzędu Statystycznego, zatrudnionych przy pracach normowanychNr A-47, poz. 617
263359

PRz

26.V.1951 r.w sprawie terminów złożenia bilansów za 1950 r. przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Leśnictwa oraz w sprawie likwidacji spraw finansowo-rachunkowych opracowania rocznych zamknięć rachunkowych za 1948/49 rok obrachunkowy b. państwowego gospodarstwa leśnego "Lasy Państwowe", b. Polskiej Agencji Drzewnej "Paged" sp. z o.o. i b. "Spółdzielni Eksploatacji Użytków Leśnych "Las" z odp. udz., jak również w sprawie zastosowania wyjątkowych zasad bilansowania w odniesieniu do tych jednostekNr A-47, poz. 621
264361

PRz

26.V.1951 r.w sprawie terminów złożenia bilansów za 1950 r. przez przedsiębiorstwa: "Państwowa Komunikacja Samochodowa" i Polskie Linie Lotnicze "Lot"Nr A-45, poz. 588
265365

PRz

26.V.1951 r.w sprawie utworzenia Centralnego Zarządu Zaopatrzenia Przemysłu Chemicznego i zakresu działania komórek zaopatrzenia w centralnych zarządach przemysłu i przedsiębiorstwachNr A-46, poz. 600, uchw. 269/53
266370

PRz

26.V.1951 r.w sprawie terminu likwidacji Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy i związanych z tym terminów odbioru robót budowlanych i montażowych oraz rozliczeń za te robotyNr A-47, poz. 623
267371

PRz

26.V.1951 r.w sprawie utworzenia Zarządu Przemysłu Farb i LakierówNr A-47, poz. 624
268382

RM

26.V.1951 r.w sprawie tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa RolnictwaNr A-61, poz. 813,

z 1952 r. Nr A-1, poz. 8, Nr A-64, poz. 986,

z 1953 r. Nr A-11, poz. 157; uchylona uchw. 85/55

269384

RM

26.V.1951 r.w sprawie zmiany tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Handlu WewnętrznegoNr A-51, poz. 677, Nr A-88, poz. 1212, Nr A-106, poz. 1551,

z 1952 r. Nr A-18, poz. 214, Nr A-30, poz. 441, Nr A-33, poz. 481; uchylona uchw. 374/53

270392

PRz

26.V.1951 r.w sprawie 2-letnich szkół felczerskichNr A-50, poz. 666
271395

RM

30.VI.1951 r.w sprawie określania zakresu obowiązku świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne państwowych gospodarstw rolnychNr A-66, poz. 863
272397

RM

26.V.1951 r.w sprawie wytycznych dla akcji podatkowej na wsi w 1951 r.Nr A-71, poz. 919, uchw. 648/51
273414

PRz

2.VI.1951 r.w sprawie utworzenia w Ministerstwie Leśnictwa Zarządu Przemysłu Maszynowego i Mechanizacji LeśnictwaNr A-55, poz. 721
274419

PRz

2.VI.1951 r.w sprawie wysokości wynagrodzeń autorskich i zasad zawierania umów o wydanie książekNr A-56, poz. 740
275424

RM

2.VI.1951 r.w sprawie dodatków dla pracowników wydziałów prawnych prezydiów wojewódzkich rad narodowychNr A-56, poz. 739
276430

RM

18.VI.1951 r.w sprawie warunków rozpisania Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił PolskiNr A-52, poz. 687
277433

RM

23.VI.1951 r.w sprawie uzupełnienia wykazu szkół wyższych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowanym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższychNr A-59, poz. 775
278448

PRz

23.VI.1951 r.w sprawie ustroju szkolnictwa zawodowegoNr A-59, poz. 776, uchw. 604/53,

z 1957 r. Nr 54, poz. 336

279449

PRz

23.VI.1951 r.w sprawie utworzenia Centralnego Zarządu Zaopatrzenia resortu górnictwa i zakresu działania komórek zaopatrzenia w centralnych zarządach przemysłu i przedsiębiorstwachNr A-60, poz. 807
280490

RM

18.VII.1951 r.w sprawie państwowego planu stypendialnego dla młodzieży szkół wyższych podległych Ministrowi Kultury i Sztuki na okres od dnia 1.I.1951 r. do dnia 31.XII.1951 r.Nr A-68, poz. 886
281496

RM

18.VII.1951 r.o rozdziale i wykorzystaniu mieszkań pracowniczych i służbowychNr A-68, poz. 887,

z 1955 r. Nr 82, poz. 979,

z 1957 r. Nr 28, poz. 192

z 1958 r. Nr 26, poz. 154

282505

RM

18.VII.1951 r.w sprawie dopuszczalności przedłużenia pobierania dodatku przejściowego za rozłąkę i brak mieszkania dla członków prezydium i pracowników na stanowiskach kierowniczych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w OpoluNr A-67, poz. 879
283521

PRz

1.VIII.1951 r.w sprawie zastosowania wyjątkowych zasad bilansowania w niektórych przedsiębiorstwach podległych Ministerstwu Handlu Wewnętrznego oraz Centralnemu Urzędowi Skupu i KontraktacjiNr A-89, poz. 1224
284522

RM

1.VIII.1951 r.w sprawie zmiany tymczasowej organizacji Centralnego Urzędu Szkolenia ZawodowegoNr A-70, poz. 905; uchylona uchw. 608/55
285536

PRz

1.VIII.1951 r.w sprawie powołania prowadzących meldunkiNr A-73, poz. 961,

z 1953 r. Nr A-4, poz. 40,

z 1956 r. Nr 99, poz. 1142

286552

RM

1.VIII.1951 r.o powołaniu Naczelnego Architekta WarszawyNr A-76, poz. 1049

z 1956 r. Nr 59, poz. 712

287564

RM

11.VIII.1951 r.o przyznaniu niektórym pracownikom wydziałów (referatów) prawnych prezydiów rad narodowych przejściowego dodatku do uposażeniaNr A-76, poz. 1050
288569

RM

11.VIII.1951 r.w sprawie zmiany planu stypendialnego dla młodzieży szkół wyższych podległych Ministrom: Szkół Wyższych i Nauki, Oświaty i Zdrowia oraz Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej na okres od dnia 1.I.1951 r. do dnia 31.XII.1951 r.Nr A-77, poz. 1066
289570

RM

11.VIII.1951 r.w sprawie dodatków nocnych dla cenzorów Główngeo Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i WidowiskNr A-76, poz. 1051
290577

PRz

11.VIII.1951 r.w sprawie szkolenia kadr robotników kwalifikowanych kategorii III lub IV specjalności masowych w szkołach przysposobienia zawodowegoNr A-78, poz. 1072
291578

RM

11.VIII.1951 r.w sprawie tymczasowej struktury organizacyjnej Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i KsięgarstwaNr A-85, poz. 1165, uchw. 793/53
292607

RM

18.VIII.1951 r.w sprawie nadania statutu organizacyjnego organom administracji miarNr A-77, poz. 1068, uchylona uchw. 605/55
293608

RM

18.VIII.1951 r.o rozciągnięciu na pracowników Głównego Urzędu Pomiarów Kraju przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 9.IX.1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w Centralnym Urzędzie Szkolenia Zawodowego i niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w WarszawieNr A-79, poz. 1095
294619

PRz

29.VIII.1951 r.w sprawie zapewnienia należytego wykonania ustawy z dnia 7.III.1950 r. o planowym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższychNr A-79, poz. 1099

z 1953 r. Nr A-43, poz. 520

295625

RM

29.VIII.1951 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Poczt i TelegrafówNr A-80, poz. 1106, Nr A-93, poz. 1280,

z 1952 r. Nr A-33, poz. 479, 749/53; uchylona uchw. 4/54

296636

PRz

5.IX.1951 r.w sprawie tymczasowego powołania w niektórych państwowych zakładach przemysłowych zakładowych komisji rozjemczychNr A-87, poz. 1199
297639

RM

5.IX.1951 r.w sprawie trybu likwidacji Samorządowego Funduszu Wyrównawczegoz 1952 r. Nr A-56, poz. 866
298650

PRz

15.IX.1951 r.w sprawie dokonania zamknięć rachunkowych Państwowego Funduszu ZiemiNr A-86, poz. 1178
299651

PRz

15.IX.1951 r.w sprawie dodatkowego pokrycia ze środków inwestycyjnych niektórych faktur i rozliczeń dotyczących planu inwestycyjnego 1950 r. a nie złożonych w bankach finansujących inwestycje w terminach ustalonych dla rozliczeń z planem inwestycyjnym na rok 1950Nr A-85, poz. 1168
300660

RM

15.IX.1951 r.w sprawie rozciągnięcia na pracowników Ministerstwa Państwowych Gospodarstw Rolnych uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w WarszawieNr A-85, poz. 1167
301670

RM

29.IX.1951 r.w sprawie dodatku przejściowego do wynagrodzenia dla kierowników wydziałów prezydiów wejewódzkich i powiatowych rad narodowychNr A-87, poz. 1195,

z 1953 r. Nr A-4, poz. 38

302674

RM

29.IX.1951 r.w sprawie tymczasowego statutu Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio"Nr A-87, poz. 1197,

z 1952 r. Nr A-104, poz. 1613

303681

RM

29.IX.1951 r.w sprawie dodatku specjalnego dla pracowników zatrudnionych w parkach narodowychNr A-87, poz. 1198,

z 1953 r. Nr A-4, poz. 38

304683

PRz

29.IX.1951 r.w sprawie przekazania Ministrowi Gospodarki Komunalnej zarządu nieruchomości mieszkalnych będących w administracji centralnych zarządów, central handlowych i Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychNr A-87, poz. 1200
305698

PRz

29.IX.1951 r.w sprawie zatwierdzenia regulaminu funduszu nagród w akcji planowego skupu zbóżNr A-88, poz. 1215
306709

PRz

13.X.1951 r.w sprawie odbywania i finansowania praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych oraz praktyk wakacyjnych i dyplomowanych studentów wyższych uczelni w 1952 r.Nr A-91, poz. 1254
307711

RM

13.X.1951 r.o rozciągnięciu na pracowników Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w WarszawieNr A-91, poz. 1253
308726

RM

13.X.1951 r.w sprawie określenia przedsiębiorstw i instytucji podlegających Ministrowi Przemysłu Drobnego i RzemiosłaNr A-95, poz. 1319
309732

PRz

22.X.1951 r.w sprawie wykorzystania remanentów obudowy i dekoracji pozostałych po wystawach i targachNr A-92, poz. 1268
310735

PRz

22.X.1951 r.w sprawie odpisania z ksiąg rachunkowych przedsiębiorstw uspołecznionych niedoborów materiałowo-towarowychNr A-92, poz. 1269
311767

RM

3.XI.1951 r.w sprawie państwowego planu stypendialnego dla studentów II roku Wyższej Szkoły Prawniczej im. T. Duracza na okres od dnia 1 października 1951 r. do dnia 31 grudnia 1951 r.Nr A-94, poz. 1304
312769

RM

3.XI.1951 r.w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa FinansówNr A-94, poz. 1305, uchylona uchw. 433/53
313770

PRz

12.XI.1951 r.w sprawie budownictwa zimowego 1951/52z 1952 r. Nr A-12, poz. 123
314771

RM

17.XI.1951 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa LeśnictwaNr A-96, poz. 1335, uchylona uchw. 116/55
315772

RM

17.XI.1951 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Rolnego i SpożywczegoNr A-97, poz. 1371,

z 1952 r. Nr 1, poz. 11, 941/53; uchylona uchw. 111/55

316774

RM

17.XI.1951 r.w sprawie zakresu działania i organizacji Centralnego Urzędu Kinematografii oraz listy podległych przedsiębiorstw, zakładów i jednostek organizacyjnychNr A-106, poz. 1550, uchylona uchw. 355/57
317775

PRz

17.XI.1951 r.w sprawie gospodarki ogumieniem samochodowymNr A-97, poz. 1375,

z 1952 r. Nr A-80, poz. 1296; uchylona uchw. 268/57

318776

PRz

17.XI.1951 r.w sprawie umorzenia wierzytelności b. izb aptekarskich z tytułu zaległych składek członkowskich b. właścicieli i dzierżawców aptek przejętych na własność PaństwaNr A-96, poz. 1336
319803

RM

17.XI.1951 r.w sprawie zasad i trybu uchwalania terenowych budżetów dodatkowychNr A-97, poz. 1374
320805

PRz

17.XI.1951 r.w sprawie podziału zadań w ciężarowym transporcie drogowymNr A-100, poz. 1468
321814

RM

1.XII.1951 r.w sprawie dodatku specjalnego dla pracowników fizycznych zatrudnionych w pracowniach naukowych Państwowego Instytutu WeterynaryjnegoNr A-102, poz. 1479
322832

PRz

8.XII.1951 r.w sprawie przekazania drobnych zakładów państwowego przemysłu graficznego radom narodowymNr A-100, poz. 1469
323847

PRz

8.XII.1951 r.o rozciągnięciu przepisów uchwały nr 111 Prezydium Rządu, o roli, zadaniach i uprawnieniach majstra w uspołecznionych przemysłowych zakładach pracy na uspołecznione zakłady wykonawstwa budowlano-montażowegoNr A-102, poz. 1486
324916

PRz

21.XII.1951 r.w sprawie tymczasowego uregulowania stosunków między inwestorami z przedsiębiorstwami wykonującymi roboty budowlano-montażowe oraz między generalnymi wykonawcami a podwykonawcami po dniu 1 stycznia 1952 r.z 1952 r. Nr A-1, poz. 14
325917

PRz

21.XII.1951 r.w sprawie robót i dostaw inwestycyjnych objętych planem inwestycyjnym na r. 1951 nie wykonanych rzeczowo do dnia 31.XII.1951 r.z 1952 r. Nr A-1, poz. 15
326942

PRz

28.XII.1951 r.w sprawie utworzenia Zarządu Radiostacjiz 1952 r. Nr A-4, poz. 50
1952 r.
3272

PRz

5.I.1952 r.w sprawie ujednolicenia ubezpieczenia społecznego w żupach solnychNr A-9, poz. 81
32812

PRz

10.I.1952 r.w sprawie kontynuowania akcji robót rozbiórkowych w 1952 r.Nr A-4, poz. 51, Nr A-103, poz. 1609
32913

RM

10.I.1952 r.w sprawie dodatku przejściowego za brak mieszkania dla sędziów Sądu NajwyższegoNr A-9, poz. 80
33016

PRz

10.I.1952 r.w sprawie zasad obrotu opakowaniamiMP Nr A-9, poz. 82,

z 1954 r. Nr 109, poz. 1499

33133

PRz

2.II.1952 r.w sprawie utworzenia w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego Zarządu Przemysłu Gazów TechnicznychNr A-14, poz. 166
33242

RM

9.II.1952 r.w sprawie premiowania sołtysów i gminnych referentów podatkowych oraz powołania poborców skarbowych przy powiatowych wydziałach podatków wiejskichNr A-20, poz. 239,

z 1953 r. Nr A-4, poz. 40

33353

RM

15.II.1952 r.w sprawie premii za dostawy trzody chlewnejNr A-16, poz. 187
33455

PRz

16.II.1952 r.w sprawie zasad wynagradzania członków spółdzielni pracyNr A-17, poz. 204
33570

RM

16.II.1952 r.w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu Państwa na rok 1952Nr A-24, poz. 304, Nr A-93, poz. 1438
33680

RM

20.II.1952 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Transportu Drogowego i LotniczegoNr A-20, poz. 241, Nr A-41, poz. 582,

z 1953 r. Nr A-12, poz. 173; uchylona uchw. 515/53

33787

PRz

20.II.1952 r.w sprawie zasad organizacji i intensyfikacji produkcji torfowejNr A-19, poz. 236,

z 1953 r. Nr A-20, poz. 268

33891

RM

20.II.1952 r.w sprawie państwowego planu stypendialnego dla młodzieży szkół wyższych podległych Ministrom: Szkolnictwa Wyższego, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej na okres od dnia 1 stycznia 1952 r. do dnia 31 grudnia 1952 r.Nr A-22, poz. 278
339104

PRz

1.III.1952 r.w sprawie trybu rozdzielnictwa pojazdów samochodowychNr A-23, poz. 297
340111

PRz

1.III.1952 r.w sprawie zmiany systemu płac w państwowych biurach projektówNr A-22, poz. 284, uchylona uchw. 386/54
341121

PRz

8.III.1952 r.w sprawie zaliczkowego sfinansowania wydatków na współzawodnictwo pracyNr A-24, poz. 305
342123

PRz

8.III.1952 r.w sprawie pokrycia w 1952 r. ze środków budżetowych wydatków na nagrody indywidualne, przyznawane przez kierowników naczelnych organów administracji państwowejNr A-25, poz. 315, uchw. 241/53, 218/54
343127

RM

8.III.1952 r.w sprawie organizacji turystykiNr A-26, poz. 341,

z 1954 r. Nr A-32, poz. 462

344130

PRz

8.III.1952 r.w sprawie utworzenia w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego Centralnego Zarządu Miejskiego Handlu MięsemNr A-25, poz. 316
345131

PRz

8.III.1952 r.w sprawie utworzenia w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego Centralnego Zarządu Handlu Artykułami Kolonialnymi i DelikatesamiNr A-25, poz. 317
346141

RM

8.III.1952 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa EnergetykiNr A-25, poz. 310, Nr A-104, poz. 1614, 283/53, 606/53; uchylona uchw. 287/55
347154

RM

15.III.1952 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa SprawiedliwościNr A-26, poz. 347; uchylona uchw. 33/54
348156

PRz

15.III.1952 r.w sprawie wiosennej akcji sanitarno-porządkowej w 1952 r.Nr A-24, poz. 306
349169

RM

22.III.1952 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu MaszynowegoNr A-28, poz. 408, Nr A-50, poz. 678, Nr A-62, poz. 937, Nr A-79, poz. 1275, Nr A-88, poz. 1370,

z 1953 r. Nr A-8, poz. 111, uchw. 530/53; uchylona uchw. 275/55

350198

PRz

22.III.1952 r.w sprawie udzielania samodzielnym pracownikom nauki zezwoleń na dodatkowe zajęcia w zakresie pełnego etatuNr A-31, poz. 450
351200

PRz

29.III.1952 r.w sprawie usprawnienia obsługi, konserwacji i eksploatacji sprzętu budowlanego typu ciężkiegoNr A-29, poz. 424
352203

PRz

29.III.1952 r.w sprawie utworzenia w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego Centralnego Zarządu Zaopatrzenia HandluNr A-30, poz. 442
353204

PRz

29.III.1952 r.w sprawie utworzenia w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego Centralnego Zarządu Handlu w UzdrowiskachNr A-30, poz. 443
354209

RM

24.IV.1952 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Centralnego Urzędu Gospodarki MorskiejNr A-38, poz. 550, Nr A-62, poz. 936, uchw. 337/53
355256

RM

22.IV.1952 r.w sprawie tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Przemysłu Mięsnego i MleczarskiegoNr A-33, poz. 480; uchylona uchw. 402/53
356259

PRz

5.IV.1952 r.w sprawie utworzenia wojewódzkich zarządów przemysłu gastronomicznegoNr A-33, poz. 482,

z 1953 r. Nr A-36, poz. 454

357260

PRz

5.IV.1952 r.w sprawie utworzenia wojewódzkich zarządów Miejskiego Handlu DetalicznegoNr A-34, poz. 487,

z 1953 r. Nr A-36, poz. 454

358262

PRz

5.IV.1952 r.w sprawie zastosowania wyjątkowych zasad sporządzania bilansów za 1950 r. przez niektóre przedsiębiorstwa komunalneNr A-31, poz. 451
359271

RM

5.IV.1952 r.w sprawie ustalania wykazu szkół wyższych, których absolwenci podlegają w 1952 r. przepisom ustawy o planowanym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższychNr A-33, poz. 477, Nr A-68, poz. 1028
360272

RM

5.IV.1952 r.w sprawie zmiany tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Przemysłu ChemicznegoNr A-33, poz. 478, uchw. 491/53, uchylona uchw. 540/55
361295

Rm

12.IV.1952 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Kultury i SztukiNr A-35, poz. 512, uchylona uchw. 62/56
362RPiRM24.IV.1952 r.w sprawie uchwalania i rozpatrywania budżetów terenowychNr A-41, poz. 579
363RPiRM24.IV.1952 r.w sprawie nadawania odznaczeń za osiągnięcia produkcyjne w państwowych gospodarstwach rolnych, spółdzielniach produkcyjnych i państwowych ośrodkach maszynowychNr A-41, poz. 580
364314

PRz

26.IV.1952 r.w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej na rok 1952 uchwały nr 234 Prezydium Rządu z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie ustalania części zysków przeznaczonych na utworzenie funduszu Zakładowego w roku 1951Nr A-38, poz. 554
365318

RM

26.IV.1952 r.w sprawie państwowego planu stypendialnego dla studentów II roku Wyższej Szkoły Prawniczej im. T. Duracza na okres od dnia 1 stycznia 1952 r. do dnia 31 lipca 1952 r.Nr A-38, poz. 551
366326

RM

26.IV.1952 r.w sprawie nadania statutu Centralnemu Urzędowi GeologiiNr A-38, poz. 552; uchylona uchw. 286/55
367328

PRz

26.IV.1952 r.w sprawie usług rzemieślniczych na wsiNr A-51, poz. 688
368329

PRz

26.IV.1952 r.w sprawie zaliczania do wysługi emerytalnej funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych okresów służby wojskowej w Armii Radzieckiej i w formacjach polskich na terenie Z.S.R.R.Nr A-38, poz. 556
369338

PRz

26.IV.1952 r.w sprawie przeprowadzenia w roku 1952 dorocznego spisu rolnegoNr A-39, poz. 564
370366

PRz

3.V.1952 r.w sprawie przejęcia spółdzielczych ośrodków maszynowych gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" przez państwowe ośrodki maszynoweNr A-39, poz. 565
371409

PRz

24.V.1952 r.w sprawie zasad premiowania pracowników zatrudnionych w budownictwieNr A-51, poz. 689,

z 1955 r. Nr 44, poz. 433

372424

PRz

24.V.1952 r.w sprawie utworzenia Rady Czytelnictwa i KsiążkiNr A-48, poz. 655
373438

PRz

24.V.1952 r.w przedmiocie ilości członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz Rad Narodowych m.st. Warszawy i m. ŁodziNr A-61, poz. 925,

z 1954 r. Nr A-32, poz. 467, Nr A-73, poz. 894

374442

PRz

24.V.1952 r.w sprawie utworzenia w Ministerstwie Poczt i Telegrafów Centralnego Zarządu Zaopatrzenia ŁącznościNr A-48, poz. 656
375443

RM

24.V.1952 r.w sprawie tymczasowej struktury organizacyjnej Centralnego Urzędu Skupu i KontraktacjiNr A-49, poz. 669
376444

RM

24.V.1952 r.w sprawie tymczasowej struktury organizacyjnej terenowych organów Centralnego Urzędu Skupu i KontraktacjiNr A-49, poz. 670
377455

PRz

24.V.1952 r.w sprawie premiowania pracowników wykonawstwa budowlanego za terminowe oddanie obiektów do użytkuNr A-51, poz. 690,

z 1955 r. Nr 88, poz. 1073, uchw. 916/53, 118/56, uchylona w zakresie uregul. uchw. 50a/58 Nr 20, poz. 125

378460

RM

4.VI.1952 r.w sprawie wprowadzenia premii dla pracowników umysłowych zarządów okręgowych dróg wodnychNr A-57, poz. 882
379462

RM

4.VI.1952 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa OświatyNr A-53, poz. 781, uchylona uchw. 519a/56
380477

RM

4.VI.1952 r.w sprawie wzorcowego statutu szkoły wyższejNr A-57, poZ. 883
381482

RM

21.VI.1952 r.w sprawie nadania statutu Centralnemu Instytutowi Ochrony PracyNr A-59, poz. 901, uchw. 130/54
382484

PRz

21.VI.1952 r.w sprawie trybu umarzania należności Skarbu Państwa z tytułu akcji siewnych, należności za konie z importu, należności z UNRRA i b. Funduszu Transportowego, niektórych należności Państwowego Funduszu Ziemi oraz niektórych należności b. Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn RolniczychNr A-59, poz. 902, Nr A-99, poz. 1525
383511

RM

10.VII.1952 r.w sprawie tymczasowego statutu Komitetu do Spraw Urbanistyki i ArchitekturyNr A-68, poz. 1026, uchw. 173/54, uchylona uchw. 821/55
384513

PRz

1.VII.1952 r.w sprawie trybu zatwierdzania wewnętrznych prac statystyczno-sprawozdawczychNr A-62, poz. 939,

z 1953 r. Nr A-16, poz. 223

385521

RM

1.VII.1952 r.w sprawie struktury organizacyjnej Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz Centralnego Urzędu Gospodarki MateriałowejNr A-62, poz. 936
386526

PRz

1.VII.1952 r.w sprawie akcji pomocy społecznej w 1952 r. do prac żniwnych w państwowych gospodarstwach rolnychNr A-58, poz. 890
387543

RM

9.VII.1952 r.w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, którzy nie otrzymali mieszkań, po przeniesieniu do pracy w m.st. WarszawieNr A-62, poz. 938
388549

RM

9.VII.1952 r.o rozciągnięciu na pracowników Polskiej Akademii Nauk uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w WarszawieNr A-63, poz. 954
389550

RM

9.VII.1952 r.w sprawie statutu organizacyjnego Centralnego Urzędu Geodezji i KartografiiNr A-63, poz. 955, uchylona uchw. 29/55
390574

RM

9.VII.1952 r.w sprawie organizacji nasiennictwaNr A-64, poz. 986
391593

RM

17.VII.1952 r.w sprawie statutu Instytutu Transportu SamochodowegoNr A-64, poz. 987, uchw. 231/53
392598

PRz

17.VII.1952 r.w sprawie utworzenia w Ministerstwie Przemysłu Rolnego i Spożywczego Zarządu Przemysłu Maszynowego i MechanizacjiNr A-65, poz. 999
393600

RM

17.VII.1952 r.w sprawie nadania statutu Instytutowi Budownictwa MieszkaniowegoNr A-66, poz. 1007, uchylona uchw. 59/54
394605

RM

17.VII.1952 r.w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa HutnictwaNr A-65, poz. 998, uchw. 399/53, 35/54, uchylona uchw. 162/55
395620

PRz

17.VII.1952 r.w sprawie zwiększenia stanu zatrudnienia kobiet w gospodarce narodowejNr A-73, poz. 1160
396628

PRz

30.VII.1952 r.w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa obligacji Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. przez przedsiębiorstwa i bank państwowe oraz niektóre przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionejNr A-68, poz. 1030
397637

RM

30.VII.1952 r.w sprawie rozciągnięcia na pracowników Ministerstwa Hutnictwa przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w Centralnym Urzędzie Szkolenia Zawodowego i niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w WarszawieNr A-68, poz. 1027,

z 1953 r. Nr A-35, poz. 443, uchw. 260/54

398648

PRz

30.VII.1952 r.w sprawie wzmocnienia udziału w realizacji planów werbunku siły roboczej i odpowiedzialności gminnych rad narodowych oraz sołtysów za wykonanie tych planówNr A-68, poz. 1032,

z 1953 r. Nr A-4, poz. 40

399696

RM

31.VII.1952 r.w sprawie uzupełnienia wykazu szkół wyższych, których absolwenci podlegają w 1952 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższychNr A-68, poz. 1028
400703

PRz

8.VIII.1952 r.w sprawie powołania Kolegium w Centralnym Urzędzie KinematografiiNr A-73, poz. 1161
401707

PRz

8.VIII.1952 r.w sprawie utworzenia w Ministerstwie Przemysłu Drobnego i Rzemiosła Zarządu Przemysłu Maszyn i Urządzeń Młyńskich, Spichrzowych i PiekarniczychNr A-73, poz. 1163
402710

PRz

8.VIII.1952 r.w sprawie utworzenia Zarządu Przemysłu Tworzyw SztucznychNr A-74, poz. 1184, Nr A-88, poz. 1371, uchw. 1115/52, uchylona uchw. 354/58
403721

PRz

14.VIII.1952 r.w sprawie ustalania jednolitej taryfy składek za ubezpieczenie od gradobicia ziemiopłodów kontraktowychNr A-74, poz. 1185
404724

RM

18.VIII.1952 r.w sprawie państwowego planu stypendialnego dla uczniów niektórych szkół zawodowych na okres od dnia 1 września 1952 r. do dnia 31 grudnia 1952 r.Nr A-81, poz. 1301
405735

PRz

10.IX.1952 r.w sprawie zastosowania wyjątkowych zasad sporządzania bilansów za lata 1950 i 1951 przez przedsiębiorstwo państwowe P.O.I.A. "ARTOS"Nr A-81, poz. 1302
406758

PRz

10.IX.1952 r.w sprawie wykazu szkół wyższych uprawnionych do nadawania dyplomów o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub równorzędnych oraz warunków i trybu ich nadawania w szkołach wyższychNr A-80, poz. 1295,

z 1953 r. Nr A-1, poz. 16

z 1955 r. Nr A-83, poz. 989

407764

RM

10.IX.1952 r.w sprawie ekwiwalentu dla kwalifikatorów przeprowadzających polową kwalifikację ziemiopłodów w 1952 r.Nr A-79, poz. 1274
408771

RM

10.IX.1952 r.w sprawie przekształcenia Głównego Instytutu Pracy w Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu oraz nadania mu statutuNr A-80, poz. 1294
409811

RM

26.IX.1952 r.o rozciągnięciu przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach, nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie - na pracowników Ministerstwa Przemysłu Mięsnego i MleczarskiegoNr A-85, poz. 1335
410822

PRz

26.IX.1952 r.w sprawie zasad korzystania ze środków transportowych, należących do Państwowych Gospodarstw Rolnych, a używanych do akcji o ważnym znaczeniu ogólnospołecznymNr A-85, poz. 1338
411824

RM

26.IX.1952 r.w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w Centralnym Urzędzie Gospodarki Materiałowej, którzy przeszli do pracy w Urzędzie, nie otrzymawszy mieszkań w WarszawieNr A-85, poz. 1337
412836

PRz

30.IX.1952 r.w sprawie powołania kolegium w Centralnym Urzędzie Skupu i KontraktacjiNr A-86, poz. 1357
413896

PRz

10.X.1952 r.w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych dla przeprowadzenia powszechnej inwentaryzacji środków trwałych w gospodarce uspołecznionej Polskiej Rzeczypospolitej LudowejNr A-88, poz. 1372,

z 1956 r. Nr A-83, poz. 978, uchw. 537/54

414902

PRz

10.X.1952 r.w sprawie przeprowadzenia rozliczeń za przejęte przez przedsiębiorstwo państwowe "Dom Książki" składniki majątkowe jednostek gospodarki uspołecznionejNr A-93, poz. 1439
415922

PRz

3.XI.1952 r.w sprawie powołania kolegium w Centralnym Urzędzie Gospodarki MateriałowejNr A-95, poz. 1467
416925

RM

3.XI.1952 r.w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom Ministerstwa Handlu Wewnętrznego, którzy nie otrzymali mieszkań po przeniesieniu ich do pracy w m. st. WarszawieNr A-97, poz. 1486
417926

RM

3.XI.1952 r.w sprawie dodatków przejściowych za rozłąkę z rodziną i brak mieszkania dla niektórych pracowników wydziału finansowego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w WarszawieNr A-97, poz. 1487,

z 1953 r. Nr A-15, poz. 209

418954

RM

17.XI.1952 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanychz 1953 r. Nr A-12, poz. 168, uchylona uchw. 817/53
419955

RM

17.XI.1952 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Lekkiegoz 1953 r. Nr A-12, poz. 169, uchw. 62/54, 374/55, uchylona uchw. 80/59
420956

RM

17.XI.1952 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Drzewnego i Papierniczegoz 1953 r. Nr A-12, poz. 170, uchw. 67/54, uchylona uchw. 34/55
421981

RM

15.XI.1952 r.o rozciągnięciu przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie - na pracowników Centralnego Urzędu GeologiiNr A-99, poz. 1514
4221000

PRz

15.XI.1952 r.w sprawie zastosowania wyjątkowych zasad bilansowania za rok 1951 w przedsiębiorstwie państwowym "Państwowe Zakłady Pomocy Szkolnych"Nr A-99, poz. 1518
4231104

PRz

28.XI.1952 r.w sprawie kontynuowania akcji robót rozbiórkowych w 1953 r.Nr A-103, poz. 1609, uchw. 56/54
4241105

PRz

28.XI.1952 r.w sprawie utworzenia w Ministerstwie Energetyki Zarządu Biur Projektów EnergetycznychNr A-104, poz. 1616, uchw. 1106/52, uchylona uchw. 287/55
4251129

RM

9.XII.1952 r.w sprawie unormowania wysokości stałego zapasu środków pieniężnych na rachunkach podstawowych budżetów terenowychz 1953 r. Nr A-28, poz. 326
4261136a

PRz

9.XII.1952 r.w sprawie zwolnienia gospodarstw rolnych, należących do oddziałów zaopatrzenia robotniczego, od obowiązku dostaw ziemniaków w roku gospodarczym 1952/53Nr A-106, poz. 1641
4271172

RM

20.XII.1952 r.o rozciągnięciu na banki i gminne kasy spółdzielcze przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie praw i obowiązków głównych (starszych)księgowych przedsiębiorstw i zakładów uspołecznionychz 1953 r. Nr A-1, poz. 13
4281190

RM

9.XII.1952 r.w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Kontroli PaństwowejNr A-106, poz. 1639, uchw. 520/55; uchylona uchw. 29/56
4291216

RM

27.XII.1952 r.w sprawie nadania statutu Instytutowi Łącznościz 1953 r. Nr A-1, poz. 15, uchw. 23/55
1953 r.
43022

RM

10.I.1953 r.w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa ZdrowiaNr A-5, poz. 46, Nr A-28, poz. 329, uchylona uchw. 55/54
43124

RM

10.I.1953 r.w sprawie dodatków specjalnych do uposażeń dla pracowników terenowych organów Inspekcji ZbożowejNr A-3, poz. 31, Nr A-15, poz. 208
43225

RM

10.I.1953 r.w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu MaszynowegoNr A-8, poz. 111, uchylona uchw. 519/55
43326a

RM

10.I.1953 r.zmieniająca stawki specjalnych dodatków do uposażeń dla pracowników terenowych organów Inspekcji ZbożowejNr A-15, poz. 208
43455

RM

10.I.1953 r.zmieniająca stawki dodatku przejściowego za brak mieszkańNr A-15, poz. 209
43562

PRz

17.I.1953 r.w sprawie zasad organizacji i najbliższych zadań przemysłu torfowegoNr A-20, poz. 268
43665

PRz

17.I.1953 r.w sprawie powołania Kolegium w Centralnym Urzędzie Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i KsięgarstwaNr A-10, poz. 140
43768

RM

17.I.1953 r.w sprawie przekształcenia Centralnego Laboratorium Badawczego Kwasu Siarkowego w Instytut Kwasu Siarkowego i Nawozów Fosforowych oraz nadania mu statutuNr A-11, poz. 156, uchw. 439/54
43872

RM

17.I.1953 r.w spawie organizacji służby urządzeń rolnych i geodezyjnych w resorcie rolnictwa oraz gospodarki komunalnejNr A-11, poz. 157
43975

PRz

17.I.1953 r.w sprawie wysokości świadczeń emerytalnych dla górników zatrudnionych pod ziemiąNr A-10, poz. 142
44077

RM

17.I.1953 r.w sprawie tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Budownictwa PrzemysłowegoNr A-10, poz. 138, uchylona uchw. 301/54
44193

RM

24.I.1953 r.w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Państwowej Komisji Planowania GospodarczegoNr A-12, poz. 171, uchylona uchw. 885/54
44297

PRz

24.I.1953 r.w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Kontroli PaństwowejNr A-10, poz. 143
443101

PRz

24.I.1953 r.w sprawie obliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody, ponoszonych przez administracje nieruchomości, a rozliczanych z użytkownikamiNr A-10, poz. 144
444112

RM

4.II.1953 r.w sprawie przejściowego dodatku do uposażenia dla pracowników Głównego Urzędu Statystycznego, zatrudnionych przy Narodowym Spisie Powszechnym 1950 r.Nr A-16, poz. 222
445125

RM

14.II.1953 r.w sprawie tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Państwowych Gospodarstw RolnychNr A-21, poz. 272, uchw. 391/53
446146

PRz

14.II.1953 r.w sprawie zmiany cennika za roboty i usługi państwowych i gminnych ośrodków maszynowychNr A-25, poz. 299, uchylona uchw. 146/54
447149

RM

25.II.1953 r.w sprawie ustalenia wykazu szkół wyższych, podległych Ministrom: Szkolnictwa Wyższego, Oświaty, Zdrowia oraz Sprawiedliwości, których absolwenci podlegają w 1953 r. przepisom ustawy o planowanym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższychNr A-24, poz. 282, Nr A-43, poz. 517
448160

PRz

25.II.1953 r.w sprawie doboru kandydatów z zakładów pracy, spółdzielni produkcyjnych na dwuletnie studia przygotowawcze do szkół wyższychNr A-22, poz. 275
450170

PRz

25.II.1953 r.w sprawie zasad przyznawania premii bilansowej pracownikom finansowo-księgowym za terminowe złożenie prawidłowo sporządzonego rocznego sprawozdania finansowegoNr A-25, poz. 300, uchylona w zakresie uregul. uchw. 781/55 (Nr 88, poz. 1071)
451182

PRz

14.III.1953 r.rozciągająca uchwałę nr 15 z dnia 3 stycznia 1953 r. na nauczycieli szkół i zakładów rolniczych podległych Ministrowi RolnictwaNr A-28, poz. 332
452186

RM

14.III.1953 r.w sprawie tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Przemysłu Drobnego i RzemiosłaNr A-29, poz. 355, uchylona uchw. 471/54
453187

RM

14.III.1953 r.w sprawie podporządkowania Instytutu Torfowego Ministrowi Przemysłu Drobnego i RzemiosłaNr A-28, poz. 327
454190

RM

14.III.1953 r.w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Państwa dotacji dla instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń społecznych i kulturalno-oświatowychNr A-29, poz. 356
455202

RM

25.III.1953 r.w sprawie tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa SkupuNr A-31, poz. 398, uchw. 490/53, 280/54, uchylona uchw. 186/55
456203

RM

25.III.1953 r.w sprawie tymczasowej struktury organizacyjnej terenowych organów Ministerstwa SkupuNr A-31, poz. 399, uchylona uchw. 186/55
457246

RM

4.IV.1953 r.w sprawie inwestycji pozalimitowychNr A-36, poz. 452,

z 1954 r. Nr A-45, poz. 637, uchylona w zakresie uregul. uchw. 813/56 (z 1957 r. Nr 3, poz. 16)

458247

RM

4.IV.1953 r.w sprawie warunków dokonywania zmian w planie inwestycyjnym i w planie budownictwa na rok 1953Nr A-37, poz. 462, Nr A-96, poz. 1637
459250

RM

4.IV.1953 r.w sprawie rozliczeń banków państwowych z budżetem centralnym z tytułu wpłat z zysku i pokrywania stratNr A-36, poz. 453
460262

PRz

11.IV.1953 r.w sprawie wiosennych akcji sanitarno-porządkowychNr A-36, poz. 456
461279

PRz

11.IV.1953 r.w sprawie podziału na dzielnice miasta ŁodziNr A-42, poz. 504
462287

PRz

18.IV.1953 r.w sprawie przeprowadzenia w roku 1953 dorocznego spisu rolnegoNr A-41, poz. 493
463310

RM

29.IV.1953 r.w sprawie ustalenia wykazu szkół wyższych przekazanych nadzorowi Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, których absolwenci podlegają w 1953 r. przepisom ustawy o planowanym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższychNr A-43, poz. 518
464314

PRz

29.IV.1953 r.w sprawie ustroju szkolnictwa zawodowego leśnego i przemysłu leśnegoNr A-43, poz. 521
465324

RM

29.IV.1953 r.w sprawie zasad i trybu uchwalania i rozpatrywania budżetów terenowychNr A-53, poz. 591,

z 1954 r. Nr A-51, poz. 689

466325

RM

29.IV.1953 r.w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu PaństwaNr A-53, poz. 592, Nr A-113, poz. 1477,

z 1954 r. Nr A-32, poz. 464, Nr A-51, poz. 688, Nr A-55, poz. 753, 731/54, 499/56, z 1956 r. Nr 69, poz. 848

467335

PRz

13.V.1953 r.w sprawie utworzenia Państwowej Inspekcji GazowniczejNr A-49, poz. 559
468352

PRz

13.V.1953 r.w sprawie organizacji zarządów zaopatrzenia robotniczegoNr A-52, poz. 582
469365

RM

16.V.1953 r.w sprawie zasad i trybu sporządzania i zatwierdzania sprawozdań z wykonania budżetu Państwa za rok 1952Nr A-47, poz. 545
470369

RM

23.V.1953 r.w sprawie wynagrodzenia sołtysów i płatnych podsołtysów w czasie niezdolności do pracy z powodu chorobyNr A-55, poz. 691
471370

PRz

23.V.1953 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników inspekcji resortowej i księgowych-rewidentówNr A-56, poz. 709
472371

PRz

23.V.1953 r.w sprawie wynagradzania inspektorów i księgowych-rewidentów w resorcie koleiNr A-56, poz. 710
473383

RM

23.V.1953 r.w sprawie ujednolicenia trybu zawiadamiania Ministerstwa Kontroli Państwowej o terminach odbioru obiektów inwestycyjnychNr A-55, poz. 692
474414

PRz

30.V.1953 r.w sprawie powołania Rady Spółdzielczości ProdukcyjnejNr A-56, poz. 713,

z 1956 r. Nr 41, poz. 518, Nr 84, poz. 985

475446

RM

13.VI.1953 r.w sprawie zasad i terminów opracowania projektu budżetu Państwa na 1954 r.Nr A-62, poz. 754
476468

RM

20.VI.1953 r.w sprawie określenia kategorii pracowników kontroli państwowej upoważnionych do wydawania postanowień oraz orzeczeń o odszkodowaniuNr A-62, poz. 756
477469

RM

20.VI.1953 r.w sprawie ustalania terminu zatarcia kar dyscyplinarnych orzeczonych przez Ministra Kontroli PaństwowejNr A-62, poz. 757
478476

RM

20.VI.1953 r.w sprawie zniesienia wydziałów inspekcji (referatów kontroli) i przekształcenia referatów organizacyjnych na oddziały organizacyjne prezydiów rad narodowychNr A-66, poz. 790
479487

PRz

1.VII.1953 r.w sprawie zastosowania wyjątkowych zasad bilansowania w przedsiębiorstwie "Warszawski Zakład Eksploatacji Kruszywa", podległym Ministrowi ŻeglugiNr A-70, poz. 843
480551

RM

14.VII.1953 r.w sprawie stałego dodatku do uposażeń dla niektórych pracowników Wyższego Urzędu Górniczego i okręgowych urzędów górniczych, uzasadnionego szczególnymi warunkami pracyNr A-72, poz. 866, uchylona uchw. 614/54
481574

RM

1.VIII.1953 r.w sprawie kontroli wykorzystania lokali mieszkalnychNr A-75, poz. 895
482588

PRz

1.VIII.1953 r.o rozciągnięciu na pracowników finansowo-księgowych zakładów naprawczych taboru kolejowego uchwały nr 476 Prezydium Rządu z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników finansowo-księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach i zakładach uspołecznionychNr A-75, poz. 898
483615a

PRz

12.VIII.1953 r.w sprawie cen za towary przeznaczone na eksportNr A-79, poz. 936, uchylona uchw. 1038/55
484695

RM

24.IX.1953 r.w sprawie zniesienia komitetów bibliotecznychNr A-104, poz. 1399
485696

RM

24.IX.1953 r.w sprawie rozciągnięcia na pracowników Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w Centralnym Urzędzie Szkolenia Zawodowego i niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w WarszawieNr A-94, poz. 1303
486702

RM

24.IX.1953 r.w sprawie ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz artykułów przeznaczonych na eksport, produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu drobnego, przedsiębiorstwa przemysłu spółdzielczego nadzorowane przez Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz przedsiębiorstwa gospodarki nie uspołecznionejNr A-94, poz. 1305
487746

PRz

3.X.1953 r.w sprawie uprawnień Ministra Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz w zakresie sieci i organizacji przedszkoli, prowadzonych przez instytucje i zakłady pracy podlegające innym ministromNr A-95, poz. 1324
488814

RM

2.XI.1953 r.w sprawie wypłaty uposażenia przewodniczącym, zastępcom przewodniczących i sekretarzom prezydiów rad narodowych w przypadku odwołaniaNr A-105, poz. 1411,

z 1956 r. Nr 103, poz. 1189

489891

PRz

19.XI.1953 r.w sprawie ustalania części zysków przeznaczonych na utworzenie funduszu zakładowego w roku 1953Nr A-108, poz. 1446,

z 1954 r. Nr A-36, poz. 498

490945

RM

9.XII.1953 r.w sprawie przekazania Prezesowi Centralnego Urzędu Kinematografii uprawnień Ministra Kultury i Sztuki, wynikających z dekretu z dnia 16 września 1953 r. o szkolnictwie artystycznym, w stosunku do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w ŁodziNr A-113, poz. 1476
491959

RM

17.XII.1953 r.w sprawie zapewnienia niezbędnych środków dla wzrostu hodowli zwierząt gospodarskich i rozwoju bazy paszowejz 1954 r. Nr A-4, poz. 149
492975

RM

23.XII.1953 r.w sprawie organizowania repatriacjiNr A-117, poz. 1519
4931004

RM

23.XII.1953 r.w sprawie dodatków do uposażeń niektórych pracowników administracji celnejz 1954 r. Nr A-1, poz. 12,

z 1957 r. Nr 60, poz. 366

1954 r.
4948

RM

13.I.1954 r.w sprawie trybu zatwierdzania etatów osobowych i funduszu płac oraz warunków odmowy rejestracji w jednostkach administracji centralnej i terenowej oraz w jednostkach wymiaru sprawiedliwościNr A-9, poz. 193,

z 1955 r. Nr 8, poz. 86

49532

PRz

30.I.1954 r.w sprawie przekazania przez Główny Urząd Statystyczny Centralnej Radzie Związków Zawodowych prowadzenia niektórych prac statystyczno-sprawozdawczychNr A-15, poz. 308,

z 1956 r. Nr 87, poz. 1007

49660

PRz

6.II.1954 r.w sprawie kalendarza wypłat wynagrodzeń na rok 1954 dla robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych i instalacyjnychNr A-18, poz. 322
49769

PRz

6.II.1954 r.w sprawie przekazywania zakładów lub ich części między państwowymi jednostkami gospodarczymiNr A-21, poz. 351
49883

RM

23.II.1954 r.w sprawie ustalenia wykazu szkół wyższych, których absolwenci podlegają w 1954 r. przepisom ustawy o planowanym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższychNr A-23, poz. 374
49991

PRz

23.II.1954 r.w sprawie zmian w organizacji kursów kształcenia nauczycieli zasadniczych szkół zawodowychNr A-23, poz.377
500-

RP i RM

24.II.1954 r.w sprawie prac przygotowawczych do powołania gromadzkich rad narodowychNr A-22, poz. 354
50197

PRz

23.II.1954 r.w sprawie gospodarki remontowej w budownictwieNr A-44, poz. 631
502101

RM

3.III.1954 r.w sprawie powiatowych i wojewódzkich zarządów rolnictwaNr A-48, poz. 661,

z 1956 r. Nr 19, poz. 256, uchylona w zakresie uregul. uchw. 25/55 (Nr 11, poz. 123)

503131

RM

27.III.1954 r.w sprawie wytycznych do ustalania cen detalicznych artykułów produkcji spółdzielczej, przeznaczonych na potrzeby ludnościNr A-32, poz. 461
504133

PRz

27.III.1954 r.w sprawie powołania Komisji Odwoławczej do rozpatrywania odwołań od decyzji, dotyczących przejmowania na własność Państwa gospodarstw rolnych niecałkowicie lub nienależycie zagospodarowanych oraz odszkodowań za te gospodarstwaNr A-32, poz. 469
505152

PRz

31.III.1954 r.o przeniesieniu właściwości w sprawach wymiaru i poboru świadczeń podatkowych i niepodatkowych wsi z prezydiów gminnych rad narodowych na prezydia powiatowych rad narodowychNr A-31, poz. 454
506160

RM

10.IV.1954 r.w sprawie zasad i trybu sporządzania oraz zatwierdzania sprawozdań z wykonania budżetu Państwa za rok 1953Nr A-35, poz. 493
507187

RM

10.IV.1954 r.w sprawie zasad ustalania ceny sprzedaży budynków i czynszu za mienie nierolnicze oraz sposobu spłaty należnościNr A-39, poz. 529
508192

PRz

10.IV.1954 r.w sprawie oszczędzania materiałów w 1954 r.Nr A-42, poz. 626, Nr 120, poz. 1689
509204

PRz

28.IV.1954 r.w sprawie przeprowadzania w roku 1954 dorocznego spisu rolnegoNr A-41, poz. 620
510216

PRz

28.IV.1954 r.w sprawie organizacji terenowego przemysłu spożywczegoNr A-43, poz. 628
511235

RM

8.V.1954 r.o trybie przeprowadzania kontroli państwowejNr A-50, poz. 682
512257

RM

8.V.1954 r.w sprawie oddziałów ogólno-gospodarczych prezydiów rad narodowychNr A-49, poz. 671
513262

PRz

8.V.1954 r.w sprawie ilości zastępców przewodniczących prezydiów wojewódzkich i powiatowych rad narodowychNr A-58, poz. 777
514268

PRz

8.V.1954 r.o zatwierdzaniu uchwały Rady Spółdzielczości Produkcyjnej w sprawie zapewnienia środków zmierzających do poprawienia organizacji pracy i systemu opłat za pracę w spółdzielniach produkcyjnychNr A-58, poz. 778
515294

RM

2.VI.1954 r.w sprawie zastępstwa sądowego i obsługi prawnej terenowych organów władzy państwowejNr A-55, poz. 752,

z 1957 r. Nr 88, poz. 522

516316a

PRz

18.V.1954 r.w sprawie utworzenia wojewódzkich zarządów młynów gospodarczychNr A-56, poz. 762
517401

RM

22.VI.1954 r.w sprawie zasad ustalania cen jednostkowych na roboty budowlano-montażowe, na które nie ma opracowanych kosztorysów całkowitych lub częściowychNr A-61, poz. 809
518436

PRz

7.VII.1954 r.w sprawie Państwowej Inspekcji Ochrony WódNr A-69, poz. 863
519449

RM

7.VII.1954 r.w sprawie ustalania cen skupu produktów rolnych przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw mlekaNr A-68, poz. 856
520498

RM

17.VII.1954 r.w sprawie zasad i terminów opracowania projektu budżetu Państwa na 1955 r.Nr A-72, poz. 887
521523

RM

2.VIII.1954 r.w sprawie samodzielnych oddziałów (referatów) leśnictwa prezydiów rad narodowychNr A-78, poz. 918
522526

RM

2.VIII.1954 r.w sprawie właściwości prezydiów wojewódzkich rad narodowych jako organów administracji wodnejNr A-78, poz. 919
523529

PRz

2.VIII.1954 r.w sprawie zasad rozliczeń za dostawy, usługi i roboty między rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi a innymi jednostkami gospodarki uspołecznionejNr A-77, poz. 909
524538

RM

2.VIII.1954 r.w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zakresu działania jej komórek w naczelnych organach administracji państwowej oraz w jednostkach gospodarki narodowejNr A-78, poz. 920
525548

RM

4.VIII.1954 r.w sprawie poddania Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie zarządowi Ministra Spraw ZagranicznychNr A-74, poz. 899
526555

PRz

11.VIII.1954 r.w sprawie bankowej kontroli niektórych rozliczeń pieniężnychNr 83, poz. 961
527565

RM

11.VIII.1954 r.w sprawie organizacji i zakresu działania Państwowej Komisji EtatówNr A-81, poz. 938
528584

PRz

19.VIII.1954 r.w sprawie nadania statutu Bibliotece NarodowejNr 87, poz. 980,

z 1957 r. Nr 50, poz. 317

529585

RM

19.VIII.1954 r.w sprawie zmiany niektórych opłat radiofonicznychNr 83, poz. 960
530624

RM

18.IX.1954 r.w sprawie ustalenia wykazu instytutów naukowych uprawnionych do nadawania stopnia doktora naukNr 92, poz. 1020

z 1955 r. Nr 7, poz. 71,

z 1957 r. Nr 54, poz. 337

531638

PRz

18.IX.1954 r.w sprawie zwrotu pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej kosztów związanych z odwołaniem z urlopu wypoczynkowegoNr 91, poz. 1016
532681

RM

26.X.1954 r.w sprawie utworzenia Zarządu Rolnictwa i Lasów Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy oraz Zarządu Rolnictwa Prezydium Rady Narodowej m. ŁodziNr 123, poz. 1776
533684

PRz

26.X.1954 r.w sprawie poruczenia komórkom gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych załatwiania spraw dotyczących naprawiania szkód górniczychNr 107, poz. 1422
534710

RM

26.X.1954 r.w sprawie nadzoru nad gospodarczą działalnością spółdzielczości pracy oraz zasad współdziałania Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy z organami administracji państwowejNr 107, poz. 1421
535796

RM

26.XI.1954 r.w sprawie budżetów dzielnicowych rad narodowychNr 118, poz. 1664
536812a

RM

26.XI.1954 r.o wyrażeniu zgody na sposób ogłaszania niektórych uchwał i instrukcji Centralnej Rady Związków Zawodowychz 1955 r. Nr 26, poz. 257
537847

RM

11.XII.1954 r.w sprawie składu i trybu dokonywania wyboru prezydium gromadzkiej rady narodowej oraz w sprawie trybu podejmowania uchwał i zakresu obowiązków i uprawnień członków prezydiumNr 118, poz. 1666
538848

RM

11.XII.1954 r.w sprawie uposażenia członków prezydiów gromadzkich rad narodowychNr 118, poz. 1667,

z 1955 r. Nr 70, poz. 883

539849

RM

11.XII.1954 r.w sprawie trybu powoływania, awansowania, przenoszenia, zwalniania i uposażenia pracowników gromadzkiej rady narodowejNr 118, poz. 1668,

z 1956 r. Nr 48, poz. 556

540850

RM

11.XII.1954 r.w sprawie przekazania powiatowym radom narodowym niektórych kompetencji gminnych rad narodowychNr 118, poz. 1669
541851

RM

11.XII.1954 r.w sprawie zakresu działania urzędów stanu cywilnego przy prezydiach gromadzkich rad narodowych oraz rad narodowych osiedliNr 118, poz. 1670
542852

RM

11.XII.1954 r.w sprawie zadań prezydiów gromadzkich rad narodowych w zakresie obowiązkowych dostaw, kontraktacji i skupuNr 118, poz. 1671, uchw. 453/55
543853

RM

11.XII.1954 r.w sprawie opracowywania, uchwalania, zatwierdzania i wykonywania budżetów gromadNr 118, poz. 1672
544854

RM

11.XII.1954 r.w sprawie określenia zadań gromadzkiej rady narodowej i jej prezydium w zakresie gospodarki finansowejNr 118, poz. 1673
545855

RM

11.XII.1954 r.w sprawie praw i obowiązków, wynikających z dotychczasowego stosunku pracy pracowników prezydiów gminnych rad narodowychNr 118, poz. 1674
546866a

RM

11.XII.1954 r.w sprawie utrzymania niektórych cen artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych ustalonych na rok 1954z 1955 r. Nr 5, poz. 62
547-

RP i RM

11.XII.1954 r.o przedstawicielach gromadzkiej rady narodowej oraz o zebraniach wiejskichNr 118, poz. 1663
548910

PRz

27.XII.1954 r.w sprawie kalendarza wypłat wynagrodzeń na rok 1955 dla robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych i instalacyjnychNr 122, poz. 1762
1955 r.
5494

RM

7.I.1955 r.w sprawie organizacji państwowej służby rolnej w miastach stanowiących powiatyNr 5, poz. 63
55019

RM

7.I.1955 r.w sprawie zasad premiowania fachowych pracowników zarządów rolnictwaNr 19, poz. 190
55125

RM

15.I.1955 r.w sprawie zmian organizacyjnych w zarządach rolnictwaNr 11, poz. 123, Nr 59, poz. 723, Nr 85, poz. 1001, Nr 102, poz. 1408,

z 1956 r. Nr 19, poz. 256, Nr 30, poz. 398, Nr 37, poz. 442, Nr 60, poz. 736

55227

RM

15.I.1955 r.w sprawie zasad i trybu przyznawania odszkodowania za przejęte budynki wykończone lub nadbudowane oraz zasad ustalania okresu amortyzacji kosztów wykończenia lub nadbudowy budynkuNr 7, poz. 70
55328

RM

15.I.1955 r.w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowych uprawnionych do nadawania stopnia doktora naukNr 7, poz. 71
55451

PRz

29.I.1955 r.w sprawie dodatków na roboty wykonywane w warunkach zimowych przez przedsiębiorstwa budowlano-montażoweNr 12, poz. 126
55569

RM

29.I.1955 r.w sprawie zaopatrywania ubezpieczonych w protezy i środki pomocniczeNr 11, poz. 124
55692

RM

5.II.1955 r.o organizacji i zakresie działania zarządów spraw wewnętrznych w prezydiach wojewódzkich rad narodowych i Rad Narodowych m.st. Warszawy i m. ŁodziNr 16, poz. 163
557113

RM

12.II.1955 r.o zmianie uchwały z dnia 10 października 1952 r. - Instrukcja nr 6a w sprawie organizacji i zakresu działania terenowych komisji planowania gospodarczegoNr 17, poz. 173
558120

PRz

12.II.1955 r.w sprawie przyznania tytułu technika absolwentom oficerskich szkół wojskowych o kierunkach technicznychNr 17, poz. 176
559124

PRz

2.II.1955 r.w sprawie organizacji hodowli zwierząt zarodowychNr 16, poz. 165
560129

PRz

12.II.1955 r.w sprawie powołania komisji oceny projektów norm oraz wprowadzenia stałej kontroli stosowania norm w resortachNr 28, poz. 271
561132

RM

17.II.1955 r.w sprawie utworzenia wydziałów do spraw wyznań w prezydiach wojewódzkich rad narodowych oraz Rad Narodowych m.st. Warszawy i m. ŁodziNr 16, poz. 164
562147

RM

19.II.1955 r.w sprawie wydziałów rent i pomocy społecznej prezydiów rad narodowychNr 19, poz. 192
563149

PRz

19.II.1955 r.w sprawie przejęcia przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej spraw inwestycyjnych budownictwa mieszkaniowegoNr 27, poz. 261
564187

RM

5.III.1955 r.w sprawie utworzenia komitetów turystyki przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m.st. Warszawie i m. Łodzi)Nr 25, poz. 252
565190

PRz

5.III.1955 r.w sprawie zapewniania odpowiednich warunków mieszkaniowych dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższychNr 30, poz. 292
566191a

RM

5.III.1955 r.o wyrażeniu zgody na sposób ogłaszania uchwał i instrukcji Centralnej Rady Związków Zawodowych z zakresu ubezpieczeń społecznychNr 26, poz. 258
567200

PRz

5.III.1955 r.o zmianie uchwały z dnia 24 maja 1952 r. w sprawie zasad premiowania pracowników zatrudnionych w budownictwieNr 44, poz. 433, uchylona w zakresie uregul. uchw. 187/56 (Nr 34, poz. 414) oraz 165/57
568271

RM

2.IV.1955 r.w sprawie utworzenia jednostek organizacyjnych przezydiów rad narodowych w zakresie administracji torfowejNr 33, poz. 311
569282

RM

9.IV.1955w sprawie premii dla pracowników techniczno-administracyjnych zarządów wodnych melioracji (Zarządu Wodnych Melioracji w m.st. Warszawie)Nr 39, poz. 380, uchylona uchw. 453/56
570318

RM

29.IV.1955 r.w sprawie zasad i trybu sporządzania oraz zatwierdzania rocznych sprawozdań z wykonania budżetu PaństwaNr 48, poz. 471
571319

RM

29.IV.1955 r.w sprawie ustalenia wykazu szkół wyższych uprawnionych do nadawania stopnia doktora naukNr 41, poz. 400
572329

PRz

29.IV.1955 r.w sprawie przeprowadzania w roku 1955 dorocznego spisu rolnegoNr 41, poz. 402
573385

PRz

28.V.1955r.w sprawie ustanowienia odznaki "Budowniczy Pałacu Kultury i Nauki im. J. Stalina"Nr 51, poz. 524
574395

RM

4.VI.1955 r.w sprawie ustalania wykazu szkół wyższych, których absolwenci podlegają w 1955 r. przepisom ustawy o planowanym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższychNr 56, poz. 695
575399

RM

4.VI.1955 r.w sprawie wojskowej rejestracji duchownych i zakonnikówz 1956 r. Nr 51, poz. 573
576-

PRiRM

8.VI.1955 r.o zakresie współdziałania komisji budżetowo-finansowych gromadzkich rad narodowych z organami finansowymi prezydiów powiatowych rad narodowych w sprawach podatku gruntowego i innych należności finansowych, przypadających od indywidualnych gospodarstw rolnychNr 58, poz. 707
577478

PRz

18.VI.1955 r.w sprawie ustalania tytułu zawodowego nadawanego po ukończeniu studiów I stopnia oraz warunków i trybu jego nadawania na kierunkach technicznych i rolniczych szkół wyższychNr 58, poz. 709
578485

PRz

18.VI.1955 r.w sprawie uprawnień członków terenowych ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych w związku z powołaniem na szkolenie pożarniczeNr 59, poz. 720
579496

RM

2.VII.1955 r.w sprawie zasad i terminów opracowania projektu budżetu Państwa na 1956 r.Nr 60, poz. 724
580503

RM

2.VII.1955 r.w sprawie wykazu szkół wyższych uprawnionych do nadawania stopnia kandydata naukNr 65, poz. 849
581527

PRz

2.VII.1955 r.w sprawie zasad rozliczeń za dostawy, usługi i robotyNr 66, poz. 861,

z 1956 r. Nr 100, poz. 1153, z 1957 r. Nr 28, poz. 187

582602

RM

6.VIII.1955 r.w sprawie przekazania agend Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie Szkole Inżynierskiej w SzczecinieNr 73, poz. 905
583706

PRz

3.IX.1955 r.w sprawie zasad premiowania pracowników zarządów państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkich zarządach rolnictwa oraz zmian w uposażeniach niektórych pracowników wojewódzkich zarządów rolnictwaNr 85, poz. 1001
584737

RM

10.IX.1955 r.w sprawie taryfy opłat za usługi służby weterynaryjnej w zakeresie nadzoru sanitarno-weterynaryjnegoNr 108, poz. 1428
585771

RM

24.IX.1955 r.w sprawie uproszczenia trybu dokonywania zmian w planie inwestycyjnymNr 90, poz. 1140
586779

RM

24.IX.1955 r.w sprawie zapewnienia właściwego poziomu technicznego eksportowych maszyn i urządzeń nowych typów oraz wytwarzanych w indydualnym wykonaniu eksportowymNr 92, poz. 1190
587781

PRz

1.X.1955 r.w sprawie wynagradzania niektórych pracowników finansowo-księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionejNr 88, poz. 1071,

z 1956 r. Nr 16, poz. 239, Nr 31, poz. 403, uchylona w zakresie uregul. uchw. 165/57, 171/57, 199/57, 265/57, 511/57, 350/58

588783

PRz

1.X.1955 r.o rozciągnięciu uchwały nr 455 Prezydium Rządu z dnia 24 maja 1952 r. w sprawie premiowania pracowników wykonawstwa budowlanego za terminowe oddanie obiektów do użytku na przedsiębiorstwa budowlano-montażowe podległe Ministrowi ŁącznościNr 88, poz. 1073
589794

RM

1.X.1955 r.w sprawie organizacji i zakresu działania organów prezydiów rad narodowych w dziedzinie handluNr 92, poz. 1188
590863

RM

29.X.1955 r.w sprawie umundurowania i oznak Służby WięziennejNr 105, poz. 1412
591892

RM

7.XI.1955 r.w sprawie składu prezydiów wojewódzkich, powiatowych, miejskich i dzielnicowych rad narodowych oraz rad narodowych osiedliNr 119, poz. 1574,

z 1956 r. Nr 27, poz. 371

592955

PRz

10.XII.1955 r.w sprawie sądów koleżeńskich w zakładach pracyNr 120, poz. 1583
1956 r.
59337

PRz

21.I.1956 r.w sprawie zasad udzielania rolniczym spółdzielniom produkcyjnym kredytów długoterminowych na sfinansowanie działalności inwestycyjnej i produkcyjnejNr 8, poz. 108
59444

PRz

21.I.1956 r.w sprawie podporządkowania dyrekcji budowy osiedli robotniczych wojewódzkim radom narodowym (Radom Narodowym w m.st. Warszawie i m. Łodzi)Nr 10, poz. 129
59559a

RM

28.I.1956 r.w sprawie zmian w organizowaniu terenowej służby wodno-melioracyjnejNr 19, poz. 256
596-

RP i RM

1.II.1956 r.w sprawie trybu zatwierdzania uchwał o podziale administracyjnym na gromadyNr 14, poz. 219
59779

RM

4.II.1956 r.w sprawie ustalania wykazu instytutów naukowych i innych placówek naukowych uprawnionych do nadawania stopni kandydata naukNr 22, poz. 276,

z 1956 r. Nr 59, poz. 711,

z 1957 r. Nr 54, poz. 338

598101

PRz

22.II.1956 r.w sprawie pomocy zapobiegawczo-leczniczej dla studentów szkół wyższychNr 28, poz. 384
599109

RM

5.III.1956 r.w sprawie rozszerzenia zakresu działania Dzielnicowej Rady Narodowej Nowa Huta w KrakowieNr 27, poz. 371
600110

RM

5.III.1956 r.w sprawie wydziałów organizacyjnego, ogólno-gospodarczego, kadr i szkolenia oraz radców prawnych prezydiów rad narodowychNr 22, poz. 277
601122

PRz

5.III.1956 r.w sprawie zabezpieczenia terenowego zwrotu pożyczek siewnych wydanych na skrypty dłużne oraz rozliczeń należności za nie zwrócone pożyczkiNr 26, poz. 360
602139

PRz

26.III.1956 r.w sprawie wypłacania wynagrodzeń za miesiąc luty i marzec 1956 r. niektórym pracownikomNr 25, poz. 359, uchw. 430/56
603179

PRz

11.IV.1956 r.w sprawie jednorazowego zbadania stanu i struktury ludności według płci i wieku na podstawie danych ksiąg meldunkowychNr 35, poz. 418
604181

PRz

11.IV.1956 r.w sprawie przeprowadzania w roku 1956 dorocznego spisu rolnegoNr 35, poz. 419
605187

PRz

11.IV.1956 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjno-biurowych zatrudnionych w budownictwieNr 34, poz. 414, uchylona w zakresie uregul. uchw. 165/57
606190

RM

16.IV.1956 r.w sprawie podwyżki wynagrodzeń najniżej zarabiających pracownikówNr 32, poz. 404, Nr 38, poz. 454,

z 1958 r. Nr 20, poz. 125

607243

RM

25.V.1956 r.w sprawie organizacji organów prezydiów rad narodowych w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowejNr 50, poz. 567
608263

PRz

2.VI.1956 r.w sprawie premii produkcyjnej pracowników zatrudnionych w zakładach przedsiębiorstw wielozakładowych państwowego przemysłu terenowego materiałów budowlanychNr 48, poz. 558
609268

RM

2.VI.1956 r.w sprawie dodatków technicznych do uposażeń pracowników legalizacyjnych terenowych organów administracji miarNr 48, poz. 557,

z 1957 r. Nr 47, poz. 288

610406

PRz

18.VI.1956 r.w sprawie specjalnego dodatku dla pracowników farmaceutycznych zatrudnionych w niektórych jednostkach podległych Ministrowi ZdrowiaNr 56, poz. 609
611415

RM

30.VI.1956 r.w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia pracowników obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i kolumnach transportu sanitarnegoNr 56, poz. 608
612416

PRz

30.VI.1956 r.w sprawie odzieży ochronnej dla studentów odbywających szkolenie wojskowe w szkołach wyższychNr 56, poz. 610
613462

PRz

25.VII.1956 r.w sprawie stawek jednostkowych na roboty transportowe wewnętrzne w budownictwieNr 62, poz. 744, uchylona w zakresie uregul. uchw. 50a/58 (Nr 20, poz. 125)
614486

PRz

6.VIII.1956 r.w sprawie zwolnień na wykonywanie przez studentów szkół wyższych pracy zarobkowejNr 68, poz. 838
615575

PRz

24.IX.1956 r.w sprawie dodatkowego nagradzania pracowników przyczyniających się do zmniejszania zużycia paliw w zakładach przemysłowych w 1956 r.Nr 91, poz. 1028, Nr 99, poz. 1143
616595

PRz

22.IX.1956 r.w sprawie tymczasowych zasad premiowania pracowników umysłowychNr 88, poz. 1011
617596

PRz

25.IX.1956 r.w sprawie zniesienia stanowiska Generalnego Pełnomocnika Rządu dla Spraw Powszechnej Inwentaryzacji i przekazania jego zadań Prezesowi Głównego Urzędu StatystycznegoNr 83, poz. 978
618608

PRz

3.X.1956 r.w sprawie przekazania Głównemu Urzędowi Statystycznemu prac statystyczno-sprawozdawczych w zakresie racjonalizatorstwa pracowniczego oraz w sprawie likwidacji prac statystyczno-sprawozdawczych w zakresie współzawodnictwa pracyNr 87, poz. 1007
619610

RM

22.IX.1956 r.w sprawie rodzajów i wysokości stypendiów państwowych oraz warunków i trybu ich przyznawania i cofania w szkołach wyższychNr 90, poz. 1018,

z 1957 r. Nr 77, poz. 469

620617

PRz

6.X.1956 r.w sprawie wymiany znaczków pocztowych z zagranicą dla celów filatelistycznychNr 93, poz. 1039, uchylona uchw. 76/62
621653

RM

18.X.1956 r.w sprawie upoważnienia rad narodowych do zaokrąglania niektórych opłat za przejazd komunalnymi środkami komunikacjiNr 94, poz. 1046
622672a

PRz

29.X.1956 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników samochodowychNr 94, poz. 1049,

z 1958 r. Nr 62, poz. 438,

z 1959 r. Nr 56, poz. 270, uchylona w zakresie uregul. uchw. 283a/60 (Nr 67, poz. 317)

623707

RM

13.XI.1956 r.w sprawie zatrudnienia funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w organach bezpieczeństwa publicznego i ich materialnego zaopatrzeniaNr 96, poz. 1056,

z 1957 r. Nr 8, poz. 58

624720

RM

17.XI.1956 r.w sprawie pokrycia przez jednostki państwowe zobowiązań powstałych w związku z nabyciem mienia spółdzielczego przed dniem 17 grudnia 1955 r.Nr 100, poz. 1155
625723

RM

17.XI.1956 r.w sprawie tymczasowego trybu wykonywania zadań zniesionych urzędów centralnychNr 99, pooz. 1138
626736

RM

17.XI.1956 r.w sprawie dodatku specjalnego dla niektórych pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w instytutach naukowych podległych Ministrowi ZdrowiaNr 100, poz. 1156
627744

RM

17.XI.1956 r.w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu MaszynowegoNr 105, poz. 1203
628745

RM

17.XI.1956 r.w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Transportu Drogowego i LotniczegoNr 105, poz. 1204
629768

RM

1.XII.1956 r.w sprawie powołania Rady EkonomicznejNr 101, poz. 1168
630782

RM

13.XII.1956 r.w sprawie wprowadzania czasu letniego i zimowegoNr 104, poz. 1197
631787

PRz

13.XII.1956 r.w sprawie rewindykacji budynków i lokali szkolnych użytkowanych na inne celez 1957 r. Nr 7, poz. 51, Nr 61, poz. 372,

z 1958 r. Nr 80, poz. 458

632794

RM

15.XII.1956 r.w sprawie regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa WyższegoNr 106, poz. 1229
1957 r.
63311

RM

5.I.1957 r.w sprawie przekazania radom narodowym niektórych uprawnień Ministra Budownictwa w zakresie nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa wiejskiegoNr 3, poz. 20, Nr 69, poz. 422
63413

RM

5.I.1957 r.w sprawie zasad wynagradzania robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych podległych Ministrowi Budownictwa w okresie zimy 1956/57 rokuNr 4, poz. 27, uchylona w zakresie uregul. uchw. 50a/58 (Nr 20, poz. 125)
63525

RM

18.I.1957 r.w sprawie zasad zwalniania, przeszkalania i zatrudniania pracowników w związku z reorganizacją administracjiNr 6, poz. 37, Nr 27, poz. 184
63635

RM

22.I.1957 r.w sprawie zlikwidowania zaległości w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe wykonywane w okresie planu 6-letniegoNr 9, poz. 64
63749

RM

4.II.1957 r.w sprawie umorzenia należności bankowych z tytułu pożyczek udzielanych w latach 1945-1950 na odbudowę gospodarstw zniszczonych wskutek represji okupanta oraz wskutek działań wojennych na terenach przyczółkowychNr 12, poz. 83
63870

RM

19.II.1957 r.w sprawie zmian w rozdzielnictwie materiałów w roku 1957Nr 24, poz. 166
63971

RM

8.II.1957 r.w sprawie finansowania wydatków na nagrody i świadczenia dla pracowników przedsiębiorstw (zakładów) usługowych podległych Ministrowi ŁącznościNr 17, poz. 124
64072

RM

8.II.1957 r.w sprawie finansowania nagród i świadczeń dla pracowników przedsiębiorstw usługowych podległych Ministrowi KoleiNr 17, poz. 125
64173

RM

8.III.1957 r.w sprawie zniesienia referatów do spraw wyznań w prezydiach powiatowych rad narodowych, rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz w prezydiach dzielnicowych rad narodowych m. st. Warszawie i m. ŁodziNr 18, poz. 134
64292

RM

14.III.1957 r.w sprawie dodatku przejściowego dla geodetów i klasyfikatorów zatrudnionych w resorcie rolnictwa przy pracach geodezyjnych urządzeniowo-rolnych na obszarach województw, w których nie mają miejsca stałego zamieszkaniaNr 24, poz. 169, uchw. 145/63, 317/65
643111

RM

25.III.1957 r.w sprawie zatrudnienia oficerów zwolnionych z wojskowej służby zawodowej i ich materialnego zaopatrzeniaNr 25, poz. 176, Nr 49, poz. 304
644126

RM

1.IV.1957 r.o zmianie uchwały nr 496 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. o rozdziale i wykorzystaniu mieszkań pracowniczych i służbowych (Monitor Polski Nr A-68, poz. 887) i ustaleniu zasad rozdziału mieszkań uzyskanych z publicznego budownictwa mieszkaniowegoNr 28, poz. 192

z 1958 r. Nr 60, poz. 337

645127

RM

1.IV.1957 r.o zakresie i trybie stosowania uchwały nr 25 z dnia 18 stycznia 1957 r. w sprawie zasad zwalniania, przeszkalania i zatrudniania pracowników w związku z reorganizacją administracjiNr 27, poz. 184
646138

RM

8.IV.1957 r.w sprawie przeprowadzenia w roku 1957 dorocznego spisu rolnegoNr 31, poz. 212
647246

RM

17.VII.1957 r.w sprawie opracowywania programów miejskiego budownictwa mieszkaniowego na okresy 3-letnieNr 64, poz. 394, uchylona uchw. 218/59
648263

RM

25.VII.1957 r.w sprawie terminu zakończenia prac związanych z rewidykacją budynków szkolnych na podstawie uchwały nr 787 Prezydium Rządu z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie rewidykacji budynków i lokali szkolnych użytkowych na inne celeNr 61, poz. 372
649267

RM

29.VII.1957 r.w sprawie nagród indywidualnych przyznawanych pracownikom przedsiębiorstw państwowych rozliczających się z budżetem centralnymNr 73, poz. 437
650279

RM

29.VII.1957 r.w sprawie rozstrzygania przez komisje rozjemcze sporów pomiędzy radami robotniczymi a jednostkami nadrzędnymi przedsiębiorstw państwowychNr 65, poz. 398
651285

RM

31.VII.1957 r.w sprawie zakresu działania i organizacji terenowych komisji planowania gospodarczegoNr 68, poz. 413,

z 1958 r. Nr 5, poz. 18

652307

RM

8.VIII.1957 r.w sprawie nadzoru nad przedsiębiorstwami projektowania podległymi radom narodowymNr 69, poz. 420
653308

RM

8.VIII.1957 r.w sprawie zmian w organizacji służby budownictwa wiejskiego i służby architektoniczno-budowlanej w prezydiach rad narodowychNr 69, poz. 421
654341

RM

29.VIII.1957 r.w sprawie specjalnego dodatku standaryzacyjnego do uposażenia pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji, zatrudnionych bezpośrednio przy kontroli standaryzacyjnejNr 74, poz. 448
655342

RM

29.VIII.1957 r.w sprawie środków i zasad realizacji budownictwa doświadczalnegoNr 73, poz. 439
656357

RM

29.VIII.1957 r.w sprawie finansowania wydatków na nagrody i świadczenia dla pracowników państwowych przedsiębiorstw usługowych podległych i nadzorowanych przez Ministra Handlu WewnętrznegoNr 80, poz. 479
657371

RM

20.IX.1957 r.w sprawie dodatków specjalnych do uposażeń oraz nagród dla pracowników terenowych organów Państwowej Inspekcji HandlowejNr 80, poz. 480
658375

RM

20.IX.1957 r.w sprawie nagród dla pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych oraz premiowania niektórych kategorii tych pracownikówNr 80, poz. 481
659389

RM

25.IX.1957 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w wojewódzkich zarządach przemysłuNr 83, poz. 496
660423

RM

9.XI.1957 r.w sprawie obsługi prawnej powiatowych rad narodowych oraz niektórych miejskich i dzielnicowych rad narodowychNr 88, poz. 522
661427

RM

9.XI.1957 r.w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów Zakładu Zbytu Energii ElektrycznejNr 88, poz. 524
662431

RM

9.XI.1957 r.w sprawie finansowania wydatków na nagrody i świadczenia dla pracowników przedsiębiorstw resortu gospodarki komunalnej w 1957 r.Nr 88, poz. 525
663432

RM

9.XI.1957 r.w sprawie zakładów budżetowychNr 89, poz. 530
664451

RM

13.XI.1957 r.w sprawie dopłat do cen napojów alkoholowych, pobieranych z mocy uchwał prezydiów rad narodowych na budowę szkół oraz innych urządzeń kulturalnych i socjalnychNr 95, poz. 554
665514

RM

31.XII.1957 r.w sprawie zasad tworzenia i podziału funduszu zakładowego i funduszu premiowego dla państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa w roku gospodarczym 1957/1958z 1958 r. Nr 6, poz. 25
1958 r.
66622

RM

28.I.1958 r.w sprawie zasad wynagradzania robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w okresie zimy 1957/58 r.Nr 10, poz. 58
66731

RM

5.II.1958 r.w sprawie premiowego funduszu dewizowego dla kopalń węgla kamiennegoNr 45, poz. 258,

z 1959 r. Nr 58, poz. 279

66842

RM

26.II.1958 r.w sprawie zadań polityki zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracyNr 16, poz. 100
66943

RM

5.III.1958 r.w sprawie rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 1 stycznia 1958 r.Nr 15, poz. 94
67045

RM

21.II.1958 r.w sprawie zasad i trybu wprowadzania nowej organizacji w budownictwieNr 16, poz. 99
67161

RM

15.III.1958 r.w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w 1958 r.Nr 27, poz. 159, Nr 84, poz. 479
67262

RM

15.III.1958 r.w sprawie norm zaludnienia mieszkań służbowych (b. pracowniczych) i zakładowychNr 26, poz. 154, Nr 49, poz. 287
67378

RM

27.III.1958 r.w sprawie zasad kredytowania jednostek gospodarki uspołecznionejNr 32, poz. 183
674106

RM

14.IV.1958 r.w sprawie rad nadzoru społecznego w państwowych przedsiębiorstwach hurtu resortu handlu wewnętrznegoNr 27, poz. 160
675116

RM

16.IV.1958 r.w sprawie przeprowadzania w roku 1958 dorocznego spisu rolnegoNr 31, poz. 174
676127

RM

3.V.1958r.w sprawie stałego dodatku do uposażenia niektórych pracowników urzędów kontroli prasy, publikacji i widowiskNr 36, poz. 200, uchylona w zakresie uregul. rozp. RM (Dz. U. z 1964 r. Nr 29, poz. 185)
677142

RM

9.V.1958 r.w spawie odbywania praktyki przez kandydatów na zawodowych kierowców samochodowychNr 37, poz. 212
678208

RM

13.VI.1958 r.w sprawie tworzenia w roku gospodarczym 1957/1958 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników rejonów lasów państwowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoNr 52, poz. 305
679209

RM

13.VI.1958 r.w sprawie tworzenia w roku 1958 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe"Nr 48, poz. 280
680210

RM

13.VI.1958 r.w sprawie tworzenia w roku 1958 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstw "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz "Międzymiastowe Kable Telekomunikacyjne"Nr 48, poz. 281
681223

RM

13.VI.1958 r.w sprawie tworzenia w roku 1958 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstw usługowych, widowiskowych i wydawniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Sztuki oraz przedsiębiorstw podległych innym ministromNr 49, poz. 286, uchw. 114/59
682232

RM

24.VI.1958 r.w sprawie przekazania radom narodowym państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej podporządkowanych wojewódzkim zarządom państwowych gospodarstw rolnych i rejonowym zarządom rybactwaNr 55, poz. 318,

z 1959 r. Nr 75, poz. 397,

z 1960 r. Nr 46, poz. 219

683314

RM

21.VIII.1958 r.w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958/1959 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnejNr 68, poz. 396
684332

RM

1.IX.1958 r.w sprawie zasad tworzenia w roku 1958 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników państwowych ośrodków maszynowych oraz zakładów mechanizacji rolnictwa, podległych radom narodowymNr 70, poz. 408
685335

RM

6.IX.1958 r.w sprawie określenia organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Komitetu Drobnej Wytwórczności, oraz zasad i trybu powoływania członków tego KomitetuNr 72, poz. 420,

z 1962 r. Nr 7, poz. 23, Nr 59, poz. 281

i z 1967 r. Nr 22, poz. 101

686392

RM

13.X.1958 r.w sprawie zasad podziału zysku, różnic wyrównawczych, pokrywania strat, finansowania środków obrotowych, inwestycji i kapitalnych remontów w przedsiębiorstwach przemysłu oraz zasad gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłu na 1959 r.Nr 88, poz. 491,

z 1959 r. Nr 14, poz. 51, Nr 50, poz. 220, Nr 83, poz. 443

687402

RM

22.X.1958 r.w sprawie finansowania wydatków na nagrody i świadczenia dla pracowników w niektórych przedsiębiorstwach resortu gospodarki komunalnej w 1958 r.Nr 84, poz. 478
688406

RM

22.X.1958 r.w sprawie ulgowych warunków udzielania pożyczek na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludnościNr 83, poz. 473
689517

RM

20.XII.1958 r.w sprawie tworzenia w roku gospodarczym 1958/1959 funduszu na nagrody i na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników pomocniczych gospodarstw rolnych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego, których statutową działalnością jest działalność naukowo-badawcza lub dydaktycznaz 1959 r. Nr 3, poz. 10,

z 1960 r. Nr 31, poz. 145

1959 r.
69012

RM

5.I.1959 r.w sprawie przeprowadzania powszechnej inwentaryzacji środków trwałychNr 6, poz. 24
69121

RM

5.I.1959 r.w sprawie uchylenia uchwały nr 261 Prezydium Rządu z dnia 2 kwietnia 1955 r. w sprawie zasad planowania i wykorzystania kredytów budżetowych przeznaczonych na cele zwalczania stonki ziemniaczanej oraz innych szkodników i chorób roślinnych występujących w nasilaniu klęskowymNr 13, poz. 42
69251

RM

2.II.1959 r.w sprawie zmiany ceny skupu krajowego tytoniu ze zbiorów 1959 r.Nr 15, poz. 63
69365

RM

18.II.1959 r.w sprawie publikowania sprawozdań finansowych państwowych przedsiębiorstw podporządkowanych radom narodowymNr 20, poz. 89
694103

RM

24.III.1959 r.w sprawie tworzenia w 1959 r. funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon"Nr 27, poz. 124
695106

RM

24.III.1959 r.w sprawie tworzenia w 1959 r. funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe"Nr 28, poz. 130
696119

RM

25.III.1959 r.w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w latach 1959 i 1960Nr 30, poz. 138
697138

RM

13.IV.1959 r.w sprawie finansowania wydatków na nagrody i świadczenia dla pracowników w niektórych przedsiębiorstwach resortu gospodarki komunalnej w 1959 r.Nr 36, poz. 163
698153

RM

13.IV.1959 r.w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1959/1960 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i gospodarstwach rolnychNr 45, poz. 207,

z 1960 r. Nr 31, poz. 145

699154

RM

13.IV.1959 r.w sprawie zasad podziału zysku za rok gospodarczy 1958/1959 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej oraz w państwowych gospodarstwach rolnych, działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, wchodzących w skład resortu rolnictwaNr 62, poz. 314
700172

RM

12.V.1959 r.w sprawie przeprowadzenia w roku 1959 dorocznego spisu rolnegoNr 47, poz. 213
701173

RM

12.V.1959 r.w sprawie tworzenia za rok gospodarczy 1958/1959 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników jednostek organizacyjnych lasów państwowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoNr 47, poz. 214
702174

RM

12.V.1959 r.w sprawie rewizji dokumentacji projektowo-kosztorysowejNr 47, poz. 215
703263

RM

17.VI.1959 r.w sprawie poddania kobiet odbywających studia w akademiach medycznych wojskowemu szkoleniu studentów oraz powoływania absolwentek tych akademii przeniesionych do rezerwy na przeszkolenie wojskoweNr 60, poz. 294
704268

RM

27.VI.1959 r.w sprawie skrócenia czasu pracy w Katowickim Przedsiębiorstwie Materiałów Budowlanych Przemysłu Węglowego - Pyłownia w SosnowcuNr 61, poz. 301
705276

RM

27.VI.1959 r.w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracownikówNr 63, poz. 322
706285

RM

2.VII.1959 r.w sprawie przyjęcia tez dotyczących typizacji w budownictwieNr 70, poz. 365, uchylona w zakresie uregul. uchw. 126/66 (Nr 30, poz. 157)
707287

RM

2.VII.1959 r.w sprawie przyznania radom narodowym części marży realizowanej przez zarządzane centralnie przedsiębiorstwa państwowe prowadzące działalność handlową w latach 1959 i 1960Nr 65, poz. 333
708314

RM

16.VII.1959 r.w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów średnich i wyższych szkół rolniczychNr 64, poz. 330
709316

RM

20.VII.1959 r.w sprawie przejęcia przez Ministra Oświaty niektórych szkół zawodowych Centralnego Związku Spółdzielczości PracyNr 65, poz. 334
710336

RM

29.VII.1959 r.w sprawie trybu przyjmowania do pracy absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych w niektórych miastachNr 70, poz. 366
711345

RM

29.VII.1959 r.w sprawie rozszerzenia pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego spółdzielczego i indywidualnego na niektórych terenach Ziem Zachodnich, województwa olsztyńskiego i niektórych powiatach województwa gdańskiego i białostockiegoNr 74, poz. 393,

z 1962 r. Nr 74, poz. 345, Nr 84, poz. 391

712359

RM

20.VIII.1959 r.w sprawie tworzenia za rok 1959 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników leśnych zakładów doświadczalnych podległych Ministrowi Szkolnictwa WyższegoNr 73, poz. 390
713384

RM

17.IX.1959 r.w sprawie środków zabezpieczających dyscyplinę wykonania Narodowego Planu Gospodarczego na 1959 r. w zakresie inwestycji i płacNr 79, poz. 417
714420

RM

15.X.1959 r.w sprawie skrócenia czasu pracy w niektórych zakładach podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i SkupuNr 88, poz. 468
715440

RM

10.XI.1959 r.w sprawie zasad tworzenia w roku 1959 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwaNr 96, poz. 510
716491

RM

22.XII.1959 r.w sprawie zasad ustalania wskaźnika procentowego określającego wysokość kredytów na zasiłki limitowane na rok 1960z 1960 r. Nr 2, poz. 5
717502

RM

22.XII.1959 r.w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za roboty budowlano-montażowez 1960 r. Nr 7, poz. 31
718504

RM

22.XII.1959 r.w sprawie ustalania zasad zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace projektowe wykonywane przez państwowe jednostki projektowania na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionejz 1960 r. Nr 12, poz. 53
1960 r.
71917

RM

8.I.1960 r.w sprawie zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw i zjednoczeń na 1960 r.Nr 13, poz. 61
72092

RM

18.III.1960 r.w sprawie przygotowań do przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r.Nr 33, poz. 163
721102

RM

18.III.1960 r.dotycząca zmiany uchwały nr 153 z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1959/1960 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i gospodarstwach rolnych oraz przedłużenia mocy obowiązującej uchwały nr 517 z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie tworzenia w roku gospodarczym 1958-1959 funduszu na nagrody i budownictwo mieszkaniowe dla pracowników pomocniczych gospodarstw rolnych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego, których statutową działalnością jest działalność naukowo-badawcza lub dydaktycznaNr 31, poz. 145
72213228.IV.1960 r.w sprawie przeprowadzania w roku 1960 dorocznego spisu rolnegoNr 39, poz. 192
723167a

RM

16.V.1960 r.w sprawie ułatwienia realizacji inwestycji szybko rentujących się, inwestycji związanych z postępem technicznym oraz innych drobnych inwestycji zdecentralizowanychNr 52, poz. 245, Nr 56, poz. 270
724186

RM

2.VI.1960 r.w sprawie zasad i trybu bankowej kontroli funduszu płac przedsiębiorstw działających wg zasad rozrachunku gospodarczegoNr 54, poz. 275, Nr 78, poz. 360,

z 1961 r. Nr 62, poz. 266,

z 1962 r. Nr 4, poz. 11

725194

RM

9.VI.1960 r.w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1961-1965Nr 55, poz. 262,

z 1961 r. Nr 21, poz. 99,

z 1963 r. Nr 13, poz. 68, Nr 63, poz. 317

726197

RM

23.VI.1960 r.w sprawie określenia składu Komitetu Pracy i PłacNr 54, poz. 259
727202

RM

28.VI.1960 r.w sprawie wojskowego szkolenia uczniów Szkoły Morskiej i Szkoły Rybołówstwa Morskiego w GdyniNr 55, poz. 263
728216a

RM

14.VII.1960 r.w sprawie powszechnej rewizji założeń i dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji planu 5-letniego na lata 1961-1965Nr 61, poz. 288
729221

RM

30.VI.1960 r.w sprawie określenia terminów przejęcia szkolnictwa zawodowego przez Ministra OświatyNr 62, poz. 293
730262

RM

28.VII.1960 r.w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwaNr 70, poz. 329,

z 1961 r. Nr 76, poz. 320,

z 1962 r. Nr 67, poz. 313,

z 1963 r. Nr 4, poz. 15, Nr 69, poz. 344, Nr 97, poz. 456,

z 1964 r. Nr 24, poz. 105, Nr 67, poz. 316,

z 1965 r. Nr 48, poz. 261,

z 1966 r. Nr 54, poz. 260

731294

RM

19.VIII.1960 r.w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1960/61 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i gospodarstwach rolnychNr 73, poz. 335, Nr 84, poz. 383,

z 1961 r. Nr 27, poz. 129

732371

RM

9.XI.1960 r.w sprawie powoływania członków Komitetu do Spraw TechnikiNr 85, poz. 388
733417

RM

8.XII.1960 r.w sprawie zakończenia prac związanych z usuwaniem pozostałości zniszczeń wojennychNr 96, poz. 425
1961 r.
7346

RM

3.I.1961 r.w sprawie zasad ustalania wskaźnika procentowego określającego wysokość kredytów na zasiłki limitowane na rok 1961Nr 7, poz. 34
7357

RM

3.I.1961 r.w sprawie ustalenia podstawowych zadań Banku InwestycyjnegoNr 9, poz. 47
7368

RM

3.I.1961 r.w sprawie zatwierdzenia statutu Banku InwestycyjnegoNr 9, poz. 48
73721

RM

10.I.1961 r.w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych w 1961 rokuNr 11, poz. 60, Nr 28, poz. 133
73828

RM

10.I.1961 r.w sprawie zasad realizacji w 1961 r. inwestycji szybko rentujących się związanych z postępem technicznym lub rozwojem produkcji eksportowej albo zastępującej import oraz innych drobnych inwestycji nie objętych narodowym planem gospodarczymNr 11, poz. 61, Nr 68, poz. 293
73952

RM

7.II.1961 r.w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w latach 1961-1962Nr 21, poz. 96,

z 1963 r. Nr 58, poz. 298, Nr 94, poz. 437,

z 1965 r. Nr 41, poz. 232

74057

RM

9.II.1961 r.w sprawie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia wykonania narodowego planu gospodarczego w zakresie inwestycji na 1961 rok oraz do przygotowania warunków dla prawidłowej realizacji inwestycji w dalszych latach planu 5-letniegoNr 13, poz. 68, Nr 56, poz. 246
74158

RM

9.II.1961 r.w sprawie pogłębienia współdziałania między organami państwowymi i Naczelną Organizacją Techniczną oraz zrzeszonymi w niej stowarzyszeniami technicznymiNr 15, poz. 77
742-

RM

i CRZZ

22.II.1961 r.w sprawie dalszego rozwoju pracowniczych ogródków działkowych w latach 1961-1965Nr 26, poz. 122
743125

RM

30.III.1961 r.w sprawie zakazu sprzedaży i podawania napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu na obszarze całego Państwa w dniach 15 i 16 kwietnia 1961 r.Nr 29, poz. 137
744128

RM

30.III.1961 r.w sprawie opracowania i zatwierdzania przez jednostki planujące szczegółowych pięcioletnich planów gospodarczych na lata 1961-1965Nr 37, poz. 171
745147

RM

21.IV.1961 r.w sprawie udzielania urlopów wypoczynkowych niektórym pracownikom zatrudnionym w urzędach i instytucjach państwowychNr 35, poz. 161
746153

RM

21.IV.1961 r.w sprawie przeprowadzenia w roku 1961 dorocznego spisu rolnegoNr 37, poz. 172
747166

RM

9.V.1961 r.w sprawie likwidacji Komisji do Spraw OpakowańNr 40, poz. 185
748216

RM

13.VI.1961 r.w sprawie realizacji przykładowego oszczędnego budownictwa mieszkaniowegoNr 63, poz. 269
749293

RM

26.VII.1961 r.w sprawie dysponowania rezerwą budżetu centralnego oraz przeniesień kredytów między częściami tego budżetuNr 62, poz. 267, uchylona uchw. 1/71
750318

RM

10.VIII.1961 r.w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędówNr 64, poz. 277
751325

RM

18.VIII.1961 r.w sprawie skrócenia czasu pracy w niektórych zakładach podległych Ministrowi Kultury i SztukiNr 66, poz. 282,

z 1963 r. Nr 68, poz. 336

752382

RM

5.X.1961 r.w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1961/62 w państwowych gospodarstwach rolnychNr 81, poz. 341
753426

RM

7.XI.1961 r.w sprawie przekazania niektórych nieruchomości spółdzielniom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"Nr 85, poz. 358
754436

RM

14.XI.1961 r.w sprawie stworzenia warunków pracownikom prezydiów wojewódzkich rad narodowych do przejścia do pracy w prezydiach powiatowych rad narodowychNr 86, poz. 365
755540

RM

29.XII.1961 r.w sprawie ustalania przez przedsiębiorstwa wielkości osobowego funduszu płac i zatrudnienia w planach techniczno-ekonomicznych na 1962 r. w przypadku zwiększenia zadań gospodarczych w stosunku do zadań ustalonych we wskaźniku dyrektywnymz 1962 r. Nr 4, poz. 11
756546

RM

29.XII.1961 r.w sprawie badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych za rok 1961 (rok gospodarczy 1961/1962)z 1962 r. Nr 6, poz. 19
1962 r.
75748

RM

13.II.1962 r.w sprawie zasad ustalania wskaźnika procentowego określającego wysokość kredytów na zasiłki limitowane na rok 1962Nr 15, poz. 62
75854

RM

13.II.1962 r.w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych w 1962 r.Nr 19, poz. 80, Nr 84, poz. 391,

z 1963 r. Nr 11, poz. 57

75969

RM

20.II.1962 r.w sprawie oszczędnej gospodarki drewnem w latach 1962-1965Nr 22, poz. 96, Nr 81, poz. 377
76070

RM

20.II.1962 r.w sprawie dokonywania zmian w szczegółowych 5-letnich planach gospodarczych przedsiębiorstw na lata 1961-1965Nr 23, poz. 99
761108

RM

27.III.1962 r.w sprawie uzasadnionych przekroczeń zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłowych w 1962 r.Nr 29, poz. 125,

z 1963 r. Nr 33, poz. 167

762154

RM

27.IV.1962 r.w sprawie udzielania urlopów wypoczynkowych niektórym pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon"Nr 39, poz. 185
763260

RM

8.IX.1962 r.w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1962/63 w państwowych gospodarstwach rolnychNr 71, poz. 332,

z 1964 r. Nr 35, poz. 155

764367

RM

1.XII.1962 r.w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi ŁącznościNr 86, poz. 403
1963 r.
76544

RM

23.I.1963 r.w sprawie skróconego czasu pracy na niektórych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach (zakładach) komunikacji miejskiejNr 8, poz. 36
76666

RM

4.II.1963 r.w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych w 1963 r.Nr 11, poz. 57
767113

RM

27.III.1963 r.w sprawie wojskowego szkolenia uczniów Szkoły Morskiej i Szkoły Rybołówstwa Morskiego w SzczecinieNr 28, poz. 142
768123

RM

5.IV.1963 r.w sprawie uzasadnionych przekroczeń zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłowych w 1963 r.Nr 33, poz. 167
769248

RM

19.VII.1963 r.w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w roku 1963Nr 58, poz. 298
770347

RM

22.X.1963 r.w sprawie agrominimumNr 85, poz. 408
771399

RM

10.XII.1963 r.w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w roku 1964Nr 94, poz. 437
1964 r.
772145

RM

21.V.1964 r.w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1963/1964 w państwowych gospodarstwach rolnych, z wyjątkiem państwowych gospodarstw rolnych podległych i nadzorowanych przez Ministra RolnictwaNr 35, poz. 155,

z 1965 r. Nr 19, poz. 82

773183

RM

6.VII.1964 r.w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego w niektórych państwowych gospodarstwach rolnych podległych bądź nadzorowanych przez Ministra RolnictwaNr 45, poz. 212
774246

RM

19.VIII.1964 r.w sprawie wymogów dokumentacyjnych dla inwestycji na lata 1966-1970Nr 63, poz. 292
775315

RM

7.X.1964 r.w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji HandlowejNr 70, poz. 325
776328

RM

20.X.1964 r.w sprawie podwyższenia najniższych rentNr 75, poz. 349,

z 1966 r. Nr 40, poz. 203

1965 r.
777114

RM

11.V.1965 r.w sprawie zakazu sprzedaży i podawania napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu na obszarze całego Państwa w dniach 29 i 30 majaNr 24, poz. 115
778123

RM

22.V.1965 r.w sprawie zasad przydziału mieszkań w latach 1966-1970Nr 27, poz. 134
779126

RM

22.V.1965 r.w sprawie zapewnienia w projekcie planu 5-letniego na lata 1966-1970 kredytów bankowych na uzupełnienie wkładów mieszkaniowych w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowegoNr 27, poz. 137
780151

RM

21.VI.1965 r.w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu CiężkiegoNr 34, poz. 187
781183

RM

20.VII.1965 r.w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w 1965 r.Nr 41, poz. 232
782191

RM

20.VII.1965 r.w sprawie rozwoju w latach 1965-1970 pracy nakładczej, wykonywanej na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionejNr 46, poz. 255, Nr 51, poz. 270
783203

RM

30.VII.1965 r.w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966-70Nr 47, poz. 259,

z 1967 r, Nr 16, poz. 75,

z 1969 r. Nr 16, poz. 123, Nr 36, poz. 270,

z 1970 r. Nr 28, poz. 237, Nr 36 poz. 276

1966 r.
78431

RM

1.II.1966 r.w sprawie zasad i trybu ustalania cen porównywalnych w latach 1966-1970Nr 7, poz. 55, Nr 69, poz. 327
785RM

i CRZZ

25.II.1966 r.w sprawach dalszego rozwoju socjalistycznego współzawodnictwa pracy w latach 1966-1970Nr 13, poz. 83,

z 1971 r. Nr 13, poz. 95

78694

RM

19.IV.1966 r.w sprawie ułatwiania i usprawnienia realizacji robót związanych z montażem maszyn i urządzeń w czynnych obiektachNr 18, poz. 100
787RM

i CRZZ

21.VI.1966 r.w sprawie rozwoju pracowniczych ogródków działkowych w latach 1966-1970Nr 32, poz. 168
788198

RM

12.VII.1966 r.w sprawie ochrony użytków rolnychNr 40, poz. 200,

z 1969 r. Nr 36, poz. 271, Dz. U. z 1969 r. Nr 1, poz. 1

789228

RM

30.VII.1966 r.w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw instytucji i urzędówNr 40, poz. 202
790234

RM

30.VII.1966 r.w sprawie podwyższenia najniższych rentNr 40, poz. 203
791385

RM

12.XII.1966 r.w sprawie nadania statutu organizacyjnego Polskiej Akademii NaukNr 72, poz. 334, z 1968 r. Nr 24, poz. 156, uchylona uchw. 203/70
1967 r.
79270

RM

17.IV.1967 r.w sprawie podwyższenia najniższych rentNr 23, poz. 107
79374

RM

21.IV.1967 r.w sprawie udzielania osobom fizycznym kredytu bankowego na remont bieżących budynków wielomieszkaniowych w latach 1967-1970Nr 27, poz. 122
794186

RM

25.VII.1967 r.w sprawie ryczałtów za noclegi w podróżach służbowychNr 42, poz. 203
1968 r.
795184

RM

18.VI.1968 r.w sprawie objęcia kredytowaniem bankowym inwestycji priorytetowychNr 30, poz. 196
796202

RM

27.VI.1968 r.w sprawie ryczałtów za noclegi w podróżach służbowychNr 29, poz. 195
1969 r.
79785

RM

12.V.1969 r.w sprawie zakazu sprzedaży niektórych napojów alkoholowych w dniach 31 maja i 1 czerwca 1969 r.Nr 19, poz. 157
798121

RM

11.VII.1969 r.w sprawie limitowania zużycia energii elektrycznej w lokalach niemieszkalnych w okresie jesienno-zimowym 1969/1970Nr 34, poz. 238